Това стратегия ли е?01/05/2006

Само дни даде за “широко обществено обсъждане” на проекта за Национална здравна стратегия 2007-2012 Министерството на здравеопазването. Документът бе поставен на уеб страницата на МЗ (www.governmentmh.bg) в края на април, а предложения по него се приемаха само до 2 май, след което той трябва да се внесе за одобрение в Министерския съвет…

Проектът разочарова с липсата на план за конкретни действия и назоваване на финансови източници. В по-голямата част от бъдещата стратегия господстват анонимността и пожелателния тон, като най-често използваните думи са “необходимо е да се…” или “трябва да се..” Непрекъснато се говори за “основни предизвикателства” или се акцентира върху даден проблем, който “трябва да се реши”.

Неизвестността е и в сроковете – те са: в краткосрочен план, в средносрочен или дългосрочен. Твърде общо!

Някои абзаци от стратегията ни връщат с години назад – във времето на социализма. Така например МЗ излага визията и деветте стратегически цели на проекта, като водещо каре е следният лозунг: “Здрава нация, уверена в своето бъдеще и ползваща достъпни и качествени услуги на здравната система”. Това повеля ли е? На партията?

Проектът предлага НЗОК да се утвърди като единствената задължителна каса за здравни осигуровки. Продължава подкрепата на принципа на финансиране на здравните заведения от един източник – НЗОК.

Като други източници на финансиране се сочат въвеждането на доплащане от пациентите, което да е “допълващо и надграждащо основния пакет дейности, заплащани от здравната каса след законодателни промени. Не се определя какъв ще бъде този пакет.

Иска се увеличение на задължителната здравноосигурителна вноска без да се увеличава данъчноосигурителната тежест на населението. МЗ ще поиска през следващата година да се заделят 5.5% от БВП за здравния сектор, като постепенно се достигне до 8%, каквато е практиката в ЕС.

Предвижда се отдаване на болниците на концесия, а на по-късен етап да се пристъпи към приватизация, като тя трябва да бъде регламентирана със закон. Дават се преференции на работещия в болничните заведения медицински персонал. Ще се цели средствата от продажбите да се върнат в здравната система.

В договарянето с НЗОК на цените, дейностите и правилата, ще участват директорите на болниците, а не както досега от тяхно име преговаряше посредник – Българският лекарски съюз. В преговорите за първи път ще участват и пациентски организации. НРД ще се сключва за три, а не както досега за една година. (ЛС)