Evista намалява риска за инвазивен рак на гърдата01/06/2006

Evista (raloxifene*) в дозировка от 60 mg/ден намалява риска за инвазивен рак на гърдата при жени в постменопауза, но не понижава сърдечносъдовия риск, показаха предварителните резултати от голямо международно плацебо-контролирано проучване, публикувани от фирмата-производител през април (1).

Raloxifene се прилага за превенция и лечение на остеопороза при жени в постменопауза. Около 50% от жените на възраст над 75 години страдат от заболяването, което води до повишен риск за фрактури.

„Намалената честота на инвазивен рак на гърдата, регистрирана в изследването, ще позволи информацията да бъде подадена за обзор във FDA”, заяви д-р Alan Breier, вицепрезидент на Eli Lilly.

Проучването RUTH** включва 10 000 жени от 26 страни, които са проследени за период от седем години. Първоначалните данни по отношение на двете първични точки на изследването показват, че:

– Evista намалява честотата на инвазивен рак на гърдата, в сравнение с плацебо

– Evista не повлиява риска за фатален и нефатален миокарден инфаркт (МИ), както и честотата на хоспитализации по повод на остър коронарен синдром

По отношение на вторичните крайни точки на изследването:

– не е регистрирана значима разлика по отношение на общата и сърдечносъдовата смъртност между групите с raloxifene и плацебо

– не е регистрирана разлика в общия брой инсулти между двете групи, но в групата на лечение с raloxifene е отчетена по-висока (макар и незначителна) честота на смъртността, свързана с мозъчносъдови усложнения

– регистрирана е по-висока честота на венозни тромбемболични усложнения в групата с raloxifene, сходна с тази, установена и от предходни проучвания

Evista има сходна ефективност за намаляване на риска за рак на гърдата при жени в напреднала възраст с широко прилагания антиестрогенен препарат tamoxifen, показаха резултати от проучването STAR*** (2).

Приложението на двата медикамента е довело до 50% намаление на риска за развитие на заболяването при жени в постменопауза, но raloxifene е бил свързан с по-ниска честота на тромбози и рак на ендометриума.

Лекарите трябва да спазват следните указания, когато прилагат медикамента за лечение на остеопороза при жени в постменопауза:

– Evista не е показана и не трябва да се прилага за кардиопротекция

– при предписване на медикамента на пациентки с анамнеза за инсулт или наличие на значими рискови фактори за инсулт (преходни нарушения на мозъчното кръвообращение или предсърдно мъждене) да се има предвид съотношението полза/риск

– за намаление на риска за инсулт при жени в постменопауза (без значение дали приемат или не Evista) е необходим стриктен контрол на кръвното налягане, редовен прием на назначената терапия и промяна в начина на живот (контрол на телесното тегло, подобряване на хранителните навици, повече движение и спиране на тютюнопушенето)

През миналата година Evista e имала годишни продажби за над $1 милиард, но конкуренцията на пазара на медикаменти за лечение на остеопороза се засилва непрекъснато. Подобна е и картината при новите хормонални препарати (особено ароматазните инхибитори), които постепенно завземат територия, доминирана доскоро изцяло от tamoxifen при лечението на рак на гърдата. (ИТ)

* raloxifene е регистриран в България (www.bda.bg) с търговското име Evista на Eli Lilly (www.evista.com)

** RUTH (Raloxifene Use for The Heart trial)

*** STAR (Study of Tamoxifen and Raloxifen trial) е част от изследването RUTH

За допълнителна информация:

Превенция и терапия на остеопорозата. MD 2005; бр. 6 (юли) http://mbd.protos.bg

Медикамент за лечение на остеопороза намалява риска и от когнитивни нарушения. MD 2005; бр. 4 (май)

Ролята на точковите схеми в диагностиката на остеопорозата. MD 2005; бр. 4 (май)

Използвани източници:

1. Eli Lilly News 12.0401006. Lilly announces preliminary coronary and breast cancer results from RUTH study http://www.lilly.com

2. PharmaTimes NewsOnline 18.04.2006. Lilly’s Evista rivals tamoxifen in breast cancer http://www.pharmatimes.com