Алтернираща терапия с acetaminophen и ibuprofen при деца с фебрилитет01/06/2006

Алтерниращата терапия с acetaminophen и ibuprofen повлиява по-бързо и по-ефективно фебрилитета при деца, в сравнение със самостоятелното приложение на двата медикамента, показаха резултатите от двойно-сляпо, рандомизирано проучване на д-р E. Michael Sarrell и сътр. от Тel Aviv University, публикувани през февруари в списание Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine (1).

Двата антипиретика имат сходни профили на безопасност в детската популация. Те се използват за повлияване на фебрилитета при инфекции, както и за лечение на лека до умерено силна болка. Много често обаче, двата препарата се дават в неадекватни дози от родителите.

Настоящото изследване е проведено в три клинични центъра в Израел и обхваща 464 фебрилни деца на възраст между шест и 36 месеца. Те са били разделени в няколко групи, в зависимост от приемания медикамент – само acetaminophen (12.5 mg/kg на доза на всеки шест часа, n=154), само ibuprofen (5 mg/kg на доза на всеки осем часа, n=155) или посменно даване на двата антипиретика през четири часа (n=155) за период от три дни.

В сравнение с участниците от първите две групи, тези на алтернираща терапия са демонстрирали:

– по-ниска средна телесна температура

– по-бързо редуциране на фебрилитета

– по-малко количество използвани медикаменти

Разликите са статистически значими (р<0.001) за всички показатели.

“Терапевтичният режим от acetaminophen 12.5 mg/kg на доза и ibuprofen 5 mg/kg на доза, редувани посменно на всеки четири часа за три поредни дни, е по-ефективен от монотерапията, за повлияване на фебрилитета при деца. Двата медикамента са лесни за дозиране, което улеснява родителите”, коментират авторите.

Аcetaminophen (paracetamol) е ненаркотичен аналгетик, антипиретик на пръв избор при деца предвид повишения риск за синдрома на Reye при приложението на ацетилсалицилова киселина. Друга терапевтична алтернатива представлява ibuprofen (2).

Предозирането на acetaminophen води до изразена хепатотоксичност, която е свързана с висока смъртност (средно 55% при деца до двегодишна възраст). В над половината от докладваните на FDA 47 случая на чернодробни нарушения са използвани парацетамолови продукти за възрастни, като медикаментите са били неправилно дозирани.

Рискови фактори за развитие на токсична увреда на черния дроб са малка възраст, дехидратация, дневна доза над 90 mg/kg acetaminophen за повече от един ден (120-150 mg/kg дневно за два-четири дни, според други автори) (2).

Ibuprofen принадлежи към групата на нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС). Възможните нежелани лекарствени реакции при него са свързани с инхибиране на циклооксигеназата и продукцията на простагландини – гастроинтестинални усложнения, увреждане на чернодробната функция, провокиране на пристъпи при пациенти с астма, хепатотоксичност.

При възрастни, най-честата тежка нежелана реакция при предозиране на ibuprofen е нарушаване на бъбречната функция, рядко се стига до летален изход, дори при прием на много високи дози. В проспективно проучване, обхванало над 83 000 деца, лекучани с ibuprofen, не са регистрирани случаи на тежко нарушение на бъбречната функция.

При ibuprofen, подобно на ацетилсалициловата киселина, съществува (само теоретичен) риск за синдром на Reye. Възможността за развитието на това тежко усложнение е проследена в клинично изпитване с участието на 56 000 деца. Нито едно от тях не е било хоспитализирано с обективни данни за синдрома през четирите седмици след приема на ibuprofen (2).

На фармацевтичния пазар има голямо разнообразие от парацетамол-съдържащи продукти, като част от тях се предлагат под формата на суспензии и са предназначени за педиатричната практика.

Аcetaminophen и ibuprofen се продават като ОТС-продукти (оver-the-counter, без рецепта). Ето защо родителите и фармацевтите трябва да бъдат обучени за правилната им употреба, включително и за дозиране на двата медикамента. (КД)

Използвани източници:

1. Sarrell Е., Wielunsky Е., Cohen H. Antipyretic Treatment in Young Children With Fever. Arch Pediatr Adolesc Med 2006; 160: 197-202 http://archpedi.ama-assn.org

2. McCullough N. Acetaminophen and ibuprofen in the management of fever and mild to moderate pain in children. Pediatrics and Child Health 1998; 3:246-251 http://www.pulsus.com