Анти-IgE терапия при астма01/05/2006

Създаването на хуманизирано, селективно анти-имуноглобулин Е (IgE) антитяло е голямо постижение в терапията на алергичните заболявания, особено при тежките форми на астма, заяви д-р Erwin Gelfand от National Jewish Medical and Research Center през март на годишнaта среща на Американската академия по алергология, имунология и астма.

Серумната концентрация на IgE* (реагините) корелира до голяма степен с бронхиалната хиперреактивност и развитието на астма. Повишените нива на алерген-специфичните IgE, насочени срещу аероалергени, са характерни за заболявания като алергичен ринит и астма, докато тези срещу различни хранителни продукти се наблюдават при хранителни алергии и еозинофилни нарушения на храносмилателния тракт.

Omalizumab** е рекомбинантно хуманизирано моноклонално антитяло, насочено срещу IgE, което потиска имунния отговор при антигенна стимулация. Omalizumab блокира C-epsilon-3 домена на Fc-фрагмента, като възпрепятства свободно циркулиращите IgE да се свързват с рецепторите си и да отключат каскада от събития (реакция на хиперсензитивност oт I тип)***.

Лечението с оmalizumab води до значимо намаление на серумните нива на свободните IgE и потискане на експресията на IgE-рецепторите върху базофилните и дендритните клетки. Още първите проучвания при пациенти с лека астма показват, че оmalizumab инхибира алерген-индуцираните промени в белите дробове по време на двете фази на бронхоконстриктивния отговор.

При болни с умерена до тежка астма, медикаментът (в доза 150-375 mg, приложена подкожно) намалява броя на пристъпите и нуждата от кортикостероиди. При тези изпитвания, оmalizumab е приеман в комбинация с инхалаторни кортикостероиди (inhaled corticosteroid – ICS) за 16 седмици. В последващата фаза, ICS са редуцирани до най-ниската оптимална доза, необходима за поддържане на ремисия. Честотата на пристъпите е била значимо по-ниска в групата на терапия с omalizumab, където по-голям брой пациенти са преустановили терапията с ICS (2, 3, 4).

Медикаментът е подходящ и при интермитиращ (сезонен) и персистиращ (целогодишен) алергичен ринит.

Мета-анализ върху осем рандомизирани клинични проучвания показа, че omalizumab, приложен подкожно или венозно, намалява сигнификантно серумните нива на свободните IgE, необходимостта от ICS (от 50% до пълното преустановяване на ICS) и честотата на астматичните пристъпи (5).

“Механизмите, по които omalizumab променя алергичната пренастройка в белия дроб, все още не са напълно изяснени, независимо от нарастващите доказателства за повлияване на продукцията на цитокини и експресията на Fc-epsilon-RI и IL4 рецепторите”, според д-р Gelfand. (КД)

* IgE се свързват с високоспецифични рецептори (Fc-epsilon-RI), разположени върху мастоцитите или базофилните клетки, като експресията на Fc-epsilon-RI се определя от серумната концентрация на реагините. Мястото на свързване е C-epsilon-3 доменът на Fc-фрагмента. Fc-epsilon-RI се откриват и върху повърхността на дендритните клетки (DCs), особено на тези от II тип. Рецептори с по-нисък афинитет към IgE (Fc-epsilon-RII, CD23) се експресират върху (DCs), както и върху други антиген-представящи клетки.

** Omalizumab, регистриран като Xolair на Novartis

*** Свързването на IgE с рецептора му върху мастоцитите води до освобождаването на хистамин. Няколко минути по-късно започва синтез на липидни медиатори (левкотриени). Мастоцитните клетки секретират големи количества цитокини – IL4, IL6, IL9, IL13, TNF-alpha, които също участват в реакциите на свръхчувствителност от I тип.

Използвани източници:

1. Gelfand Е. Anti-IgE therapy in asthma.American Academy of Allergy, Asthma & Immunology 62nd Annual Meeting. March 2006, Miami Beach, Florida http://www.aaaai.org

2. Milgrom H., Berger W., Nayak A. et al. Treatment of childhood asthma with anti-immunoglobulin E antibody (omalizumab). Pediatrics. 2001;108:E36 http://pediatrics.aappublications.org

3. Busse W., Corren J., Lanier B. et al. Omalizumab, anti-IgE recombinant humanized monoclonal antibody, for the treatment of severe allergic asthma. J Allergy Clin Immunol. 2001;108:184-190 http://www.sciencedirect.com

4. Soler M., Matz J., Townley R. et al. The anti-IgE antibody omalizumab reduces exacerbations and steroid requirement in allergic asthmatics. Eur Respir J. 2001;18:254-261 http://erj.ersjournals.com

5. Walker S., Monteil M., Phelun K., Lasserson T., Walters E. Anti-IgE for chronic asthma in adults and children (Cochrane Review). The Cochrane Library Issue. Vol 2. Chichester, United Kingdom: Wiley; 2005 http://www.cochrane.org