Новини от Европейската конференция за лечение на рака01/05/2006

Представяме ви в обобщен вид най-интересните доклади за лечението на рак на простатата, представени на Европейската конференция за лечение на рака, проведена в края на миналата година в Париж, подробности за която може да намерите на http://www.fecs.be.

Лечение на ранния рак на простатата

– Първична лъчетерапия. Високата доза външна лъчетерапия е свързана с удължен период без рецидив при пациенти с локализиран или локално напреднал рак на простатата, показаха резултати от проучване на Netherlands Cancer Institute. След период на проследяване от пет години, 64% от групата пациенти с висока доза лъчетерапия са имали подобрение по отношение на времето без рецидив срещу 54% в групата с ниско дозова лъчетерапия (р=0.025).

Като маркер за наличието на рецидив са използвани стойностите на простат-специфичния антиген (PSA) и клиничната находка. Необходими са допълнителни проучвания, които да установят доколко периодът без рецидив (измерван основно със стойностите на PSA) е свързан и с клинично подобрение, смятат авторите.

– Неблагоприятни странични ефекти на брахитерапията и външната лъчетерапия. При пациенти с увеличена простата често се прилага андроген депривационна терапия (ADT), за да се намали обемът на жлезата. Резултати от проучване при 81 мъже с ADT преди провеждането на брахитерапия, сравнени с подобна група пациенти без ADT, показват удължен период на катетеризация, по-голяма честота на хирургични интервенции за корекция на уринарната дисфункция и дългосрочна инконтиненция.

Качеството на живот, сексуалната активност, както и функцията на дебелото черво и пикочния мехур, са намалени при мъже, които са получили неоадювантна хормонална терапия преди извършването на външна лъчетерапия или брахитерапия, показаха резултати от друго изследване.

Дългосрочните ефекти на брахитерапията върху качеството на живот са изследвани при 295 мъже. Пациентите са проследени за период от 1-4 години. Въпреки че честотата на тежките неблагоприятни ефекти е била малка, по-голямата част от пациентите съобщават за оплаквания, свързани с отделителната и сексуалната функции.

– Адювантна лъчетерапия води до сигнификантно намаление на биохимичната прогресия на заболяването (измерена с PSA), показаха петгодишните резултати от проучването EORTC 22911. Честотата на клиничния, локален и регионален рецидив също е била намалена.

Обнадеждаващи са данните при пациенти с ангажиране на семенните мехурчета – патологична находка, която почти винаги е свързана с ранен системен характер на заболяването. Това още веднъж подчертава важността на локалния контрол и следоперативната лъчетерапия при високо рискови пациенти.

В изследването са включени 1005 мъже с високо рисков рак на простатата (капсулна перфорация, позитивни хирургични граници), след извършена радикална простатектомия, разделени в две групи – адювантна лъчетерапия или наблюдение.

Необходими са допълнителни изследвания, които да установят дали адювантната лъчетерапия води до увеличаване на преживяемостта, смятат авторите.

– Адювантна хормонална терапия не води до удължаване на периода без прогресия на заболяването, както и на общата преживяемост при локализиран или локално напреднал рак на простатата, показаха резултати от програмата Early Prostate Cancer (EPC), която включва три паралелни проучвания (общо 8113 пациенти) с bicalutamide 150 mg/ден в добавка на стандартното лечение (радикална простатектомия, лъчетерапия или наблюдение).

Адювантната хормонална терапия е имала предимства при пациенти с локално напреднал карцином, които са получили лъчетерапия. Този резултат подкрепя данни от други рандомизирани клинични проучвания, според които хормоналната терапия трябва да се добави към лъчетерапията при пациенти с локално напреднал карцином. От друга страна, програмата EPC ясно показва, че хормоналната терапия не носи ползи при пациенти с локализиран рак на простатата.

– Неоадювантна хормонална терапия. Въпреки че комбинацията от ADT и външна лъчетерапия е стандарт за лечение на локално напреднал рак на простатата, има спорове за оптималната продължителност на ADT.

Проучването TROG 96.01 включва 818 пациенти с рак на простатата стадий T2b-T4 на лъчетерапия или лъчетерапия плюс 3-6 месеца неоадювантна ADT.

Резултатите показват, че групата с шестмесечна ADT и лъчетерапия е имала най-добри резултати, изразяващи се в значимо по-ниска честота на локален, PSA, клиничен и дистален рецидив, в сравнение със самостоятелното приложение на лъчетерапия. Данните сочат, че тримесечното приложение на ADT не е оптимално.

Необходими са допълнителни проучвания, които да потвърдят, че шестмесечната ADT дава най-добри резултати, тъй като има данни от предишни изследвания, според които е необходимо по-продължително (2-3 години) хормонално лечение. Някои автори смятат, че ADT за шест месеца е подходяща при пациенти с умерено повишен риск за рецидив, а при висок риск трябва да се прилага по-продължителната терапия.

– Образна диагностика. Точната диагностика и стадирането на тазовите лимфни възли е от особено значение при ранния рак на простатата. Пилотно проучване за възможностите на супрапарамагнетични наночастици като контрастна материя при магнитно резонантно изобразяване (MRI) за по-добро диагностициране на ранни метастази, представиха van As и сътр. от Institute of Cancer Research в London.

– Прогноза за биохимичен (PSA) рецидив. Част от пациентите, лекувани оперативно или с лъчетерапия за рак на простатата, имат биохимичен рецидив, като повечето са с благоприятна прогноза. Показателят време за удвояване на PSA (PSA doubling time – PSADT) е сочен като важен прогностичен фактор. Болни с кратко PSADT развиват по-бързо метастази и имат по-кратка продължителност на живота, свързана с основното заболяване.

