Atorvastatin е ефективен за вторична профилактика на инсулт01/07/2006

Atorvastatin* в дозировка 80 mg/ден редуцира значимо риска за повторен инсулт при пациенти с преходни исхемични атаки (transient ischemic attack – TIA) или инсулт, но без анамнеза за коронарна артериална болест, като в същото време намалява и риска за първи значими коронарни инциденти, показаха резултатите от проучването SPARCL**, представени на Европейската конференция за инсултите, проведена през май в Париж (1).

След период на проследяване от шест години е регистрирана значимо по-ниска (с 16%) честота на инсултите в групата с atorvastatin (265 случая), в сравнение с плацебо-групата (311 случая) (р=0.03). Лечението с инхибитора на HMG CoA редуктазата е било свързано с понижаване на LDL-C c 53%.

Терапията със статина е довела и до сигнификантно намаление на честотата на фатални инсулти (р=0.03); по отношение на нефаталните инсулти също е наблюдавана подобна (макар и статистически недостоверна) благоприятна тенденция (р=0.11).

Времето за настъпване на повторен инсулт или TIA е било значително удължено в групата с atorvastatin.

SPARCLE е многоцентрово, двойно-сляпо, рандомизирано, плацебо-контролирано проучване, проведено в 205 болници в различни страни по света и обхванало 4731 пациенти с анамнеза за TIA или инсулт в предходните шест месеца, повишени стойности на LDL-холестерола (LDL-C) и без данни за коронарна болест.

Въпреки че включените в проучването пациенти са били без данни за коронарна болест, atorvastatin е довел до намаление с 35% на риска за значими сърдечни инциденти в края на периода на проследяване (р=0.003). Тази тенденция се е запазила и по отношение на други сърдечносъдови усложнения и честотата на реваскуларизация.

По отношение на общата смъртност не е регистрирана разлика между двете групи, докато сърдечносъдовата смъртност е била по-ниска в групата с atorvastatin.

Пациентите са били разделени в две групи: atorvastatin 80 mg/ден (n=2 365 пациенти на средна възраст 63 години, мъже 60.3%) или плацебо (n=2 366 пациенти на средна възраст 62.5 години, 59% мъже). Освен терапия с atorvastatin, участниците са били лекувани с антиагреганти и антихипертензивни медикаменти. Първична крайна точка на изследването е била времето за поява на фатален или нефатален инсулт.

Характеристиката на пациентите в двете групи е била сходна: тютюнопушене (19.1% срещу 19.9% съответно); хипертония (62.4% срещу 61.4%); диабет (16.7% срещу 16.9%); каротидна стеноза (20.9% срещу 21.7%), а TIA са преживели 29.9% срещу 31.8%. Пациентите с преживян инсулт са разделени на подгрупи в зависимост вида на инсулта: исхемичен (70.0% срещу 68.2%); хеморагичен (2.7% срещу 3.0%) и други видове (0.9% срещу 0.4%).

Медикаментът е толериран добре, с малко случаи на леко повишени чернодробни ензими и без случаи на миопатия.

Необходимо е ранно започване на терапия с atorvastatin след преживян TIA или инсулт, е изводът на авторите. (ИТ)

* atorvastatin е регистриран в България (www.bda.bg) с търговското име Sortis (на Pfizer), Atoris (на KRKA), Torvacard (на Zentiva)

** SPARKLE – Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels

Използван източник:

Welch M. The Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels (SPARKLE) Study. New Clinical Trials I: Abstract 1 http://www.eurostroke.org