Статини след исхемичен мозъчен инсулт01/05/2006

Статините (инхибитори на 3-хидрокси-3-метилглутарил коензим А редуктазата) намаляват болничната смъртност след исхемичен мозъчен инсулт, показаха резултати от анализ, представен по време на конгреса на American Stroke Association (http://my.americanheart.org/portal/strokeconference/sc) проведен през февруари във Флорида.

“Проучването сочи интересна връзка между липидопонижаващата терапия и смъртността, която би могла да даде нова възможност при спешното лечение на инсулти”, заяви д-р Norrina Allen от Yale Department of Epidemiology and Public Health и водещ автор на анализа.

В изследването са включени 1256 пациенти от 32 болници, при които е отчетена смъртността до 48-ия час и изхода от заболяването след изписване от болницата.

Резултатите показват, че пациентите които са получавали статини, са имали болнична смъртност 1% срещу 5.3% в контролната група без липидопонижаваща терапия. (ИТ)

FDA одобри през 2005 година atorvastatin (Sortis/Lipitor) да се прилага за намаляване на риска за инсулт и миокарден инфаркт при пациенти с диабет тип 2. Допълнително, медикаментът получи разрешение да се използва за редуциране на риска за инсулт при хора без установено сърдечно заболяване, но с множествени рискови фактори, различни от диабет.

Новото показание в лекарственото упътване за прилагането на статина при диабетици се отнася специфично за пациенти с диабет тип 2, които са без коронарна артериална болест, но имат поне един друг сърдечносъдов рисков фактор.

Промяната в лекарственото упътване на atorvastatin ще позволи на фирмите-производителки на статини да обучават лекарите за възможностите на статините да осигурят профилактиране на сърдечносъдовите заболявания, включително и при пациентите с диабет тип 2.Терапията със статини е част от стратегията за първична превенция на сърдечносъдови заболявания (ССЗ) за пациенти, които имат 10-годишен риск >20% за развитие на ССЗ. Степента на риска се определя чрез подходящи скали или клинична оценка, се казва в обзор, публикуван през 2005 от британския National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE).

Стратегията за агресивно понижаване на LDL-холестерола е важна не само за вторична профилактика на сърдечносъдовите инциденти при хора с исхемична болест на сърцето, но може да понижи значимо и тяхната заболеваемост от всеки един тип мозъчен инсулт, показаха резултатите от подпроучване на Treatment to New Target (TNT), представени през 2005 на научните сесии на American Heart Association.

Редуцираната честота на мозъчносъдовите инциденти е още една клинична полза, която терапията със статини постига при пациентите с исхемична болест на сърцето (ИБС), заключиха авторите.

Анализ на данните от подпроучване на TNT („Лечение до нови прицелни стойности“) показа, че интензивното липидопонижаване с atorvastatin 80 mg/ден намалява значимо риска от общи фатални и нефатални мозъчносъдови инциденти с 23% и от инсулт с 25% в сравнение с прилагането на ниската доза 10 mg/ден. Разликата по отношение на намалената честота на транзиторните исхемични атаки (TIA) е недостоверна.