Ще успее ли новата наредба да отстрани несъвършенствата в системата?01/03/2006

Много са критиките към досегашната система за следдипломно обучение (СДО) на лекарите. Много са и оплакванията на младите лекари от СДО, но за съжаление, поради притеснение за професионалното им бъдеще, тези с които разговаряхме не се съгласиха да бъдат цитирани с имената им.

Най-трудно е за специализантите от платеното обучение, които след шестгодишно следване в университет, някои от тях създали и семейства, остават без доход докато се обучават. Получава се затворен кръг: младите лекари не могат да се реализират без специалност, а Министерството на здравеопазването (www.mh.government.bg) (МЗ) няма финансовия ресурс да ги стимулира те да се квалифицират.

МЗ подготвя проект за нова наредба за следдипломно обучение, която се очаква да отстрани поне до известна степен несправедливостите и несъвършенствата на досегашната система, да подобри качеството на специализацията и да реши някои въпроси по финансирането.

Проектът ще бъде готов до април и след това ще бъде предложен за широко обсъждане от колегията. Наредбата трябва да се приеме преди края на годината, за да може финансирането й да бъде предвидено в бюджета и тя да влезе в сила от януари 2007.

Още отсега обаче се знае, че регламентирането на стойността на финансовото обезпечаване ще създаде най-големи трудности.

“Проблемите на специализантите са ни известни, но нямаме финансовия ресурс, за да ги решим,” каза Главният експерт от Дирекция “Международно сътрудничество и европейска интеграция” към МЗ д-р Ангел Москов.

Той сподели, че им предстоят сериозни разговори с Министерството на финансите, очакват да получат и подкрепата на Министерството на образованието и науката.

Според д-р Москов въпросът е под каква форма МФ ще възприеме схемата за осигуряване на средства за нуждите на специализантите на МЗ, като предложението на МЗ е това да става под формата на клинична ординатура.

“Най-чистият вариант е всички, които специализират, да получават еднакво заплащане, включително и тези от платеното обучение и тогава при тях ще отпадне самоосигуряването. Но това е много трудно,” каза д-р Москов.

“Моите предвиждания са, че това ще бъдат профилните специалности, тъй като там изискването е лекари вече със специалност да отсъстват две години (от работното си място), за да придобият втора специалност. В противен случай, ако до няколко години това не стане, няма да има кой да ги пуска да специализират.”

Засега министерството ще формира приоритетите си съобразно средствата, които ще получи.

Проектътза нова наредбапредвижда:

-Изготвяне на нова номенклатура на СДО, съгласно съответните директиви на Европейския съюз, което ще направи специализациите в България конвертируеми в страните-членки на ЕС.

Предвижда се да се разшири СДО по някои медицински и немедицински специалности като токсикология, с възможност да се включат химици и фармацевти.

Ще се добавят нови профилни специализации като ангиология (след вътрешни болести), химиотерапия (след вътрешни болести), болнична хигиена (след епидемиология или инфекциозни болести). Ще бъдат променени и сроковете за завършване курса на СДО.

-Клиничната ординатура да стане основна и най-масова форма на СДО. “Това са длъжности, на които специализантите ще бъдат назначавани и те ще получават и заплащане, и ще бъдат осигурявани,” обясни д-р Москов.

Спечелилите конкурсите ще сключват договор с ректора на съответния МУ, ще бъдат осигурени и ще получават базово възнаграждение. Министерството инициира идеята, в договорите да бъдат включени клаузи за полагане на дежурства в лечебните заведения, където специализантите се обучават и да получават възнаграждение, което до сега не бе възможно. Но МЗ не може да наложи това на нито една от страните. “Може би един запис в наредбата, че това е възможност и право на двете страни, ще облекчи нещата. Всичко е въпрос на договор и на административно решение,” коментира д-р Москов.

МУ и лечебните заведения, които са бази за практическо обучение на специализантите, ще получават целево финансиране от държавния бюджет за разкритите при тях клинични ординатури и за дейността им по обучението. Досега такива средства не са осигурявани.

Ще се разработи и по-ясна система за акредитация на лечебните заведения за определянето им като бази за практическо обучение на специализантите. За тази цел ще се създаде Консултативен съвет към министъра на здравеопазването за изготвянето на критерии.

-МЗ обмисля възможност да включи като условие при зачисляването на специализантите на платено обучение те да гарантират, че ще заплащат сами здравните си и социални осигуровки. Така периодът на тяхната специализация ще се води за осигурителен стаж (това е напълно възможно и в момента, но е оставено на избора на всеки специализант).

