Концентрацията на IL-8 в урината предсказва вероятността за ВУР01/06/2006

Концентрацията на интерлевкин-8 (IL-8) в урината е маркер за наличието на везикоуретерален рефлукс (ВУР) при деца, като стойности от 5 pg/mcmol предсказват с голяма вероятност посочената аномалия, показаха резултатите от проучване на д-р Emmanouil Galanakis и сътр. от General University Hospital в Heraklion, Гърция, публикувани през май в списание Pediatrics.

Според авторите, клиничното изследване е първото, което доказва наличието на значителни разлики в уринната IL-8 концентрация между пациенти с доказан ВУР, с инфекция на пикочните пътища и здрави контроли.

ВУР трябва да се подозира при деца с чести бъбречни инфекции. Нелекуваният високостепенен ВУР е свързан с рецидивиращи инфекции на пикочните пътища с последващо развитие на рефлуксна нефропатия и бъбречна недостатъчност.

Настоящите диагностични методи включват провеждането на микционна цистография (МЦГ) за доказване на рефлукса от пикочния мехур към уретерите, както и бъбречна DMSA-сцинтиграфия, която визуализира съединителнотъканните ръбци в тъканта. Образните тестове са инвазивни и сравнително скъпи процедури.

Целта на настоящото проучване е да се открият неинвазивни маркери за доказване на ВУР с висока специфичност и чувствителност. IL-8 е проинфламаторен цитокин, който се секретира от уроепителните клетки при активни възпалителни процеси. Концентрацията му нараства при остри инфекции на пикочните пътища (ИПП).

Изследователите са измерили уринната концентрация на IL-8 при 59 деца на възраст между един месец и две години. Нито един от участниците не е имал данни за активна инфекция поне три седмици преди началото на проучването*. Децата са били разделени на три групи: група A – доказан ВУР (n=24), група В – с анамнеза за ИПП, но без ВУР (n=14) и група С – здрави контроли (n=21)**. Нивото на IL-8 в урината е представено като съотношение към уринната концентрация на креатинина – IL-8/Cr.

Концентрацията на креатинин в урината не се е различавала значимо между трите групи. При участниците в група А средната стойност IL-8/Cr в урината е била 40.5 pg/mcmol и многократно е надвишавала тази в групите В и С – 1.91 и 2.47 pg/mcmol, съответно. Допълнителните анализи, проведени при децата от група А, не откриват значима връзка между нивото на IL-8 и степента на ВУР, наличието на съединително-тъканните ръбци при DMSA-сцинтиграфия и продължителността на периода след активната ИПП.

Специфичността и чувствителността на отделните стойности на IL-8/Cr в урината като маркер за предсказване на вероятността за ВУР са представени на графика 1.

От нея се вижда, че с най-голяма специфичност (69%) и чувствителност (88%) е концентрацията от 5 pg/mcmol (cut-off). Високите концентрации 100 pg/mcmol имат висока специфичност (97%), но чувствителността на метода намалява значително (37.5%).

Изследването на IL-8 в урината трябва да се провежда при болни в ранна детска възраст с анамнеза за ИПП, при братята/сестрите на пациенти с доказан ВУР и при тези с пренатално диагностицирана бъбречна аномалия

IL-8 може да бъде увеличен още при инвазивни процедури върху отделителната система, при вагинити, баланити и при неразпозната ИПП.

“Определянето на уринната концентрация на IL-8 при деца с анамнеза за ИПП, може да се използва като подходящ тест за скрининг на високорискови пациенти за ВУР, както и на близките на болни с доказан ВУР”, твърдят авторите. (КД)

* Изключването на ИПП е въз основа на резултатите от нормалната ПКК, СУЕ, С-реактивен протеин и негативното микробиологично изследване на стерилна урина

** При група А и В проведените образни тестове включват ултразвуково изследване на отделителната система, МЦГ за доказване на ВУР и определяне на степента му (I-V ст). и DMSA-сцинтиграфия за установяване на нарушения в бъбречния паренхим

За допълнителна информация:

Везико-уретерален рефлукс и инфекции на уринарния тракт при деца. МД, 2006, бр. 3, април http//mbd.protos.bg

Прокалцитонин предсказва везикоуретерален рефлукс при деца. МД, 2005, бр. 5, юни

Използван източник:

Galanakis Е., Bitsori М., Dimitriou Х. et al. Urine interleukin-8 as a marker of vesicoureteral reflux in infants. Pediatrics 2006; 117: e863-e867 http://pediatrics.aappublications.org