Хранителните добавки с калций и витамин D не профилактират фрактури01/04/2006
Приемът на калций и витамин D като хранителни добавки при здрави жени в постменопауза има малък ефект върху съхранението на костната маса и превенцията на феморалните фрактури, като не води до профилактика на други видове фрактури, показаха резултатите от рандомизираното, двойно-сляпо, плацебо контролирано проучването CaD*, част от “Инициатива женско здраве”(WHI) **, публикувани през февруари в New England Journal of Medicine (1). Остеопорозата, водеща до повишен риск от фрактури, е една от основните причини за инвалидизация и влошено качество на живот. Всяка година в САЩ се регистрират 300 000 случая на фрактури на бедрото. Близо 10 милиона жени са с остеопороза, а 34 милиона – с ниска костна минеарлна плътност. Всеки четири от 10 жени над 50 години получават фрактури на бедрото, гръбначния стълб или китките. Жените, приемали калций и витамин D, имат малко по-висока (с 1%) костна плътност, в сравнение с плацебо групата. По време на проследяването, 374 пациентки са имали фрактури на бедрената кост – 14/10 000 случая на година в групата с добавки срещу 16/10 000 случая на година в плацебо групата (несигнификантно намаление с 12% в честота на фрактурите между двете групи). Жените, които са приемали калций и витамин D без прекъсване, са имали сигнификантно (с 29%) намаление на честотата на фрактурите на бедрената кост; същото се е отнасяло и за пациентките в групата над 60 години (намаление с 21%). Не е отчетена съществена разлика в честотата на другите видове фрактури (гръбначен стълб, китки) между двете групи. В проучването са включени 36 282 жени в постменопауза на възраст 50-79 години за периода 1995-2000 година, разделени в две групи: терапевтична - на калциев карбонат (1000 мг елементарен калций) и витамин D3 400 IU и плацебо-група. Основна цел на проучването е било да се установи дали приемът на добавки намалява риска от фрактури на бедрото при здрави жени в постменопауза. Пациентките са имали сходни характеристики (средна възраст 62.2 години, индекс на телесна маса 29 кг/м2, 10 725 са били на хормонална терапия). Средният период на проследяване е бил седем години. Добавките са толерирани добре, като единственият значим неблагоприятен страничен ефект е увеличената честота (със 17%) на нефролитиазата. Няколко са причините, които обясняват защо въпреки подобрението на костната плътност на фемура, намалението на честотата на фрактурите е по-ниско от очакваното и значимо само в някои от групите – жени над 60 години и тези, които са приемали стриктно пълната доза добавки. “Въпреки че 76% от пациентките са приемали калций и витамин D до края на проучване, само 59% са приемали стриктно пълната доза. Възможно е това да се дължи и на сравнително ниската доза витамин D, използвана в изследването”, според д-р Jackson, ендокринолог от Ohio State University. Обсъждане Калций и витамин D са често използвана терапия при остеопороза, въпреки че няма сигурни данни за мястото им като средство за превенция на фрактури. Калцият е най-купуваната хранителна добавка в САЩ с годишни продажби през 2004 за около един милиард долара! Ефектът на калция върху костната минерална плътност е минимален, а ролята му за превенция на фрактури – неясна. Витамин D в дозировки 400-800 IU дневно също има минимален ефект върху костната плътност, с изключение на ползата му при пациенти с дефицит на витамина. Резултатите от проучвания за прилагането на комбинация от калций и витамин D с цел намаление на риска за фрактури са противоречиви и според специалистите, ефектът им е минимален и варира значително между различните групи пациенти. Някои неясноти около проучването WHI (2): - участничките не са групирани според показатели като ниска костна минерална плътност или други рискови фактори за фрактури - пациентките с остеопороза може и да имат по-голяма полза от приемането на калций и витамин D, в сравнение със здравите жени - добавянето на калций и витамин D може да има по-голямо предимство, когато приемът им с храната е недостатъчен - около половината от включените жени са били на хормонозаместителна терапия, което може да е попречило да се установят допълнителни ползи от добавките с калций и витамин D Пациентките трябва да се съветват да приемат необходимите им калций и витамин D с храната (или комбинирано с храната и чрез добавки), но не трябва да бъдат убеждавани, че това е достатъчно за превенция на фрактури, особено ако са налице други рискови фактори, според изследователите. (ИТ) * CaD – Calcium with Vitamin D Study ** WHI – Women’s Health Initiative За допълнителна информация: Strontium ranelate има двойно действие срещу остеопорозата. MD 2005, бр. 10 (декември) http://mbd.protos.bg Ibandronate, прилаган еднократно месечно - високо ефективен за лечение на остеопороза. MD 2005, бр. 7 (септември) Бисфосфонатите за интравенозно приложение увеличават риска от остеонекроза на челюстта. MD 2005, бр. 5 (юли) Превенция и терапия на остеопорозата. MD 2005, бр. 5 (юли) Калцитонин назален спрей подобрява качеството на костта при жени с остеопороза в менопауза. Doctor D 2005, (юли) Fosamax plus d - ново лечение за остеопороза. MD 2005, бр. 4 (май) Ролята на точковите схеми в диагностиката на остеопорозата. MD 2005, бр. 4 (май) Медикамент за лечение на остеопороза намалява риска и от когнитивни нарушения. MD 2005, бр. 4 (май) Използвани източници: 1. Women’s Health Initiative Investigators. Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures. N Engl J Med 2006; 354 (7): 669-683 www.nejm.org 2. Finkelstein J. Calcium plus vitamin D for postmenopausal women – bone appetite? N Engl J Med 2006; 354 (7): 750-752