Приложение на carboplatin при ретинобластом01/03/2006
Приложението на химиотерапевтика carboplatin води до редукция на размерите на ретинобластома, улесняваща последващо третиране на тумора с методи като криотерапия, брахитерапия и лазерна фотокоагулация, показаха резултатите от проучване на Abramson и сътр., публикувани през декември в British Journal of Ophthalmology (1). Първичната химиотерапия е често прилагана при вътреочен ретинобластом, като най-широко използваният терапевтичен протокол за постигане на редукция на тумора е vincristine, etoposid и carboplatin (VEC). Kъм тази схема се прибавя често и ciclosporin, за да се избегне мултилекарствената резистентност. Последващите системни усложнения от подобно лечение са сериозни (миелосупресия, гастроинтестинални нарушения, инфекции) като подходът при всеки пациент е индивидуален, с предварителна преценка на ползата и риска. По данни на Gombos и сътр., приложението на протокола VEC при ретинобластом не е свързано със задоволителен отговор при размери на тумора <2 мм. Образуванията в зоната около макулата са по-податливи на лечение отколкото тези в периферията, вероятно поради по-добрия хориоидален кръвоток в тази област (2). Освен това, третирането с повече медикаменти е свързано с поява на компликации от страна на зрителния апарат - регматогенно отлепване на ретината при химиоредукция на тумора и криотерапия, фокална ирисна атрофия, периферно помътняване на лещата, ретинална тракция и съдова оклузия, транзиторно серозно отлепване на ретината при термотерапия. Целта на Abramson и сътр. е да установят дали самостоятелното приложение на carboplatin ще доведе до сигнификантна редукция в размерите на ретинобластома, като за целта са измерени промените в базалния диаметър и е оценен отговорът към лечението чрез дигитална фундус-фотография преди и след терапията. Туморната локализация се класифицира според зоната на разположение: -макула (между горен и долен темпорален клон на arteria centralis retinae) -макула-екватор (ретината между макулната зона и екватора) -екватор-ora serrata (пред екватора) Отговорът към лечение се оценява по два метода: процентна редукция на площта и максималния базален диаметър (проследени за три-четири седмици); според промяната в площта, туморът се описва като чувствителен (редукция >10 %), прогресиращ (увеличение на площта >10 %) и стабилен (увеличение или намаление <10 %). Диагнозата ретинобластом се базира на оглед на очното дъно при мидриаза с индиректен офталмоскоп, склерално вгъване, визуализиране чрез фундус камера. Всички болни са получили интравенозен carboplatin, чийто системни ефекти се проследяват при контрол на състоянието и лабораторните резултати. В проучването са разгледани 36 малигнома, като след един курс на лечение 34 са показали повлияване (94.4%) със средно намаление 37.1% на площта на образуванието. Средната редукция на базалния диаметър е с 21.3%. Процедурата е повторена при 20 тумора, при достигнато понижаване по първия показател със 17.8% - ефектът е регистриран при 75% (15) от малигномите. Средната кумулативна редукция на площта след две процедури е 55.1% (33% - 74.5%), а на базалния диаметър с 33.6% (10.9% - 53.2%). При 12 тумора е приложено за трети път лечение с carboplatin, с благоприятен резултат при три от тях, липса на резултат при осем и отбелязано увеличаване на размерите при един. Кумулативното намаление на общата площ на тумора след три курса на лечение е 58.1% (34.8% - 77.2%) със средна редукция на базалния диаметър на образуванието с 38.8% (19.1% - 54.1%). Включените в проучването пациенти са с интраокуларен ретинобластом и ефектът от лечението с carboplatin и преживяемостта са стриктно проследявани, съгласно протокола на изследването. Регистрираните странични реакции са предимно в клинично незначима супресия на формените елементи на кръвта. Не е наблюдавана загуба на слуха след приложение на медикамента. Самостоятелното приложение на carboplatin води до значима редукция на размерите на вътреочен ретинобластом и може да се използва като успешна алтернатива на полихимиотерапията поради минималния брой странични ефекти, но е необходима преценка за ползата и риска при отделния болен. (ОИ) Използвани източници: 1. Abramson D., Lawrence S., Beaverson K. et al. Systemic carboplatin for retinoblastoma: change in tumour size over time. British Journal of Ophthalmology 2005; 89:1616-1619 www.bjophthalmol.com 2. Gombos D., Kelly A., Coen P. et al. Retinoblastoma treated with primary chemotherapy alone: the significance of tumour size, location and age British Journal of Ophthalmology 2002; 86: 80-3