Remicade за лечение на активни форми на болестта на Crohn при деца01/06/2006

Remicade (infliximab)* бе приет приоритетно от FDA за регистриране на допълнителна индикация за приложение – лечение на умерени и тежки форми на активна болест на Crohn при деца, при които конвенционалната терапия е била неуспешна, съобщиха през април от фирмата производител Centocor (1).

На приоритетното разглеждане от FDA подлежат медикаменти, за които се предполага, че имат значително предимство пред наличната терапия.

Infliximab може да стане първият медикамент от така наречената “биологична терапия” (биологични модулатори на имунния отговор) за лечение на това хронично заболяване, което води до забавяне в растежа и развитието на децата.

Болестта на Crohn предизвиква възпаление на гастроинтестиналния тракт и най-често се проявява с диария, фебрилитет, болки в корема и загуба на тегло. Въпреки че може да ангажира всяка част от стомашночревния тракт от устата до ануса, най-често се локализира в тънките и/или дебелото черво.

През 2003 FDA даде „orphan drug status”** на Remicade за лечение на болест на Crohn при деца, а през 2004 медикаментът премина през фаза 3 клинична програма за същото заболяване.

Решението на регулаторния орган се базира на първоначалните данни от фаза 3 клиничното проучване REACH***, които показаха висока ефективност на infliximab при умерени и тежки форми на болест на Crohn.

Резултатите показват, че при 88.4% от децата, които не са се повлияли от конвенционалната терапия, е постигнат клиничен отговор на десетата седмица от лечението с Remicade. При почти две трети (63.5%) от пациентите, които са получавали медикамента на всеки осем седмици, клиничният отговор се е запазил в продължение на една година. Повече от половината болни в същата група са били с клинична ремисия след едногодишен период на лечение.

REACH е рандомизирано, многоцентрово клинично проучване, което има за цел да оцени безопасността и ефективността на Remicade при 112 деца на възраст 6-17 години с умерени и тежки форми на болестта на Crohn, при които предходната терапия с имуномодулатор със или без кортикостероиди е била неуспешна. Медикаментът е прилаган в доза 5 mg/kg начална доза повторена на втората и шестата седмици.

На десетата седмица, пациентите са били разделени в две групи: Remicade на всеки осем (n=52) или 12 седмици (n=51) за период до 42-та седмица. На десетата седмица от началото на терапията 99 (от 112) пациенти са имали клиничен отговор. Децата, при които клиничният отговор е отзвучал, са получили по-високи или по-чести дози на infliximab.

Сигнификантно по-голям брой пациенти на поддържащ режим една инфузия на осем седмици са имали клиничен отговор и ремисия, отчетени на 54-та седмица, в сравнение с тези, които са получавали медикамента на всеки 12 седмици.

От получавалите медикамента на всеки осем седмици, при 63% (33 от 52) клиничният отговор се е запазил за една година, в сравнение с 33% (17 от 51) от групата, при които Remicade е прилаган на всеки 12 седмици (р=0.002).

На 54-та седмица, 56% (29 от 52) от получавалите медикамента на всеки осем седмици са били в клинична ремисия, в сравнение с 24% (12 от 51) от групата, при които Remicade е прилаган на всеки 12 седмици (р<0.001).

Освен това, при някои от пациентите е било възможно да се намали дозата на кортикостероида, която е била средно 0.4 mg/kg/ден. За периода 14-18 седмица от терапията, половината от изследваните са прекратили терапията с кортикостероид, което намалява риска за странични реакции.

През целия период на терапия, най-често сериозните неблагоприятни ефекти са били свързани с основното заболяване. Инфекциите са били по-чести в групата с терапия през осем седмици, в сравнение с групата през 12 седмици (73.6% срещу 38% съответно), като тежки инфекции са регистрирани при общо седем пациенти. От по-леките усложнения най-често са съобщавани настинки и бронхити.

Трима пациенти са развили антитела срещу infliximab, а 18 (по девет във всяка група) са имали лека и умерена реакции към инфузията; тежки усложнения не са наблюдавани. Като цяло, неблагоприятните странични ефекти не са се различавали значимо от тези, регистрирани при предхождащи проучвания при възрастни. Remicade не е изследван при деца под шест годишна възраст.

Медикаментът бе одобрен от FDA през 1998 като първото биологично лечение на умерени и тежки форми на болестта на Crohn при възрастни. През 2005, той бе одобрен за лечение на умерено изразен и тежък улцеративен колит, с което infliximab стана първото биологично средство за лечение на двете форми на възпалително чревно заболяване при възрастни

За разлика от другите инхибитори на тумор некротизиращия фактор (TNF) (etanercept и adalimumab), infliximab се прилага в двучасова инфузия в амбулаторни условия на всеки осем седмици, след стандартен начален режим (първоначална доза, повторена на втората и третата седмици от началото на терапията). В резултат, пациентите се нуждаят само от шест апликации на година. (ИТ)

* infliximab е регистриран в България с търговското име Remicade на Centocor и Schering (www.remicade.com)

** orphan drug status се присъжда от FDA на медикаменти за лечение на редки заболявания (които засягат по-малко от 200 000 души в САЩ), на фирмите-производителки на които се дават данъчни облекчения и държавни субсидии

*** REACH (A Randomized, Multicenter, Open-label Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Anti-TNF Monoclonal Antibody Remicade in Pediatric Subjects with Moderate to Severe Crohn’s Disease)

За допълнителна информация:

Хроничните възпалителни заболявания на червата трябва да се лекуват активно. MD 2006; бр. 1 (февруари) http://mbd.protos.bg

Клинично приложение на инхибиторите на TNF alpha. MD 2005; бр. 10 (декември)

Infliximab – алтернатива за бързо и дългосрочно лечение на псориазис. MD 2005, бр. 10 (декември)

Съвременни насоки за лечение на псориазис с biologicals. MD 2005; бр. 9 (ноември)

Infliximab – ефективен и при анкилозиращ спондилит. MD 2005; бр. 9 (ноември)

Infliximab – нова терапия на рефрактерен едемна макулата? MD 2005; бр. 8 (октомври)

Инхибиторите на TNF-alpha са ефективни при тежки форми на увеит. MD 2005; бр. 6 (юли)

Ново лечение на хроничните чревни възпалителни заболявания. MD 2004; бр. 4 (декември)

Infliximab е по-ефективен от methylprednisolone при тежък РА. MD 2004; бр. 3 (ноември)

Използван източник:

1. Centocor News Release 04.04.2006. FDA grants priority review of Remicade for the treatment of children with active Crohn’s disease. http://www.centrocor.com