Инхалаторните кортикостероиди превъзхождат антилевкотриените в контрола на астмата при деца01/04/2006

Инхалаторните кортикостероиди (inhaled corticosteroids – ICSs*) са по-ефективни от антилевкотриените** (левкотриеновите рецепторни антагонисти, leukotriene receptor antagonists – LTRAs) в контрола на леката до умерено тежка персистираща астма при деца, показаха резултатите от проучване на Robert Zeiger и сътр. от Childhood Asthma Research and Education Network, публикувани през януари в Journal of Allergy and Clinical Immunology (1).

Проектът Childhood Asthma Management Program показа, че дълготрайното използване на ICSs е безопасен и ефективен метод за поддържащо лечение на персистираща астма при деца, и се препоръчва като терапия на първи избор.

Антилевкотриените бяха одобрени за приложение след приключване на това клинично изпитване.

При възрастни, резултатите от мета-анализ на наличните проучвания, съпоставящи ефективността на ICSs и LTRAs като монотерпия за контрол на персистираща астма, също демонстрират значимо по-добър ефект при ICSs (2).

Изследването CARE (Childhood Asthma Research and Education) показа, че децата с най-високи концентрации на маркерите за възпаление и тези с най-ниски показатели от функционалното изследване на дишането, се повлияват най-благоприятно от лечението с ICSs, в сравнение с LTRAs (3).

В настоящото проучване са включени 144 деца на възраст от шест до 17 години, с лека до умерено тежка персистираща астма. В продължение на 16 седмици участниците са получавали fluticasone propionate (Flovent Diskus, GSK, 100 mcg в доза две впръсквания дневно) и montelukast (Singulair, Merck&Co, tabl. 5 или 10 mg, еднократно вечер).

Kaто критерии за ефективност на терапията са използвани:

– ACDs (Asthma Control Days) – дните, през които не са регистрирани пристъпи, не се е налагало използването на albuterol или отсъствие от училище поради изостряне на заболяването

– АCQ (Asthma Control Questionnairre) – седемстепенна валидизирана скала (0-6, като 0 е показател за добър контрол на астмата, а 6 отговаря на лошо контролиране на заболяването), която включва три области (клинични симптоми, прилагане на albuterol и стойности на ФЕО1 (форсиран експираторен обем за една секунда). Kолкото по-нисък е ACQ скорът, толкова по-добре е контролирана астмата.

– Показатели от функционалното изследване на дишането – ФЕО1 и ВЕД (витален експираторен дебит), изследвани чрез спирометрия

– Азотен окис/оксид (в издишания въздух) (еNO)

Резултати

– Общо 127 деца (88.2%) са завършили изследването

– ACDs са нараснали значително както за fluticasone (2.8 дни/седмично), така и за montelukast (2.1 дни/седмично). Терапевтичният ефект върху ACDs е бил по- изразен след приложението на fluticasone (р<0.001)

– Двата медикамента са довели до намаляване на ACQ сбора, но по-добър контрол е постигнат с fluticasone (р=0.0009)

– Както fluticasone, така и montelukast са намалили честотата на приложение на albuterol, но промяната е била отново по-изразена в първата група (р=0.031)

– Fluticasone е бил свързан със значимо подобрение на функционалните показатели ФЕО1 и ВЕД (р<0.001), сравнен с montelukast

– Fluticasone е довел до 48% намаление на еNO спрямо 28% за montelukast

Резултатите от клиничното изследване подкрепят данните от проучването MOSAIC (Montelukast Study in Asthma in Children) при деца на възраст от шест до 14 години с лека персистираща астма, според които едногодишната терапия с fluticasone превъзхожда лечението с montelukast по отношение на клинични, функционални показатели и повлияване на маркерите за активност на възпалението (4). (КД)

Използвани източници:

1. Zeiger R., Szefler S., Phillips B. et al. Response profiles to fluticasone and montelukast in mild-to-moderate persistent childhood asthma. J Allergy Clin Immunol 2006; 45-52www.sciencedirect.com

2. Ducharme F. Inhaled glucocorticosteroids versus leukotriene receptor agonists as single agent asthma treatment: systemic review of current evidence. BMJ 2003; 326: 621-625www.bmj.com

3. Szefler S., Phillips B., Martinez F. et al. Characterization of within-subject responses to fluticasone and montelukast in childhood asthma. J Allergy Clin Immunol 2005; 115: 233-242

4. Garcia M., Wahn U., Gilles L. Montelukast, compared with fluticasone, for control of asthma among 6- to 14-year old patients with mild asthma: the MOSAIC study. Pediatrics 2005; 116: 360-369 http://pediatrics.aappublications.org