“Ако специализантите от платеното обучение се самоосигуряват, то времето за тяхната специализация ще им се води за трудов стаж. Другият аспект е за трудов стаж по специалността по смисъла на чл. 191 от Закона за здравето. По неизвестни за мен причини, сред специализантите битува мнението, че специализацията не им се признава за стаж по специалността. Това не е вярно, периодът на обучение се зачита за трудов стаж по специалността независимо от формата, по която се провежда,” обясни д-р Москов.

Правото на платени дежурства ще могат да ползват и специализантите от платеното обучение.

-Определянето на броя, местата и зачисляването на кандидатите за специализация ще бъде централизирано в Министерството на здравеопазването (МЗ), а не както досега – в медицинските университети. Така държавата и МЗ, които определят необходимостта от специалностите, ще имат данни за всички специализиращи, за които е осигурено финансово обезпечаване.

ПМО

Особено внимание заслужава и Продължаващото медицинско образование (ПМО), след като новата система работи вече година и половина.

Според д-р Москов трябва да се направи анализ на досегашната дейност съвместно с Българския лекарски съюз (БЛС), на който изцяло е предоставена тази дейност. След това да се създаде ред, по който да се осъществява контролът, за да се знае кой има право да организира мероприятията и как да прави това. Не е логично БЛС сам да се контролира (бел.ред. МД публикува обширен анализ на проблемите и недостатъците на ПМО в брой 9 от ноември 2005, но и до днес няма отговор на подигнатите от нас въпроси от БЛС).

За ПМО има известни възможности и в чужбина по двустранните програми за образователен и научен обмен, за които съобщава Министерството на образованието и науката http://www.minedu.government.bg.

Стипендиите се предоставят на български граждани за провеждане на научни изследвания, специализация или следдипломно обучение. Обикновено в тях не е посочено по какви специалности е дейността, а всеки кандидат предлага работна програма от научната област, в която има интереси. Стипендиите се отпускат след провеждане на конкурс.

За учебната 2006/2007 година срокът изтече в края на февруари, но очакванията са, че възможностите за 2007/2008 ще се сходни, затова ви предлагаме списък на възможности в държави, които са повече или по-малко наследство от тоталитарните години:

– Турция – преподаватели, изследователи и докторанти за срок до осем месеца

– Украйна – редовни докторанти, пълен срок на докторантурата

– Армения – преподаватели, изследователи и докторанти за над един месец

– Беларус – преподаватели, изследователи и докторанти за над един месец

– Египет – преподаватели и изследователи за обмяна на опит, четене на лекции; редовни докторанти за пълния срок на докторантурата

– Казахстан – преподаватели, изследователи и докторанти за до седем месеца

– Молдова – преподаватели, изследователи и докторанти за над един месец; редовни докторанти за пълен срок на докторантурата

– Румъния – преподаватели, изследователи и докторанти за над два месеца

– Сирия – докторанти за 12 месеца

– Словакия – преподаватели, изследователи и докторанти за до девет месеца

– Словения – докторанти в областта на хуманитарните и естествените науки за до шест месеца

– Сърбия и Черна гора – преподаватели, изследователи и докторанти за периоди от три до осем месеца

– Русия – преподаватели, изследователи и докторанти – пет стипендии

Документите се подават в деловодството на МОН всеки делничен ден от 9.30 до 13.00 и от 14.00-16.00 ч., на адрес бул. “Княз Дондуков” 2А.

Кандидатите трябва да са ангажирани с преподавателска или изследователска дейност, а докторантите, които кандидатстват за пълен срок на докторантура – да са записани в редовна форма на обучение.

Те трябва да владеят писмено и говоримо посочения работен език или уточнения по договаряне. Не трябва да са ползвали подобна стипендия през последните три години.

С предимство се ползват кандидатите, които са на щатна длъжност, като преподаватели от държавни висши училища, изследователи от БАН, НЦАН, университетски болници и национални изследователски центрове или записаните за обучение в редовна докторантура.

Германската служба за академичен обмен (ДААД), която всяка година предлага широка гама от стипендии за изследователски проекти и специализации на български висшисти в Германия по поръчка на федералното правителство, ще обяви своята програма за академичната 2006/2007 година през март.

Подборът на кандидатите се извършва в сътрудничество с Международната Фондация “Св. Св. Кирил и Методий” в София. Подробна информация, както и ДААД формуляри могат да се получат във фондацията в София (www.cmfnd.org) или от г-жа Ирис Виснер (тел. 02/8467 221, e-mail daad@cmfnd.org).

