Rosuvastatin с ренопротективен ефект при хронични бъбречни заболявания01/02/2006

Rosuvastatin (Crestor) има благоприятен противовъзпалителен ефект при пациенти с хронични бъбречни заболявания, показаха резултатите от рандомизирано клинично проучване, публикувани през ноември в American Journal of Cardiology (1).

Лечението със статина е довело до сигнификантно намаление на серумните липиди, липопротеини и C-реактивен протеин, и до повишение на гломерулната филтрация, спрямо изходните стойности.

„В проучването са включени пациенти с установено хронично бъбречно заболяване, които са особено чувствителни към усложнения от приложеното лечение. Терапията с rosuvastatin не води до увреждане на бъбречната функция, а напротив – бе регистрирано подобрение в степента на гломерулна филтрация“, заяви проф. Neil Gordon от Emory University School of Medicine в Atlanta, САЩ, един от авторите на проучването.

Пациентите са рандомизирани да получат терапия с rosuvastatin 10 мг/ден (n=48) или плацебо – контролна група без терапия (n=43), за период от 20 седмици. Цел на проучването е да се оцени ефектът върху липопротеините с ниска плътност (low-density lipoprotein cholesterol – LDL-C), C-реактивния протеин (CRP) и бъбречната функция (степен на гломерулна филтрация, glomerular filtration rate – GFR).

Резултатите показват, че пациентите, получавали rosuvastatin, са имали сигнификантно понижение на LDL-C (р<0.001) и CRP (p<0.001), и сигнификантно повишение на GFR спрямо изходните стойности (+11%, р<0.05).

Изводите от проучването потвърждават резултатите от други предхождащи изследвания за ефекта на rosuvastatin върху бъбречната функция:

терапия с различни дозировки rosuvastatin за период от 6-8 седмици, води до увеличение на GFR, спрямо изходните стойности, показаха резултати от мета-анализ върху 13 клинични проучвания с 3956 пациенти, представен през май на годишната среща на National Kidney Foundation (2)

степента на гломерулна филтрация се запазва или се увеличава, показаха резултати от изследване за оценка на бъбречната функция върху 10 000 пациенти, получавали rosuvastatin в дозировки 5-40 мг/ден за период от 3.8 години. Този ренопротективен ефект се е запазил независимо от възраст, пол, наличие на хипертония, диабет или бъбречна дисфункция (3).

„Тези проучвания потвърждават отличния ефект на Crestor върху реналната функция, независимо дали тя е нормална или нарушена. Скорошни изследвания показаха, че статините не само се толерират добре, но имат и ползотворен ефект върху бъбреците“, заяви Jonathan Sorof, директор на Отдел за клинични изследвания в AstraZeneca.

От компанията планират провеждане на международно проучване (100 центъра в осем страни), което да установи връзката между терапията с rosuvastatin, намалението на липидите и наличието на бъбречни заболявания, както и дали медикаментът подобрява маркерите на бъбречна дисфункция. Планира се PLANET (Prospective evaLuation of proteinuriA and reNal function in diabetic and non-diabETic) да започне през 2006 година и да включва около 700 пациенти със или без диабет и установено хронично бъбречно заболяване. (ИТ)

Използвани източници:

1. Verma А., Ranganna К., Reddy R. et al. Effect of rosuvastatin on C-reactive protein and renal function in patients with chronic kidney disease. Am J Cardiol 2005; 96 (9): 1290-1292 http://www.sciencedirect.com

2. Sorof J., Harris S., McTaggart F. еt al. Short term treatment with rosuvastatin increases estimated glomerular filtration rate American. Journal of Kidney Diseases 2005; 45 (4): A50 Abstract 133 http://journals.elsevierhealth.com/periodicals/yajkd

3. Vidt D., Cressman M., Harris S. et al.Rosuvastatin-induced arrest in progression of renal disease. Cardiology 2004; 102 (1): 52-60 http://content.karger.com