Радикалната операция – най-добър подход при напреднал овариален карцином01/04/2006

Извършването на максимална оперативна циторедукция е най-добрият терапевтичен подход при пациентки с напреднал овариален карцином, особено в случаите с карциноматоза, показаха резултатите от четиригодишно ретроспективно кохортно проучване на Mayo Clinical Cancer Center, публикувани през януари в списание Obstetrics & Gynecology (1).

Обемът на остатъчното заболяване е единственият основен независим предиктивен фактор за преживяемостта, е изводът на авторите.

Резултатите показват подобрена преживяемост при пациентки с най-тежки форми на заболяването. Извършването на радикални операции при наличието на карциноматоза (отстраняването на максимално количество туморна маса при първоначалната операция) подобрява сигнификантно петгодишна преживяемост (44% срещу 17% в контролната група, p<0.001).

Цел на проучването е да оцени ефектът на агресивната хирургия върху преживяемостта на пациентки с овариален карцином, като са приложени следните показатели: остатъчно заболяване след оперативната интервенция, петгодишна преживяемост и честота на радикалните операции (интервенции върху диафрагмата, резекция на черва, спленектомия или екстензивна абдоминална перитонеална резекция). Включени са и показатели като възраст, общо състояние и продължителност на операцията.

В изследването са включени 194 жени, от които 144 с карциноматоза на възраст 64.4 години и среден период на проследяване 3.5 години, с първична оперативна интервенция за овариален карцином стадий IIIC. След операцията, 131 пациентки (67.5%) са имали остатъчно заболяване <1 см (показател за оптимална циторедукция). (ИТ)

Използван източник:

1. Aletti G., Dowdy S., Cliby W. et al. Aggressive surgical effort and improved survival in advanced-stage ovarian cancer. Obstetrics&Gynecology 2006; 107: 77-85 http://www.greenjournal.org