Ранна липидопонижаваща терапия при ОКС01/02/2006
Стартът на липидопонижаваща терапия още при хоспитализирането на пациенти с остър коронарен синдром (ОКС) повишава честотата на използването й 10 месеца след изписването, което осигурява адекватна вторична превенция, показа анализът на данни от проучването OPUS-TIMI 16 на Charles и сътр., публикуван в American Heart Journal (1). Медикаментите, намаляващи стойностите на серумните липиди, са с доказана ефективност при профилактиката на сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност, но е необходима ясна стратегия за прескрипцията им. В момента тяхното прилагане в първичната и в специализираната медицинска помощ е ограничено. При прием на пациенти в болница за ОМИ (остър миокарден инфаркт), често липидопонижаващата терапия не се предписва при дехоспитализацията. Според Fonarow и сътр., това става едва при 31.7% от болните (2). Назначаването на липидопонижаваща терапия и при изписване на болния, дори без последващ стриктен контрол, води до увеличаване на пациентите на поддържащо антилипидно лечение. В OPUS-TIMI 16 участват 10 288 души, разделени на две групи - със и без прием на липидопонижаващи медикаменти при хоспитализация. Ефектът на терапията е оценен при проследяването им четири и 10 месеца след изписването. Средства, понижаващи холестерола и триглециридите, са използвани при 38% (n=3883) от пациентите при хоспитализация, като 94% от медикаментите са били статини. Проследяването показва, че след 10 месеца - 88% от болните, изписани с назначена терапия, продължават приема на медикаментите. Обратно, само 34% от пациентите без назначена липидопонижаваща терапия при дехоспитализация са приемали лекарства на 10-ия месец. Въпреки категоричните показания, 41% от болните с данни за предхождаща хиперлипидемия са изписани без съответното лечение, като само 51% от тях са започнали да приемат статини след това. Болните, при които терапията е започнала още при хоспитализацията, имат по-ниска смъртност, в сравнение с тези без прием на медикаменти, сочат данните от OPUS TIMI 16 (31% и 5.1%, p <0.0001). В съответствие с препоръките за антилипидна терапия, тя трябва да започне още по време на болничния престой, тъй като ефективността на вторичната превенция тогава е най-голяма. (ОИ) Използвани източници: 1. Charles S., Christopher C., Carolyn H. et al. Early initiation of lipid-lowering therapy for acute coronary syndromes improves compliance with guideline recommendations: observations from the orbofiban in patients with unstable coronary syndromes (OPUS-TIMI 16) trial. Am Heart J 2005; 149 (3): 444-450 http://journals.elsevierhealth.com/periodicals/ymhj 2. Fonarow G., French W., Parsons L. Use of lipid-lowering medications at discharge in patients with acute myocardial infarction: data from the National Registry of Myocardial Infarction 3. Circulation 2001; 103: 38-44 http://circ.ahajournals.org 3. Tsai T., Nallamothu B., Debabrata Mukherjee D. et al. Effect of statin use in patients with acute coronary syndromes and a serum low-density lipoprotein </=80 mg/dl. Am J Cardiol 2005, 96: 1491-93 www.sciencedirect.com/science/journal/00029149 4. Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Executive summary of the third report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) expert panel on the detection, evaluation, and treatment of high blood cholesterol in adults (Adult Treatment Panel III). JAMA 2001; 285: 2486-2497 http://jama.ama-assn.org 5. Grundy S., Cleeman J., Merz N. et al. Implications of recent clinical trials for the National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III Guidelines. Circulation 2004; 110:227-239 6. Braun L. The new cholesterol targets: what are they and what are their practical implications? A nursing perspective. Medscape Cardiology 2005www.medscape.com/viewarticle/505638