Алтернативната терапия няма ефект при инфекции на горните дихателни пътища при деца01/04/2006

Резултатите от проведените до момента клинични проучвания не подкрепят прилагането на алтернативни средства за профилактика и лечение при деца на инфекциите на горните дихателни пътища (ИГДП), показа анализ на Roxane Carr и Milap Nahata от Ohio State University and Children`s Hospital в Columbia, САЩ, публикуван през януари в Аmerican Journal of Health-System Pharmacists (1).

ИГДП са сред най-честата патология в детската популация.Обикновено те са умерени по тежест, с вирусен произход и самоограничаващи се, но предизвикват фебрилитет, раздразнителност и дискомфорт при болните.

Най-често прилаганите медикаменти – антипиретици, противокашлични и други симптоматични средства – не винаги са особено ефективни при редуциране на симптоматиката и продължителността на заболяването. От друга страна, те са свързани с появата на нежелани реакции, най-вече поради неволното им предозиране, особено при пациенти под три години.

Алтернативната медицина*, известна още като нетрадиционна, неконвенционална, холистична, включва всички методи и средства, които се прилагат или в допълнение към или вместо традиционното медикаментозно и хирургично лечение. Към нея се отнасят фитотерапията**, акупунктурата, хомеопатията, диетолечение, хипноза, техники за релаксация, мануална терапия.

Д-р Carr и д-р Nahata са анализирали наличните данни за ефективността и за безопасността на алтернативната терапия за профилактика и лечение на ИГДП в детска възраст. Авторите са използвали информация от всички клинични проучвания, публикувани до юни 2005.

Ехинацея

Ехинацеята (Echinacea purpura) е едно от най-често използваните растения при ИГДП. Счита се, че стимулира имунната система. В рандомизирано, двойно-сляпо клинично изследване, обхванало 407 деца с ИГДП, екипът не е открил значим ефект след прилагането на ехинацея за намаляване на продължителността на заболяването и тежестта на симптомите, в сравнение с плацебо. В същото време е отчетена по-висока честота на алергичните кожни реакции (7.1% в терапевтичната група спрямо 2.7% за контролите, р=0.008) (2).

До момента не съществуват указания за точното дозиране на ехинацеята при деца. Не са известни и нейните фармакокинетични характеристики. Възможно обяснение за неуспеха на лечението с ехинацея е прилаганите дози да не са били в оптимални стойности.

Две изключения от правилото

Ефектът на билков препарат, съдържащ ехинацея 50 mg/ml, прополис 50 mg/ml и аскорбинова киселина 10 mg/ml, е бил изследван върху 430 пациенти с ИГДП, на възраст между една и пет години. Участниците са получавали препарата два пъти дневно в доза 5 ml (за тези от една до три години) и 7.5 ml (за по-голямата възрастова група). Счита се, че прополисът има антибактериални, антивирусни, антиканцерогенни и противовъзпалителни свойства (3).

Близо 23% от болните са напуснали изследването още през първата седмица, най-вече поради неприятния вкус на медикамента. Анализът на резултатите показва, че препаратът намалява продължителността на инфекцията, както и необходимостта от прилагането на антибиотици и антипиретици. Нежеланите реакции включват преходни гастроинтестинални нарушения. Не се съобщава за обриви.

В клинично изследване, обхванало 133 деца на средна възраст шест години, са съпоставени ефективността на някои билкови препарати с тази на стандартното лечение. Пациентите са били разделени на три групи – получавали ехинацея, Andrographis paniculata и конвенционална терапия. Последната включва симптоматични средства като носни капки, антипиретици и други (4).

Във всички групи е било отчетено подобрение на клиничната симптоматика след два-три дни. Авторите съобщават за по-бързо възстановяване при пациентите, приемали Andrographis paniculata (р<0.002), както и за по-ефективно намаляване на назалната конгестия и секреция при първите две групи, отчетено на петия ден, в сравнение с конвенционалното лечение (р<0.01).

Аскорбинова киселина

Три рандомизирани, плацебо-контролирани проучвания с участието на деца в училищна възраст, получавали аскорбинова киселина в дози между 500-2000 mg, не показват значим ефект на медикамента по отношение на профилактиката и намаляване на продължителността на ИГДП, пред плацебо. Няма научни доказателства, които да подкрепят прилагането на мегадози витамин С за превенция на ИГДП при деца.

