Антидиарични средства01/06/2006

Racecadotril е подходящ за приложение при кърмачета и деца

Racecadotril* (acetorphan) е перорален инхибитор на енкефалиназата (enkephalinase inhibitor) за лечение на остра диария. Той редуцира хиперсекрецията на вода и електролити в чревния лумен чрез блокиране на разпада на ендогенните опиоиди (енкефалини) в организма, като по този начин повишава техните нива и действието им върху ентероцитите (1).

Лечението с racecadotril в дозировка 200 mg на първия ден от терапията и 100 mg в останалите 10 дни, намалява с 30% инцидентите и продължителността на острата диария (средно с един ден) като редуцира диария-асоциираните симптоми в сравнение с плацебо, показаха резултатите от двойно-сляпо, плацебо контролирано проучване при възрастни (2).

В две рандомизирани, двойно-слепи проучвания при педиатрични пациенти (на възраст над два месеца до четири години) се установи, че в дозировка 1.5 mg/kg три пъти дневно като адювантна терапия към пероралните рехидратиращи разтвори, медикаментът сигнификантно намалява броя на изхожданията в сравнение с плацебо като е еднакво ефективен при ротавирусни-негативни и положителни инфекции.

Racecadotril има подобна на loperamide ефективност за лечение на остра диария при деца и възрастни, но при приложението на racecadotril значимо по-рядко се наблюдават нежелани реакции (следмедикаментозна констипация и повръщане) в сравнение с loperamide, който забавя чревния мотилитет и в редки случаи може да влоши някои форми на инвазивна бактериална диария (3).

Добрата поносимост на racecadotril от деца под 4 години го прави препоръчвана алтернатива при тях. Racecadotril не е ефикасен при HIV-позитивни болни с протозойна инфекция или криптоспориоза. Необходими са и допълнителни изследвания за определяне на неговата ефективност при диария, причинена от други специфични ентеропатогени.

Клинични предимства на racecadotril:

– Сходна на loperamide ефективност за симптоматично лечение на остра диария при възрастни и при деца, включително на възраст от два месеца до четири години; одобрен е да се прилага при кърмачета над три месеца

– Води до по-малка честота на реактивна констипация отколкото loperamide (13% спрямо 29%), тъй като има антисекреторна активност без да потиска чревната перисталтика

– Ефективен е и при ротавирусни диарии

Някои ограничения:

– Представлява добавъчно, а не заместващо пероралната рехидратираща терапия антидиарично средство

– Може да няма ефект при диария, причинена от cryptosporidium

– Постига малко по-бавен ефект от loperamide – средна продължителност на острата диария 19.5 часа спрямо съответно 13 часа* Racecadotril е регистриран в България като Hidrasec на Laboratoires SOPHARTEX. Името Hidrasec произлиза от думите “hydration” (хидратация) и “anti-secretory” (антисекреторен)

Използвани източници:

1. Racecadotril: an antidiarrhoeal suitable for use in infants and young children. Drug Ther Perspect 2001;17(8):1-5 http://www.ingentaconnect.com/content/adis/dtp

2. Wang H., Shieh M., Liao K. A blind, randomized comparison of racecadotril and loperamide for stopping acute diarrhea in adults. World J Gastroenterol 2005; 11(10):1540-1543

3. Huijghebaert S. et al. Review: Racecadotril versus loperamide: Antidiarrheal Research Revisited. Drug Ther Perspect 2003;48(2):239-250

Loperamide е противопока-зан при деца под две години

През октомври 2005 година Американската агенция за храните и лекарствените средства одобри промяна в лекарствената инструкция на loperamide*, в която бяха посочени противопоказанията за прилагане на медикамента и нежеланите лекарствени взаимодействия, а през февруари 2006 FDA забрани неговото приложение в САЩ при деца под 2-годишна възраст, както и при пациенти с коремна болка без диария (1).

FDA препоръчва loperamide да се прилага като симптоматично средство при остра неспецифична диария и диария свързана с хроничните възпалителни чревни заболявания. Медикаментът се препоръчва и при болни с илеостома за намаляване на загубите на течности през нея.

Loperamide не трябва да се прилага като първоначална терапия при пациенти с остра дизентерия, изострен улцерозен колит, бактериален ентероколит, причинен от инвазивни патогени като Salmonella, Shigella и Campylobacter или при псевдомембранозен колит в следствие на лечението с широкоспектърни антибиотици.

Антидиаричното средство не трябва да се назначава при липса на перисталтика поради повишен риск за илеус, мегаколон и токсичен мегаколон като лечението с него трябва да се преустанови при поява на констипация, раздуване на корема или илеус.

Loperamide се метаболизира в черния дроб и трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с нарушена чернодробна функция поради намаления first-pass метаболизъм и повишаване на риска за токсичност на централната нервна система.

Медикаментът е гликопротеинов субстрат, чиито плазмени нива се повишават значимо при едновременната употреба на гликопротеинови инхибитори като quinidine или ritonavir като по този начин се засилват неговите нежелани централни действия. При фармакокинетични проучвания е установено, че при единична доза 16 mg на loperamide, неговото плазмено ниво се повишава два-три пъти при едновременен прием на единична доза 600 mg quinidine или ritonavir.

Едновременното му прилагане с saquinavir може да намали терапевтичната ефективност на антивирусния медикамент.

При деца под две години може да води до тежки токсични ефекти, включително делириум, кома и паралитичен илеус.

Децата са по-чувствителни към потискане на централната нервна система, поради което във Великобритания приложението на loperamide не е разрешено под четиригодишна възраст (в САЩ под две години).

Препоръки за клиничната практика:

– Рехидратиращата терапия е основно средство за лечение на остра диария. Препоръчва се използването на стандартен разтвор на СЗО за перорална рехидратация или Rehydratin

– Антидиаричните средства като loperamide могат да имат ограничено място за симптоматично лечение при възрастни, особено по време на пътуване, но Световната здравна организация не препоръчва тяхното приложение при деца с диария

(КП)

* Loperamide е регистриран в България с търговско име Imodium на Janssen-Cilag

Използван източник:

1. Waknine Y. FDA Safety Changes: Imodium and Rapamune. Medscape Medical News, Feb 2006 http://www.medscape.com/viewarticle/522757