Нов прогностичен маркер при идиопатична неисхемична КМП01/05/2006

Високата концентрация на сърдечния протеин, свързващ мастните киселини (heart-type fatty acid binding protein – H-FABP), е независим прогностичен маркер за изхода на идиопатичната неисхемична дилатативна кардиомиопатия (КМП), показаха резултатите от проучване на Komamura и сътр., публикувани през май в списание Heart (1).

H-FABP е достоверен показател за развитието на миокарден инфаркт и кардиомиопатия. Според изследователите, специфичността му е по-висока от тази на мозъчния натриуретичен пептид (brain natriuretic peptide – BNP, увеличен при сърдечна недостатъчност), тъй като последният се покачва и при камерна хипертрофия, бъбречна недостатъчност и остър коронарен синдром.

H-FABP е важен транспортен протеин с ниско молекулно тегло, отделящ се в кръвообръщението веднага след клетъчна деструкция. Поради имунологичната си специфичност за кардиомиоцитите, белтъкът се използва и като прогностичен маркер за остър миокарден инфаркт (ОМИ).

Протичащото миокардно увреждане при дилатативна кардиомиопатия е един от възможните механизми за секретирането му. По данни на Goto и сътр., високите нива на H-FABP корелират с тежестта на сърдечната недостатъчност в еднаква степен с BNP (2).

При всичките 92 участници в настоящото проучване са проведени коронарография и ендомиокардна биопсия с диференциално диагностична цел, доказващи липса на значими стенози на сърдечните артерии. Останалите изследвани маркери са BNP и тропонин Т (cTnT).

През 48-месечния период на проследяване, 23 от болните са имали критичен сърдечен инцидент, 16 са починали от терминална степен на сърдечна недостатъчност и при седем е направена трансплантация.

Според унивариантния анализ, пациентите с усложнения или летален изход са с по-висок клас на сърдечна недостатъчност, по-висока сърдечна честота и с повишени нива на BNP и H-FABP над горната граница.

След проведен мултивариантен анализ, двата маркера се оказват независими предиктори за изхода от дилатативната кардиомиопатия. Най-високорискови са болните, които имат концентрация на H-FABP над средните или горнограничните стойности (>/=5.4 ng/ml) и едновременно с това са с екцесивни нива на BNP (>/=138 ng/ml).

Нивата на H-FABP могат да бъдат интерпретирани като предиктор за влошаване на състоянието при неисхемична кардиомиопатия, но малкият брой пациенти и възможността други причини (вирусна КМП, миокардит) да водят до освобождаване на транспортера налага допълнителен анализ на резултатите от настоящото проучване. (ОИ)

Използвани източници:

1.Komamura K., Sasaki T., Hanatani A. et al. Heart-fatty acid binding protein is a novel prognostic marker in patients with non-ischaemic dilated cardiomyopathy Heart 2006; 92: 615-618 http://www.heartjnl.com

2. Goto T., Takase H., Toriyama T. et al. Circulating concentration of cardiac proteins indicate the severity of congestive heart failure. Heart 2003; 89: 1303-1307