Цинк

Предполага се, че цинковият дефицит води до по-лесна възприемчивост към инфекции. Проучване на Macknin и сътр., обхванало 249 деца на възраст между шест и 16 години, не открива съществена разлика при намаляване на тежестта на клиничните симптоми между групата, лекувана с цинков глюконат (под формата на таблетки за смучене) и контролите. Авторите съобщават за по-голяма честота на страничните реакции (основно гастроинтестинални оплаквания) в терапевтичната група (р<0.005) (5).

Хомеопатия

Пилотно изследване, проведено при 75 болни с остър среден отит, сравнява ефикасността на хомеопатичните медикаменти с тази на плацебо. Не e открита статистически значима разлика между двете групи по отношение на терапевтичния неуспех (в случая дефиниран като оталгия и фебрилитет над 38 градуса С през първите 48 часа от терапията или болка и фебрилитет над 39 градуса С през първото денонощие след започване на лечението) (6).

Друго проучване, с участието на деца с рецидивиращи ИГДП, не е показало предимството на хомеопатичните средства пред плацебо, за намаляване на честотата на инфекциите, броя на антибиотичните курсове и извършените аденоид- и тонзилектомии. Липсва информация за нежеланите реакции, свързани с приема на хомеопатичните медикаменти (7).

Недостатъчният брой клинични изследвания, неподходящият им дизайн, както и малкият брой участници, затрудняват формулирането на прецизни изводи за клиничната практика. Въпреки че пациентите с хронични заболявания са тези, които по-често използват алтернативната терапия, повечето проучвания са проведени сред предимно здрави деца. Това не позволява резултатите да бъдат екстраполирани към хронично болните.

От друга страна, преобладаващата част от изследваните препарати съдържат няколко активни съставки, което затруднява интерпретиране на данните по отношение на ефективността и безопасността на отделното активно вещество.

Изводи:

– Ехинацеята не намалява продължителността и тежестта на ИГДП и води до чести алергични кожни реакции

– Ехинацеята в комбинация с прополис и аскорбинова киселина редуцира честотата на ИГДП, тяхната тежест и продължителност

– Нито аскорбиновата киселина, нито хомеопатията имат ефект при профилактиката и лечението на ИГДП

– Най-вероятно цинкът няма терапевтичен ефект при ИГДП при деца

– Психотерапевтичните процедури, ориентирани към намаляване на стреса, са свързани с по-бързо редуциране на клиничната симптоматика при ИГДП, в сравнение със стандартните методи на лечение (КД)

* В англоезичната литература се използва термина CAM (complementary and alternative medicine)

** В САЩ билковите продукти се считат за хранителни добавки, поради което не подлежат на контрол и регулиране от страна на Американската агенция за храните и лекарствените средства (FDA). Не е задължително те да бъдат подложени на качествен анализ с цел определяне количеството и чистата субстанция на активните съставки, които са изискване за отчитане на профила на безопасност. Липсват и данни за тяхната фармакокинетика и фармакодинамика.

Използвани източници:

1. Carr R., Nahata M. Complementary and alternative medicine for upper respiratory tract infection in children. Am J Health-Syst Pharm 2006; 63(1): 33-39 http://www.ajhp.org

2. Taylor J., Weber W., Standish L et al. Efficacy and safety of echinacea in treating upper respiratory tract infections in children. A randomized controlled trial. JAMA. 2003; 290: 2824–30 http://jama.ama-assn.org

3. Cohen H., Varsano I., Kahan E. et al. Effectiveness of an herbal preparation containing echinacea, propolis, and vitamin C in preventing respiratory tract infections in children. Arch Pediatr Adolesc Med. 2004; 158: 217–21 http://archpedi-assn.org

4. Spasov A., Ostrovskij O., Chernikov M. et al. Comparative controlled study of Andrographis paniculata fixed combination, Kan Jang and an echinacea preparation as adjuvant, in the treatment of uncomplicated respiratory disease in children. Phytother Res. 2004; 18:47–53 http://www.interscience.wiley.com

5. Macknin M., Piedmonte M., Calendine C. et al. Zinc gluconate lozenges for treating the common cold in children: a randomized controlled trial. JAMA 1998; 279:1962–7

6. Jacobs J., Springer D., Crothers D. Homeopathic treatment of acute otitis media in children: a preliminary randomized placebo-controlled trial. Pediatr Infect Dis J. 2001; 20:177–83 http://www.pidj.com

7. De Lange de Klerk E., Blommers J., Kuik D. et al. Effect of homoeopathic medicines on daily burden of symptoms in children with recurrent upper respiratory tract infections. BMJ. 1994; 309: 1329–32 http://www.bmj.com