Пожизненият риск за инсулт – равен и по-висок от този за болест на Alzheimer01/03/2006

Една от пет жени и един от шест мъже на средна възраст развива първи инсулт, като рискът е относително постоянен до 75-годишна възраст, показаха резултатите от проучване на д-р Sudha Seshadri от Boston University School of Medicine и сътр., публикувани в списание Stroke (1).

Анализът е проведен при кохорта участници в проучването Framingham.

Тъй като епидемиологични проучвания показаха, че артериалното налягане (АН) е най-важният изменяем рисков фактор за инсулт, изслeдователите са направили оценка на риска за възникване на първи инсулт в зависимост от праговите стойности на артериалното налягане, посочени в JNC 7 (Seventh Joint National Committee on the Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of high Blood Pressure в САЩ).

Освен това, те са сравнили пожизнения риск за инсулт с този за деменция и болест на Alzheimer (AD).

АН е детерминиращрисков факторза инсулт

4897 участници без анамнеза за инсулт са били проследени за период от 51 години с цел да се определи пожизненият им риск за първи инсулт. Първи инсулт е възникнал при 875 души или 18% (522 жени), като при 749 той е бил с исхемичен произход.

За сравнителните анализи с деменцията, 2794 души без данни за деменция са били наблюдавани за период от 29 години; 14% (400 участници; 270 жени) са развили деменция, от които при 73% (292 участници; 211 жени) е била диагностицирана AD.

Пожизненият риск за инсулт е еднакъв или по-голям от този за AD, като се повишава с нарастване на АН

Участниците с нормално АН (САН <120 mm Hg и ДАН 160 mm Hg или ДАН >90 mm Hg, p<0.01).

Данните показват, че жените страдат по-често от деменция и от AD (пожизнен риск от 22% до 24% за деменция и от 17% до 20% за AD) отколкото мъжете (пожизнен риск от 14% до 17% за деменция и от 9% до 12% за AD, p<0.001). За разлика от инсулта, степените на риск за деменция и AD не се различават в зависимост от категориите на АН.

По-високият пожизнен риск за инсулт при жените може да бъде обяснен с очакваната по-висока продължителност на живота при тази популация. При хора на 85 години или повече пожизненият риск за инсулт намалява, въпреки увеличената заболеваемост от инсулт, вероятно поради по-малката очаквана продължителност на живота в тази група.

Въпреки че начините за интервенция не са били обект на това проучване, според неговите автори: гобучението на хората на средна и по-напреднала възраст по отношение на техния висок пожизнен риск за инсулт и определящата роля на високото АН може да ги мотивира да променят начина си на живот, което да доведе до понижаване на средното популационно ниво на АН, а с това, неминуемо, и на популационния товар на инсулта”.

Използван източник:

1. Seshadri S, Beiser A, Kelly-Hayes M, et al. The lifetime risk of stroke: estimates from the Framingham study. Stroke 2006 3(2):345-50http://stroke.ahajournals.org

Нова лекарствена форма на Keppra

FDA и EMEA дадоха положителна препоръка на новата лекарствена форма за интравенозно приложение на Keppra* (levetiracetam) (www.keppra.com) като допълваща терапия за парциални пристъпи със или без вторична генерализация при възрастни и деца над четиригодишна възраст, съобщиха през февруари от фирмата-производител UCB (www.ucb-group.com) (1).

FDA даде одобрение и за приложение на инжекционната форма (100 mg/ml) като допълваща терапия при лечението на парциални пристъпи при пациенти с епилепсия.

Keppra понастоящем се прилага като таблетки и разтвори за перорален прием. Новата форма за парентерално приложение ще позволи използването на медикамента и при епилептични пристъпи в състояние на спешност, когато е невъзможно пероралното приложение.

През тази година се очаква и ново разширение на показанията за приложение на Keppra – при първични генерализирани миоклонични пристъпи (ИТ)

*Keppra (levetiracetam) филм-таблетки (250, 500 и 1000 mg) и перорален разтвор (100 mg/ml) е регистриран в България от ИАЛ (www.bda.bg)

В САЩ медикаментът е одобрен през 1999 година за приложение при възрастни и деца над четиригодишна възраст с парциални пристъпи в таблетна форма от 250, 500 и 750 мг, както и като перорална суспензия (100 мг/мл).

В Европа медикаментът е одобрен за приложение при възрастни и деца над четири години.

За допълнителна информация:

Keppra ефективен при идиопатична генерализирана епилепсия. MD 2005; Брой 10 (декември)

Keppra ефективен като първа линия монотерапия при епилепсия. MD 2005; Брой 8 (октомври)

Използван източник:

1. PharmaTimes NewsOnline 03.02.2006. Iv Keppra near approval in USA and Europe.www.pharmatimes.com