Nexium намалява честотата на язви при високорискови пациенти на продължителна терапия с НСПВС01/04/2006

Nexium (esomeprazole*) (www.nexium-us.com) намалява честотата на стомашни и дуоденални язви при високорискови пациенти, които приемат продължително време нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), включително Cox-2 инхибитори, показаха резултатите от две проучвания, публикувани през април в American Journal of Gastroenterology (1).

НСПВС увеличават риска за стомашни язви, особено при продължителен прием, при възрастни пациенти и при хора с предхождаща анамнеза за язвена болест.

В САЩ годишно се регистрират около 103 000 хоспитализации и 16 500 смъртни случаи в резултат на тежки стомашночревни усложнения при терапия с НСПВС. Около 30% от хоспитализациите поради стомашна язва на възрастни пациенти в САЩ са свързани с прием на НСПВС.

Общите резултати от двете проучвания сочат, че след период на проследяване от шест месеца, значимо по-малко пациенти в групите с Nexium 20 mg/ден или Nexium 40 mg/ден са развили язви, в сравнение с контролите на плацебо (5.2% и 4.6% срещу съответно 17%, р<0.001). Тези разлики са наблюдавани още през първия месец от терапията и са се задържали през целия период на проучването.

“Колкото и да е парадоксално НСПВС се приемат от много пациенти, които имат висок риск за стомашни язви или други усложнения, свързани с тези медикаменти. Въпреки че Cox-2 инхибиторите са селективни и с по-малко неблагоприятни странични ефекти от другите НСПВС, рисковете при тях също не са за пренебрегване”, заяви д-р James Scheiman, гастроентеролог от University of Michigan в САЩ и водещ автор на анализа.

– VENUS e рандомизирано, двойно-сляпо, палцебо-контролирано проучване, резултатите от което сочат сигнификантно по-ниска честота на стомашни и дуоденални язви при приложение на Nexium 20 mg/ден и Nexium 40 mg/ден в сравнение с плацебо (5.3% и 4.7% срещу съответно 20.4%, р<0.001 и р<0.0001).

– PLUTO е рандомизирано, двойно-сляпо, палцебо-контролирано проучване (аналог на VENUS, но международно), резултатите от което показват също сигнификантно по-ниска честота на стомашни и дуоденални язви при приложение на Nexium 20 mg/ден и Nexium 40 mg/ден в сравнение с плацебо (5.2% и 4.4% срещу съответно 12.3%, р<0.018 и р<0.007).

Редукцията на язви е била еднакво ефективна при пациентите, приемащи неселективни НСПВС и Cox-2 инхибитори. Честотата на язви при участниците на терапия с Cox-2 инхибитори (n=400) са: 0.9% (Nexium 20 mg/ден), 4.1% (Nexium 40 mg/ден) и 16.5% (за плацебо-групата). Медикаментът е толериран добре и е бил свързан с по-добър контрол на симптомите, отколкото плацебо.

И в двете проучвания пациентите са разделени в три групи: Nexium 20 mg/ден, Nexium 40 mg/ден и плацебо при пациенти, които приемат неселективни НСПВС и Cox-2 инхибитори продължително време (поне четири месеца преди началото на изследванията).

Включените в анализа са били рискови за развитието на стомашни или дуоденални язви (възраст >60 години и анамнеза за предхождаща язвена болест). Към момента на рандомизирането, изследваните не са имали язви, инфекция с Helicobacter pylori и данни за кървене или перфорация на гастроинтестиналния тракт през предхождащите шест месеца.

Инхибиторите на протонната помпа намаляват честотата на язви при прием на НСПВС, но ефектът им при рискови пациенти досега не бе напълно ясен.

Nexium е четвъртият по продажби медикамент в САЩ ($3.6 милиарда за 2004) (2). (ИТ)

* esomeprasole е регистриран в България (www.bda.bg) с търговското име Nexium (на Astra Zeneca

Акроними на клиничните проучвания:

VENUS Verification of Esomeprazole for NSAID Ulcer and Symptoms

PLUTO Prevention of Latent Ulceration treatment Options

За допълнителна информация:

Nexium намалява стомашните усложнения свързани с приема на НСПВС. MD 2005; бр. 7 (септември) http://mbd.protos.bg

Nexium подобрява качеството на живот. MD 2005; бр. 7 (септември)

Aspirin и esomeprazole са по-надеждни от clopidogrel за превенция на язвеното кървене. MD 2005; бр. 2 (март)

Не позволявайте на стомашните киселини да опорочат предстоящите празници. MD 2004; бр. 10 (декември)

Използвани източници:

1. Scheiman J., Yeomans N., Talley N. et al. Prevention of ulcers by esomeprasole in at-risk patients using non-selective NSAIDs and Cox-2 inhibitors. Am J Gastroenterol 2006; 101: 1-10 http://www.amjgastro.com

2. http://www.drugs.com