Хипергликемията влошава прогнозата при активна ХОББ01/05/2006

Хипергликемията влошава прогнозата при активиране на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), показаха резултатите от първи по рода си ретроспективен анализ на Baker и сътр., публикувани през април в списание Thorax (1).

Повишените нива на кръвна глюкоза имат доказано неблагоприятно влияние върху изхода на миокардния инфаркт, при инсулт или пневмония, но в досегашните проучвания не е изследван ефектът им върху ХОББ. Настоящите указания за лечение на белодробната болест не препоръчват стриктен контрол на серумните глюкозни нива по време на епизодите на екзацербация.

По данни на Umpierez и сътр., новооткритата хипергликемия (измерена еднократно глюкоза на гладно >7 mmol/l или двукратно случайна >11 mmol/l) увеличава с 16% вътреболничната смъртност при ХОББ (2). Леталитетът при пациентите с установен и контролиран диабет е 3% в сравнение с 1.7% при останалите болни.

Честотата на хоспитализациите в интензивно отделение, както и продължителността на болничния престой при изострена ХОББ се увеличават при съпътстваща хипергликемия, като вътреболничните усложнения нарастват с близо 3% за всеки 1 mmol/l кръвна глюкоза над референтните стойности.

Дисгликемията и диабетът са чести при болните с ХОББ – при жените с белодробна патология рискът от появата им е два пъти по-голям. Лечението с перорални кортикостероиди повишава риска за появата на високи глюкозни нива.

Проучването на Baker и сътр. изследва връзката между концентрациите на кръвната глюкоза, продължителността на болничния престой и смъртността при екзацербация на ХОББ. Данните са от ретроспективно проследяване на пациенти с документирана активна ХОББ, наложила хоспитализация в периода 2001-2002. Според стойностите на кръвната глюкоза, те са класифицирани в четири групи: 9.0 mmol/l.

Относителният риск (RR) от летален изход или удължаване на хоспитализацията сигнификантно нараства за трета и четвърта група (RR 1.46, р<0.0001). За всяко повишаване на глюкозата с 1 mmol/l, абсолютният риск за появата на екстрапулмонални усложнения се увеличава с 15% (р=0.006).

Фактори като възраст, пол, доказан диабет или тежест на ХОББ не повлияват установената зависимост между хипергликемията и усложненията на заболяването.

Същевременно, високите серумни нива на кръвна глюкоза се асоциират с по-голяма честота на инфекциите със Staphylococcus aureus и други патогени, изолирани от храчка на заболелите.

Проучването доказва необходимостта от стриктен контрол на глюкозните нива при хроничното белодробно заболяване. (ОИ)

Използвани източници:

1. Baker E., Janaway C., Philips B. et al. Hyperglycaemia is associated with poor outcomes in patients admitted to hospitals with acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Thorax 2006; 61: 284–289 http://thorax.bmjjournals.com

2. Umpierrez G., Isaacs S., Bazargan H. et al. Hyperglycaemia: an independent marker of in-hopsital mortality in patients with undiagnosed diabetes. J Clin Endocrin Metab 2002; 87: 978–82 http://jcem.endojournals.org