Остеопенията – нежелана лекарствена реакция на антиепилептичната терапия при деца01/02/2006
Децата на антиепилептична терапия развиват остоепения, подобно на тази, наблюдавана при възрастните епилептици, което ги излага на повишен риск за фрактури, показаха резултатите от проучване на д-р Raj Sheth представено през декември на 59-ата среща на Американското дружество по епилепсия* във Вашингтон (1). Остеопения и патологични фрактури се наблюдават при възрастни пациенти, получавали антиепилептична терапия в продължение на години, но до момента не е изяснен точният механизъм на намаляването на костната плътност при тях. Честотата на фрактурите е до три пъти по-висока при епилептиците спрямо общата популация. От една страна, това се дължи на създаването на благоприятстващи възникването на травма условия – по време на припадък, а от друга – на намаляване на костната минерална плътност (bone mineral density - BMD), отбелязва д-р Sheth. Според някои автори, патогенетичната връзка между епилепсията и остеопенията се определя от спецификата на неврологичния проблем, а според други – на метаболитните промени, настъпващи в организма в резултат на медикаментите (2, 3, 4). Д-р Sheth и сътр. сравняват костната минерална плътност (определена чрез BMD-z-score) при 34 болни с епилепсия на възраст между осем и 18 години с тази при здрави деца на същата възраст. Всички включени в проучването са били с еднакви прием на калций и дневна активност. При отчитането на данните са взети предвид полът и възрастта. Повечето деца са били лекувани с производно на valproic acid или с ензимния индуктор – carbamazepine. В проучването не са включени пациенти с други хронични заболявания или приемащи медикаменти, които повлияват костния метаболизъм. При епилептиците средната стойност на BMD-z-score е била –0.31 спрямо +0.71 при контролите. 23% от болните са били с костна минерална плътност >-1 стандартно отклонение (standard deviation – SD) спрямо здравите деца (р=0.01). 34% от контролите са имали >+1 SD спрямо 17% от болните деца на терапия с антиепилептици (р=0.12). „Резултатите показват, че епилепсията или нейната терапия, или двете заедно са фактори, отрицателно повлияващи поддържането на костната минерална плътност или индуциращи повишена загуба на костната маса“, заключава д-р Sheth. (АЦ) * American Epilepsy Society (AES) www.aesnet.org Използвани източници: 1. Sheth R. Children treated for epilepsy have significant reduction in bone mineral density. Abstract 2.211, 59th Annual Meeting of American Epilepsy Society 2. Vestergaard P. Epilepsy, osteoporosis and fracture risk – a meta-analysis. Acta Neurol Scand 2005: 112: 277-286 www.blackwell-synergy.com 3. Beerhorst K., Huvers F., Renier W. Severe early onset osteopenia and osteoporosis caused by antiepileptic drugs. Neth J Med. 2005 Jun;63(6):222-226 www.blackwell-synergy.com 4. Sheth R. Metabolic concerns associated with antiepileptic medications. Neurology. 2004 Nov 23; 63 (10 Suppl 4): S24-29 www.neurology.org