Антибиотична терапия за H. рylori при ранен MALT лимфом на стомаха01/06/2006

При пациенти в първи стадий на стомашен MALT лимфом* трябва да се провежда антибиотично лечение за ерадикация на хеликобактерна инфекция, дори когато болните са отрицателни за H. рylori, показаха резултатите от проучване на Raderer и сътр. публикувани през май в списание Gut (1).

Провеждането на такава терапия води до регресия на болестта, като се предполага, че това се дължи на clarithromycin, който освен антибактериалните си свойства притежава и имуномодулаторно и противовъзпалително действие (2).

Проучването включва шест пациента с MALT лимфом на стомаха без трансформация в дифузен В-клетъчен лимфом и с негативен резултат за H. рylori, при които е проведен терапевтичен курс с clarithromycin, metronidazole и pantoprazole за седем дни. След това, пациентите са били проследявани ендоскопски на всеки три месеца за минимум една година.

Петима от болните (83.3%) са отговорили с регресия на болестта между третия и деветия месец след терапията (една частична и четири пълни ремисии). При шестия пациент е постигнато стабилизиране за 12 месеца, след което се е наложило започване на химиотерапия поради прогресия.

При двама от болните лимфомът е бил ограничен в мукозата и субмукозата, докато при останалите е била засегната цялата стомашна стена, са показали данните от ендоскопската ултрасонография.

Пълна регресия на болестта с помощта на антибиотична терапия за ерадикация на хеликобактерната инфекция е била постигната при 11.1% от пациентите с H. pylori-отрицателен лимфом, в сравнение с 73.7% от болните с H. pylori-положителен MALT лимфом (p <0.001), показаха резултатите от друго проучване, публикувани през април в списание Helicobacter (3).

Лъчелечението е показало по-голяма ефективност за локално повлияване на H. pylori-отрицателния или на резистентния на антибиотична терапия стомашен MALT лимфом (92.9%), въпреки че прогресия на болестта е настъпила при 21.4% от пациентите (трима от 14).

Клиничните характеристики и протичането на стомашния MALT лимфом без инфекция с H. pylori са неясни и все още няма общоприета лечебна стратегия.

С цел да изяснят клиничните разлики между стомашните MALT лимфоми със или без инфекция с H. pylori, авторите са сравнили пациенти с двата вида заболяване. Участвалили са 56 души с локализиран MALT лимфом, при 72% от които е доказана инфекция с H. pylori (41 души). Проведена е била антибиотична терапия за ерадикация на микроорганизма и/или лъчетерапия с 30 Gy при резистентните на антибиотичната терапия случаи.

Отговорът към лечението е бил проследен на всеки три до шест месеца с езофагогастродуоденоскопия и биопсично изследване, ендоскопска ултрасонография, компютърна томография и магнитно резонансно изобразяване. Пациентите са наблюдавани за средно 37 месеца.

Не са били установени значими разлики между болните с H. pylori-положителен или H. pylori-отрицателен MALT лимфом на стомаха по отношение на пол, възраст, стадий на болестта, ангажиране на стомашната стена и наличие на моноклонални имуноглобулини А (моноклоналност).

Двама от 16 пациенти (12.5%) с H. pylori-негативен стомашен MALT лимфом са починали в следствие на трансформация на болестта в дифузен В-клетъчен лимфом. Не е регистрирана значима разлика между двете групи по отношение на общата и свързаната със специфична причина смърт (p = 0.038).

Лъчелечението е ефективно при H. pylori-негативен или резистентен на антибиотици локализиран стомашен MALT лимфом, но трансформацията в дифузен B-клетъчен лимфом е важен показател за летален изход, смятат авторите. (КП)

* Класификация на Неходжкиновите лимфоми на стомаха:

Първични В-клетъчни лимфоми

– В-клетъчен лимфом от типа MALT (mucosa associated lymphoid tissue ) – с ниска и висока степен на малигненост

– малигнен центроцитен лимфом

– лимфом от Средиземноморски тип

– лимфом от Бъркитов тип

Първични Т-клетъчни лимфоми

– Т-клетъчни лимфоми, които са свързани с ентеропатия EATCL (enteropathy associated T-cell lymphoma)

Вторични стомашни лимфоми – вторично засягане на гастроинтестиналния тракт при първичен нодален неходжинов лимфом

За допълнителна информация:

Хепатит с вирусна инфекция при не-ходжкинови лимфоми, МД, септември 2004, бр. 1 http://mbd.protos.bg

Използвани източници:

1. Raderer M. et al. Successful antibiotic treatment of Helicobacter pylori negative gastric mucosa associated lymphoid tissue lymphomas. Gut 2006;55:616-618 http://gut.bmjjournals.com

2. Amsden G. Anti-inflammatory effects of macrolides—an underappreciated benefit in the treatment of community-acquired respiratory tract infections and chronic inflammatory pulmonary conditions? J Antimcrob Chemother 2005;55:10–21 http://jac.oxfordjournals.org

3. Akamatsu T., Mochizuki T., Okiyama Y., et al. Comparison of localized gastric mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) lymphoma with and without Helicobacter pylori infection. Helicobacter 2006, 11 (2): 86-95 http://www.blackwell-synergy.com

4. Raderer M., Isaacson P. Extranodal lymphoma of MALT-type: Perspective at the beginning of the 21st century. Expert Rev Anticancer Ther 2001;1:53–64 http://www.future-drugs.com/loi/era

5. Liu H. et al. T(11;18) is a marker for all stage gastric MALT lymphomas that will not respond to H. pylori eradication. Gastroenterology 2002;122:1286–94 http://www.gastro.org

6. Ye H. et al. High incidence of t(11;18)(q21;q21) in Helicobacter pylori-negative gastric MALT-lymphoma. Blood 2003;101:2547–50 http://www.bloodjournal.org