Тютюнопушене и възпалителен отговор при ХОББ01/04/2006

Колкото по-продължителен е периодът без тютюнопушене, толкова броят на CD8+ клетките е по-малък, а този на плазмоцитите – по-висок, което показва, че именно количеството на Т клетките и плазмоцитите е показател за продължителността на периода без тютюнопушене при болни с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), показаха резултатите от проучване на Laperre и сътр., публикувани през февруари в списание Thorax (1).

ХОББ се свързва с прогресираща дихателна недостатъчност, дължащa се на абнормен възпалителен отговор. Въпреки че прекратяването на тютюнопушенето облекчава клиничната симптоматика и подобрява влошените белодробни показатели (2), досега не е изяснено дали има връзка между тежестта на заболяването и продължителността на въздействие на вредния фактор.

Инфлуксът на неутрофили в лумена на бронхите, както и миграцията на макрофаги и Т- лимфоцити в стената им, се считат за главните етапи в патогенезата. Тежестта на засягане се определя най-вече от концентрацията на CD 8+ лимфоцитите. Съществуват данни и за повишена концентрация на B лимфоцити в храчка на пациенти с ХОББ.

Плазмоцитите (краен продукт на диференциране на В клетките) са клетъчният източник за секреторни имуноглобулини и играят главна роля в имунологичния отговор на организма. Въпреки това, липсват проучвания, анализиращи ролята им при ХОББ и връзката с тютюнопушенето.

Спирането на цигарите е единствената интервенция за редуциране на прогресията на ХОББ – намаляват клиничните симптоми и тежестта на възпалителния отговор. Най-значим ефект на подобрение се регистрира през първата година, но не е ясно дали анатомичното ремоделиране на дихателните пътища е обратимо.

При болни с хронична кашлица и експекторация, количеството на мастоцитите в lamina propria е по-малко, ако те са бивши пушачи. Концентрацията на неутрофили, макрофаги, еозинофили и лимфоцити остава непроменено, но данните от проведени проучвания не отчитат периода без тютюнопушене.

Целта на Laperre и сътр. е да докаже, че възпалителният процес при болни с ХОББ се различава между активни и бивши пушачи, като тези различия се обуславят от продължителността на периода след спиране на пушенето. Те са изследвали нивата на всички клетки на възпалителния отговор в материали от бронхиална биопсия на бивши и настоящи пушачи с ХОББ.

Включени са 114 души с ХОББ, на средна възраст 62 години, с регистриран пост-бронходилататорен ФЕО1 (форсиран експираторен обем за една секунда) 63% от предвидения, индекс на Tiffeneau 48%, които в рамките на проучването не са приемали инхалаторни или перорални кортикостероиди.

Бившите пушачи с ХОББ са били с по-високи нива на CD3+, CD4+ и плазмоцити, в сравнение с активните пушачи, без промени в концентрацията на останалите клетки на възпалителния отговор.

Преустановилите наскоро тютюнопушенето (период без цигари по-малък от 3.5 години) са имали по-високи концентрации на CD4+ и CD8+ в сравнение с настоящите пушачи. От друга страна, тези с по-голяма продължителност на периода без цигари (>3.5 години) са имали по-ниски нива на CD8+, намалено съотношение CD8/CD3, както и по-висок брой плазмоцити.

Бронхиалните Т клетки и плазмоцитите, но не и останалите клетки на възпалителния отговор, са свързани с продължителността на периода без тютюнопушене при пациентите с ХОББ, пишат в заключение авторите на проучването. (ОИ)

Използвани източници:

1. Laperre T., Postma D., Gosman M. et al. Relation between duration of smoking cessation and bronchial inflammation in COPD. Thorax 2006; 61: 115-121 http://www.thoraxjnl.com

2. Wise R., Kanner R., Lindgren P. et al. The effects of smoking intervention and an inhaled bronchodilator on airways reactivity in COPD: The Lung Health Study. Chest 2003; 124:449-58 http://www.chestjournal.org