PSADT, изчислено рано при рецидив, е силно предиктивен фактор за преживяемостта при рак на простатата, се казва в доклад на British Columbia Cancer Agency, представен на конференцията.

Авторите са проследили 1850 мъже, лекувани с лъчетерапия, от които 390 са имали рецидив. Средното PSADT е било 9.4 месеца. Регистрирана е ясна разлика по отношение на петгодишната преживяемост между групите с PSADT 18 месеца (60% в най-рисковата група срещу 90% в нискорисковата група).

Системна терапия при метастатичен рак на простатата

– Хормоналната терапия е стандарт в лечението на напредналия рак на простатата през последните 60 години, макар че все още не са напълно ясни ефектите й върху качеството на живот и пълния спектър на неблагоприятни странични ефекти от нея.

Интермитентната хормонална терапия с кратък начален период (девет месеца) показва влошено качество на живот по време на лечението и подобрение в паузите между циклите, се казва в доклад на Nigel Spry от Sir Charles Gardner Hospital в Perth, Австралия. Резултатите потвърждават клиничните наблюдения, че пациентите толерират по-добре хормоналната терапия, когато има периоди на прекъсване.

Необходими са допълнителни рандомизирани проучвания, които да сравнят различни показатели за резултата от терапията, включително времето за развитие на андроген-независим простатен карцином, е препоръката на авторите.

– Автоложна имунотерапия с антиген-представящи клетки (APC) 8015, която е насочена срещу антигена на простатната кисела фосфатаза (AIPC), е обект на изследване в рандомизираното проучване D9902A, представено от проф. Celestia Higano, от University of Washington в Seattle.

Изследването е прекратено предсрочно, тъй като не е регистрирало сигнификантна разлика в преживяемостта без прогресия на заболяването между APC 8015 и плацебо. Наблюдавана е тенденция към подобряване на общата преживяемост (19 срещу 15.4 месеца в контролната група, р=0.332). Данни от предишни изследвания сочеха намаление на прогресията при пациенти с рак на простатата и скор по Gleason <7.

Резултатите са сходни с тези от проучването D9901, което има подобен дизайн и включва 127 пациенти. С интерес се очакват крайните изводи от третото проучване за APC 8015 – D9902B.

– Бисфосфонати. Zoledronic acid* намалява риска за скелетни усложнения при метастатичен AIPC, макар че терапията е свързана с нефротоксичност, като релативният риск за бъбречни усложенения е около 23.8%, са изводите от ретроспективен анализ върху 122 пациенти на проф. William Oh, от Dana Farber Cancer Institute в Boston.

Независими рискови фактори за нефротоксичност по време на терапия със zoledronic acid са напреднала възраст, предхождащо бъбречно заболяване, лечение с антихипертензивни медикаменти или pamidronate. Данните подчертават необходимостта от периодично проследяване на бъбречната функция при пациенти, които приемат медикамента.

Бисфосфонатите се прилагат и за намаляване на риска за остеопороза – усложнение на андроген депривационната терапия. Zoledronate и clodronate** забавят развитието на остеопения (предвесник на остеопорозата), показаха данни от проучване върху 97 пациенти с андрогенна аблация по повод рак на простатата, като clodronate е осигурил по-добра протекция, в сравнение със zoledronate.

Zoledronic acid в доза 4 mg на всеки три месеца, намалява загубата на костна маса при пациенти на хормонална терапия с неметастатичен рак на простатата, се казва в доклад на Casey и сътр. Текущите стандарти за лечение препоръчват мониториране на костната плътност, както и предписване на калций и витамин D при всички пациенти. Бисфосфонати трябва да се включват към терапията при пациенти с остеопения, независимо от приема на калций и витамин D.

Нови медикаменти

– BAY 43-9006 (sorafenib) е мултифункционален киназен инхибитор, който намалява прогресията и подобрява преживяемостта при рак на бъбрека. Резултати от две малки фаза II клинични проучвания сочат, че медикаментът може да е от полза и при рак на простатата.

– инхибиторите на епидермалния растежен фактор (EGFR) (gefitinib) в комбинация с хормонална терапия може да са ефективни след простатектомия, тъй като експресията на EGFR e повишена при тези пациенти. В момента се провеждат фаза I-II клинични проучвания при пациенти с glioblastoma multiforme и AIPC. (ИТ)

Акроними на клиничните проучвания:

EORTC 22911 – European Organization for Research and Treatment of Cancer 22911

TROG 96.01 – Trans-Tasman Radiation Oncology Group 96.01

* zoledronic acid, zoledronate e регистриран в България с търговското име Zometa (на Novartis) (www.bda.bg)

** clodronic acid, clodronate е регистриран в България с търговските име Bonefos (на Jena Hexal Pharma), Clodron Hexal (на Salutas Pharma), Ostac (на Roche), Sidronate (на Sindan)

За допълнителна информация:

PSA при рак на простатата. MD 2006; бр. 3 (април)

Новини от годишната среща на Американската урологична асоциация. MD 2005; бр. 9 (ноември)

Новини от годишната среща на Американското дружество по клинична онкология. MD 2005; бр. 8 (октомври)

Новини от годишната среща на Европейската асоциация по урология. MD 2005; бр. 6 (юли)

Новини от годишната среща на Американската асоциация за изследване на рак. MD 2005; бр. 6 (юли)

Кучета диагностицират рак на пикочния мехур рака. MD 2004; бр. 3 (ноември)

Откривателят на PSA теста го… „закрива“. MD 2004; бр. 2 (октомври)