Увеличеният хемоглобин A1c e рисков фактор за исхемичен инсулт01/02/2006
Повишените стойности на гликиран хемоглобин (HbА1c) могат да бъдат независим рисков фактор за исхемичен инсулт при пациенти със или без диабет, като релативният риск е сходен с този, установен по-рано за исхемична болест на сърцето, съобщиха изненадващо авторите на проучването Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) през декември в списание Lancet Neurology (1). Хората с диабет имат повишен риск за инсулт, но до момента не бе доказано дали трайно поддържаната хипергликемия допринася за развитието на мозъчносъдова болест. Хемоглобин А1с (HbA1c) e обективен показател за степента на дългосрочен гликемичен контрол - той отразява средната стойност на кръвната глюкоза, поддържана през предшестващите 90-120 дни и е в силна корелационна зависимост с риска за развитието на ретинопатия, нефропатия и невропатия при диабет. Проучването ARIC е обхванало 10 886 участници без диабет и 1635 с диабет, който са били без сърдечносъдово заболяване в началото на проследяването. Документирана е била честотата на мозъчносъдовите инциденти за период от 8-10 години. Регистрирани са общо 167 случаи на исхемичен инсулт – измерените при тях стойности на HbA1c са сравнени с проби на 680 здрави контроли без диабет и с резултатите при цялата диабетна група участници (включително 89 случаи на инсулт). Релативният риск (RR) за инсулт се увеличава с нарастване на стойностите на HbA1c както при хората без диабет (p=0.02), така и в диабетната популация (p<0.0001), след изключване на влиянието на останалите променливи, е основният извод от проучването. В сравнение с хората без диабет, чиито нива на HbA1c са в най-долната третина от референтни стойности, при попадащите в средната и горната третина - RR за развитието на исхемичен инсулт нараства 1.18 и 1.58 пъти, а при пациентите с диабет - 1,75, 2.29 пъти и 4.71 пъти, са показали Cox пропорционалните модели за разпределяне на вероятностите. Като допълнителни рискови фактори за исхемичен инсулт при хора на средна възраст, авторите на ARIC посочват повишените нива на инфламаторните маркери - липротеин-свързана фосфолипаза A2 (Lp-PLA2*) и С-реактивен протеин (CRP) (2). След изключване на влиянието на възрастта, пола и расата, пациентите с ниво на Lp-PLA2 в най-горната третина от измерени стойности имат 2.23 пъти повишена вероятност от инсулт спрямо тези в най-долната третина и случаите с ниво на CRP >3 mg/l - 2.7 пъти спрямо тези с ниво <1 mg/l. Хората с най-високи нива на CRP и Lp-PLA2 попадат в категорията с най-голям риск да развият исхемичен инсулт след изключване на влиянието на традиционните рискови фактори (тютюнопушене, систолна хипертония, липидни нива и диабет) - 1.87 пъти (р=0.02) и 1.91 пъти (р=0.01) в сравнение с тези с най-ниски нива. (ДЯ) * Lp-PLA2 е инфламаторен ензим, секретиран от макрофагите Използвани източници: 1. Selvin E., Corech J., Shahar E. et al. Glycaemia (haemoglobin A1c) and incident ischaemic stroke: the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study. Lancet Neurology 2005, 4: 821-826 www.thelancet.com 2. Ballantyne C., Hoogeveen R., Bang H. et al. Lipoprotein-Associated Phospholipase A2, High-Sensitivity C-Reactive Protein, and Risk for Incident Ischemic Stroke in Middle-aged Men and Women in the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study. Arch Intern Med 2005, 165 (21): 2479-2484 http://archinte.ama-assn.org/