Новини от Американския конгрес по майчино-фетална медицина01/06/2006

Представяме ви в обобщен вид някои от основните теми, дискутирани по време на тазгодишния конгрес на Society of Maternal-Fetal Medicine, проведен през февруари в Miami, САЩ, подробности за който може да намерите на http://www.smfm.org.

Цезарово сечение

– Жени с анамнеза за родоразрешение с Цезарово сечение (cesarean section – CS) преди настъпването на термина имат по-висок риск за руптура на матката при настоящо вагинално раждане в сравнение с тези, при които предхождащото CS е било извършено на термин, показват резултатите от голямо проучване на Sciscione и сътр. от Drexel University College of Medicine във Philadelphia.

Aвторите са установили 60% по-висок риск за руптура на матката в групата с предхождащо CS преди термин (5842 пациентки) в сравнение с 35 539 жени с предхождащо CS на термин.

В друго проучване на жени с предхождащо CS, Durnwald и сътр. са сравнили успеваемостта за раждане по естествен път преди настъпването на термина и съответно на термин. Резултатите показват сходен успех за вагинално раждане след CS (vaginal birth after cesarean delivery – VBAC) в двете групи – 73%.

Участвали са 3119 бременни с раждане преди термин, от които 2338 (75%) са преценени за VBAC. Контролната група е включвала над 15 000 родилки на термин. Честотата на маточна руптура и дехисценция е била значимо по-ниска при родилите преди термин, въпреки че като цяло е била ниска (<1%).

– Вагинално раждане чрез предизвикване на родилна дейност при жени с предшестващо CS, са проучили Grobman и сътр. Пациентките с индукция на родилна дейност (11 000 жени) са били разделени в две групи, според това дали са имали предхождащо вагинално раждане или не, и след това са сравнени с бременни със спонтанно започнало раждане.

Резултатите показват, че честотата на VBAC е била по-ниска в подгрупата с индукция – 51% срещу 65% от жените със спонтанно започнало раждане. При пациентките, които са имали предхождащо вагинално раждане, честотата на VBAC е била значително по-висока, но отново по-ниска в подгрупата с индукция (83% срещу 88%).

Честотата на усложненията е била сигнификантно най-висока в подгрупата с индукция и без предхождащо вагинално раждане (руптура на матката – 1.5%; необходимост от хемотрансфузия след раждането – 2.0%; тромбемболизъм – 0.18%; хистеректомия – 0.35%).

– Честотата на маточната атония и необходимостта от постпартална хемотрансфузия при първично CS, извършено преди спонтанно започнала родова дейност, е по-висока при двуплодна и триплодна бременност, в сравнение с едноплодна, са установили Lin и сътр. от University of Alabama. Изводите са направени въз основа на данни на 5000 пациентки, включени в MFMU Network Cesarean Registry.

Същите автори са изследвали и усложненията при първично CS, извършено преди спонтанно започнала родова дейност, при бременни със затлъстяване.

Резултатите показват, че в тази група честотата на инфекции на оперативната рана, както и използването на вертикалната инцизия за хистеротомия е по-висока, но от друга страна честотата на спешни CS и необходимостта от хемотрансфузии е по-ниска.

– Рискът от руптура на матката е по-висок при жени с предхождащо CS, което е било съпроводено с фебрилни състояния (хориоамниотит, ендометрит), в сравнение с пациентки, при които предхождащото CS е протекло без усложнения (7% срещу 1.4% съответно).

– Честотата на вагинално раждане след Цезарово сечение (VBAC) непрекъснато намалява, за сметка на повторните CS, показват данните за 12-годишен период от регистъра Nationality Data Set, представени от Roque и сътр. Честотата на VBAC е била най-висока през 1996 (28.6%), след което постепенно е намаляла до 12.6%. В същото време се е увеличила общата честота на CS – от 21% през 1996 на 26.5% през 2002.

При сравнение на честотата на тежките усложнения – руптура на матката (0.7%), хипоксична исхемична енцефалопатия (0.046%) и смъртността свързана със CS (13.5/100 000), авторите са установили, че в резултат на намалението на VBAC са предотвратени 2582 случая на руптура на матката и 170 случая на хипоксична енцефалопатия, но за сметка на 50 смъртни изхода свързани със CS.

Прееклампсия

– Намаление на честотата на преекламсия при приложението на нискомолекулни хепарини на 320 пациентки, хетерозиготни за фактор V или G20210A мутации на протромбиновия ген, са регистрирали Elena и сътр. от University of Florence. Всички жени са били с прееклампсия при предхождаща бременност.

– Бременните с прееклампсия имат понижен риск за развитие на злокачествени заболявания и особено на солидни тумори, показват резултати от проучване, представено от Aagaard-Tillery и сътр. от University of Utah. Авторите са използвали информация от база-данни като са сравнили жени с прееклампсия и еклампсия с контролна група.

Генните вариации на ангиогенните фактори, които са предразполагащи за развитието на прееклампсия, изглежда имат протективен ефект срещу солидни тумори, е изводът на учените. За съжаление, сами по себе си прееклампсията и еклампсията са рискови фактори за повишена смъртност.

Диабет и прееклампсия

– Продължителната подкожна инфузия на инсулин дава по-добър контрол на кръвната глюкоза, в сравнение с многократните подкожни апликации при бременни с диабет тип 1, се казва в доклад на Giorgio и сътр. от University of Florence. Авторите са изследвали 24-часовия глюкозен профил на участничките по време на бременността, като са измервали стойностите на кръвната глюкоза на 0, 1, 2, 3 и 4-я час след хранене.

– Редуцирането на абдоминалната мастна тъкан при опитни животни е намалило честотата на инсулинова резистентност и глюкозната продукция на черния дроб, са изводите на учени от Montefiore Medical Center.

Увеличаването на висцералната мастна тъкан по време на бременността може би играе важна роля в развитието на гестационния диабет, смятат авторите.

– Приемът на богати на мазнини храни по време на бременността води до по-високи глюкозни нива, по-ниски нива на адипонектин и по-високи инфламаторни маркери при новородени опитни животни, в сравнение с приема на диета бедна на мазнини, се казва в доклад на Schmuel и сътр. от Montefiore Medical Center.

Всички тези фактори са свързани с повишен сърдечносъдов риск, особено при комбинирането им с фактори от околната среда. (ИТ)