Посолството на Япония също ще обяви регламента на новите специализации през март. Специализантите заминават за Япония след завършване на висшето си образование в България, като престоят им е между година и половина и две години. Те изследват избрана от тях тема като аспиранти в японски университет (за допълнителна информация e-mail:www.bg.emb-japan.go.jp). (ЛС)

Mнения

Всеки лекар е длъжен да вземе специалност

Доц. д-р Данаил Петров, началник на Клиниката по гръдна хирургия в СБАЛББ “Света София”, национален консултант по гръдна хирургия, Медик на 2002 година, с удостоверение FETCS, което дава право за извършване на операции по гръдна хирургия в клиниките в Европа:

– Специализацията е сериозен процес и интегрална част от качеството на услугата в сферата на здравеопазването. Тя е двустранен акт – от една страна е специализантът, а от другата е държавата, която предоставя базите за обучение, обучаващите специалисти и в крайна сметка държавната комисия (доц. Петров е председател на такава комисия), която накрая провежда теоретичен и практически изпит и дава “майсторско свидетелство”. То гарантира правото на лекаря да работи по дадената специалност и го защищава в съответствие със законите.

Специализациите трябва да са хармонизирани с изискванията на Европейския съюз и нашият стремеж е специалистът да е готов да отговори на високите изисквания на бъдещето. Конкретно по моята специалност, съгласно Стандарта по гръдна хирургия на Европейската асоциация по гръдна и сърдечна хирургия, обучението бе увеличено от две на три години. Специализация по гръдна хирургия може да стартира само лекар със специалност по хирургия.

През последните години у нас бяха одобрени като нормативни документи стандарти по различните медицински специалности. Има стандарт по хирургия и по профилната специалност гръдна хирургия. Той определя изискванията към материално-техническата база и апаратурата, дефинира операциите и манипулациите, които трябва да владее съответният специалист, а също така определя и обема на работа (брой операции на месец).

Хирургът не може да извършва операции, за които не е квалифициран (подготвен). Или да влиза в операционната 1-2 пъти седмично. Стандартът определя всички фактори, от които зависи качеството на медицинския продукт.

Тъй като квалификацията на лекаря е от изключително значение в лечебно-диагностичния процес считам, че клиничните ординатури са много добра форма за специализация. Това означава, че специализиращият лекар работи в сертифицирани от МЗ центрове за обучение за целия срок на обучение.

МЗ планира колко специализанти са необходими в дадена област, заявява ги, обявява конкурси за платени ординатури, които се печелят от най-подготвените кандидати. Несъмнено, има сериозен финансов проблем – това са хора над 30 години, много от тях със семейства и пациенти в района, където работят. Би било добре да се помисли за начини да бъдат подпомогнати, за да им остава повече време да четат, а не да търсят къде и как да спечелят пари.

Но и отговорността на преподавателите е много голяма и е редно тези, които влагат труд и време в процеса на обучение, също да бъдат стимулирани.

Като обучаващ съм много взискателен и същевременно много отговорен. Лекарят, който идва да специализира, става член на моя екип. Аз съм отговорен за него, за неговата теоретична и практическа подготовка (колко операции ще направи), както и за представянето му пред държавната комисия.

Изисквам от всички мои ординатори да учат английски език, давам им задачи да превеждат интересни обзори, да ги реферират и после ги разизкваме заедно. Това отваря нови хоризонти. В близко бъдеще се надявам подготовката на нашите млади специалисти да им позволи да положат европейския изпит за FETCS.

Платеното обучение е право на личен избор. Това е извън изискването на държавата и лекарят поема сам своя риск. Държавата не е длъжна да осигури специалност на всеки кандидат, докато, според мен, всеки лекар е длъжен да вземе специалност.

Осигуряване на дългосрочни кредити с ниски лихви

Д-р Калоян Давидов, асистент в Клиника по урология към Александровска болница:

– Може и трябва да се потърсят възможности за осигуряване на дългосрочни преференциални банкови кредити с ниски лихви за специализантите. Обучението на лекаря е инвестиция, която се изплаща в дългосрочен план.

При нас специализантите по клинична ординатура са доволни, защото имат възможност да работят при водещи специалисти в тази област в страната и да се учат от тях. Тук са най-тежките случаи и има много работа.

Считам, че би било от голяма помощ за специализантите, ако бъдат заплатени по някакъв начин в клиниката, в която работят. Защото сега те търсят възможности за дежурства срещу заплащане и за работа в частните здравни заведения, а това ги натоварва допълнително и отнема от времето им за подготовка. При нас имаше само един специализант на платено обучение, но той изглежда се отказа, най-вероятно поради финансовите трудности.

Бележка на редактора: Уважаеми колеги, темата е болезнена както за младите лекари, така и за цялата ни гилдия. МД ще публикува вашите мнения и предложения по проекто-наредбата на МЗ, както и по други, свързани със специализациите, въпроси.