Опитът от проучванията с natalizumab при MS01/03/2006

Рисковете за възможни фатални последствия при пациенти, които участват в клинични проучвания на нови медикаменти, не трябва да се забравят, показва краткият опит с natalizumab*, според анализ на д-р Abhijit Chaudhuri, публикуван през февруари в British Medical Journal (1).

През ноември 2004, FDA одобри natalizumab за лечение на пристъпни форми на множествена склероза (multiple sclerosis – MS). Ускореното одобрение се основаваше на краткосрочните резултатите от две непубликувани многоцентрови, рандомизирани плацебо контролирани проучвания.

Три месеца по-късно, производителите на медикамента Biogen Idec и Elan доброволно изтеглиха natalizumab от фармацевтичния пазар, като призоваха всички клиницисти да преустановят прилагането му. Причината за това е развитието на прогресивна мултифокална левкоенцефаломалация** (при progressive multifocal leucoencephalopathy – PML) при трима пациенти, лекувани с natalizumab.

Двама от болните са били с MS (жена на 46 години и мъж на 45 години), a третият – с болест на Crohn (мъж на 60 години). Оцелял е само мъжът с MS. Рискът за развитието на PML при терапия с natalizumab се оценява на 1 на 1000.

Одобрението на FDA се основава на резултатите на проучванията AFFIRM и SENTINEL, в които са участвали болни с MS. Те са приемали медикамента под формата на венозни инфузии веднъж месечно. Във второто клинично изследване, пациентите са получавали natalizumab в допълнение на терапията си с interferon beta-1a*** (мускулни апликации).

AFFIRM демонстрира 66% относително намаляване броя на пристъпите, SENTINEL – 54% редуциране честотата на екзацербациите на заболяването. Не е отчетен никакъв терапевтичен ефект по отношение намаляване на степента на инвалидизация на пациентите.

Нито едно проучване с natalizumab не показва значима ефикасност при MS. Точната дозировка и оптималната продължителност на лечението също не са били установени. В допълнение на посочените факти, терапията с natalizumab е изключително скъпа****.

Данните от 1617 пациента са послужили при оформянето на профила на безопасност на медикамента. Най-честите нежелани реакции са инфекции, свръхчувствителност и депресия.

Natalizumab е човешко моноклонално антитяло, насочено срещу алфа4-интегрина, който играе ключова роля в миграцията на имунокомпетентните Т-клетки чрез взаимодействие с адхезионните молекули на епителните клетки. Като селективен блокер на адхезионните молекули, natalizumab възпрепятства преминаването на Т-клетките през биологичните бариери и потиска Т-клетъчния имунен отговор, което увеличава риска за инфекции.

Natalizumab e разработен върху експериментални модели на алергичен енцефаломиелит, който не е подходящ за изследване на ефективността на нови медикаменти за лечение на MS при хора. (КД)

* Произвежда се като Tysabri

** PML e рядко, бързо прогресиращо заболяване, резултат от инфектиране на ЦНС с опортюнистични инфекции. Рискова група са имунокомпрометираните пациенти. Инфекцията се предизвиква от JC вирус и се характеризира с изразена мултифокална демиелинизация.

Клиниката включва загуба на зрение, дисфазия, атаксия, парализа, кома. Заболяването има прогресивен ход. Леталният изход настъпва в рамките на три до шест месеца, но са описани случаи преживели няколко години. Магнитното резонансно изобразяване (MRI) визуализира демиелинизационните лезии. Няма ефективно антивирусно лечение. Терапията е симптоматична

*** Произвежда се като Avonex от Biogen

**** Според публикации, едногодишен курс на лечение струва около 18 000 евро

Използван източник:

1. Chaudhuri A. Lessons for clinical trials from natalizumab in multiple sclerosis. BMJ 2006; 332: 416-419http://bmj.bmjjournals.com