Pravastatin намалява сърдечните усложнения при диабет и хронични бъбречни заболявания01/02/2006

Pravastatin* намалява значително риска от миокарден инфаркт (МИ) и други сърдечни усложнения при пациенти с диабет и хронични бъбречни заболявания**, показаха резултатите от три рандомизирани клинични проучвания, публикувани през ноември в Journal of the American Society of Nephrology (1).

Диабетът е основен рисков фактор за развитието на хронични бъбречни заболявания, които водят до прогресивно намаление на бъбречната функция. Ранната диагноза и лечение намалява честотата на сърдечносъдови усложнения и бъбречна недостатъчност.

Цел на проучването е да установи доколко терапията с pravastatin 40 mg/ден намалява честотата на МИ, сърдечна смърт, перкутанна коронарна интервенция (PCI) и сърдечна операция (първична крайна точка на проучването) при пациенти с хронични бъбречни заболявания (без необходимост от хемодиализа) и съпътстващ диабет.

В изследването, което включва общо 19 737 пациенти, с хронични бъбречни заболявания (но без диабет) са били 4099 пациенти (20.8%); с диабет (но без хронични бъбречни заболявания) са били 873 (4.4%); 571 души (2.8%) са имали и двете заболявания.

Резултатите показват, че честотата на сърдечни усложнения е 27% в групата с диабет и хронични бъбречни заболявания; 21.3% в групата с диабет; 18.6% в групата с хронични бъбречни заболявания и 15% при пациентите без двете състояния.

Терапията с pravastatin е довела до сигнификантно намаление на релативния сърдечен риск с 25% в групата с диабет и хронично бъбречно заболяване и с 24% при пациентите без двете заболявания, в сравнение с плацебо-групата.

Холестерол понижаващият ефект на статините води до превенция на сърдечносъдовите усложнения при различни групи пациенти, включително и при тези със съществуващо сърдечно заболяване, но досега ефектът от терапията с тези медикаменти не е изследван подробно при тях. (ИТ)

* Според http://www.bda.bg, pravastatin е регистриран в България с търговското име Lipostat на Bristol-Myers Squibb и като Pravastatin на Унифарм

** Хронично бъбречно заболяване е дефинирано като степен на гломерулна филтрация <60 мл/мин или 60-89.9 мл/мин на 1.73 м3 с протеинурия

Използван източник:

1. Tonelli M., Keech A., Shepherd J. et al. Effect of pravastatin in people with diabetes mellitus and chronic kidney disease. J Am Soc Nephr http://jasn.asnjournals.org