Назалната противогрипна ваксина доказва безопасността си01/02/2006

Над 2.5 милиона души са били имунизирани с назална противогрипна ваксина през последните два сезона, като не са регистрирани неочаквани и/или сериозни нежелани реакции, или смъртни случаи, показаха резултатите от проучване на д-р Hector Izurieta и сътр. от Center for Biologics Evaluation and Research към FDA, публикувани през декември в Journal of the American Medical Association (1).

Противогрипната ваксинация е основен метод за профилактика на грипната инфекция. До 2002 единствената ваксина, разрешена за употреба на територията на САЩ, бе тривалентната инактивирана ваксина, която се предлага в инжекционна форма за мускулно приложение. През юни 2003 FDA одобри LAIV-T – жива, атенюирана ваксина за назално приложение (под формата на спрей), показана за приложение при здрави индивиди на възраст 5-49 години*.

По време на предварителните клинични изпитвания, LAIV-T бе въведена при над 20 000 здрави доброволци на възраст между 6 месеца и 93 години. В момента производителят, MedImmune Vaccines, провежда ново голямо проучване, което включва над 60 000 души, като целта е да се регистрират евентуални тежки и неочаквани нежелани реакции, за да се изгради прецизен профил на безопасност на назалната ваксина.

Авторите на настоящото изследване са използвали данните от VAERS** (Vaccine Adverse Event Reporting System – система за регистриране на нежеланите реакции след прилагане на ваксини), като са анализирали информацията за всички странични действия след приложението на LAIV-T, регистрирани в два поредни сезона – 2003/04 и 2004/05. Вниманието е било насочено към откриването на неврологични усложнения, анафилактични реакции, грипоподобни заболявания и наличието на астма.

До август 2005, VAERS е получила съобщения за 460 нежелани реакции, свързани с назалната ваксина, от които 283 са регистрирани през първия сезон. Няма съобщения за смъртни случаи. Страничните ефекти са разпределени по следните групи:

Алергични реакции

Общият им брой е 54 (12%), от тях седем са случаи на анафилаксия. Те са се развили до третия час след поставянето на ваксината, без да се е наложила хоспитализация. Нито един от реципиентите не е имал анамнеза за анафилаксия или алергия към компонентите на ваксината, но петима са съобщили за наличие на алергична предиспозиция. Останалите 47 алергични реакции включват оток, появата на генерализиран обрив и уртикария, основно в областта на лицето.

Реакции от страна на дихателната система

Регистрирани са 217 случая (47%), от тях 67 са свързани с грипоподобни заболявания. Два от случаите са определени като тежки и са изисквали болнично лечение – 39-годишен мъж с дехидратация три дни след имунизацията и петгодишно момче с висок фебрилитет.

Останалите реакции включват ринит (n=40 души), фарингит (n=42), синуит (n=12), пневмония (n=10). При двама пациенти пневмонията е налагала хоспитализация поради тежкото клинично състояние.

Астма

От 12 регистрирани астматични пристъпа, девет са при деца на възраст между шест и 15 години. Осем са наблюдавани при пациенти с анамнеза за астма.

Неврологични усложнения

Във VAERS е получена информация за 10 неврологични усложнения. Две от тях са за синдрома на Guillan-Barre (GBS), потвърдени след консултация с невролог.

Първият е при 21-годишна здрава жена, която е развила повишена температура и миалгия един ден след имунизацията. Десет дни по-късно е установена парестезия, последвана от прогресивна мускулна слабост и арефлексия. След проведеното болнично лечение, пациентката се е възстановила напълно.

Вторият случай е на здрав мъж, на 51 години, при който симптомите на GBS са се появили един ден след поставянето на LAIV-T. Съпругата и синът му са били с гастроентерит две седмици преди ваксинацията. Най-вероятно това усложнение не е било свързано с назалната ваксина, в подкрепа на което са и краткият латентен период и анамнезата за гастроинтестинално заболяване в семейството.

При момче на 14 години с данни за астма е наблюдаван остър дисеминиран енцефаломиелит (acute disseminated encephalomyelitis – ADEM). Два дни след имунизацията, детето е било с менингизъм и хиперрефлексия. Магнитното резонансно изследване (MRI) на ЦНС е доказало ADEM, но вирусологичното изследване е отхвърлило грипния вирус като причинител.

Останалите случаи включват парализа на n. facialis, атаксия, вертиго и парестезия в областта на езика.

Гастроинтестинални усложнения

Регистрирани са 33 усложнения от страна на храносмилателната система (7%) – коремна болка, гадене и повръщане, диариен синдром.

Други нежелани реакции

Те включват астено-адинамия (n= 21), фебрилитет (n=14), главоболие (n=13), световъртеж (n=12), артрит (n=7), епистаксис (n=13), отит (n=2) и един случай на herpes simplex-инфекция.

Реакции след имунизация при индивиди, при които ваксината не е показана за приложение

Регистрирани са 73 нежелани реакции (16%) при индивиди, при които назалната ваксина не е била показана за приложение***. Те включват грипоподобни заболявания, ринит и други симптоми от страна на дихателната система.

Ваксинираните са били извън посочената възраст – под пет години (n=7) или над 50 години (n=19), с анамнестични данни за бронхообструктивен синдром (n=16) или наличие на хронични заболявания (n=47).

Вторична трансмисия на вируса

Регистрирани са 22 случая на вероятна трансмисия на ваксиналните щамове на грипния вирус от имунизирани към неимунизирани индивиди. От тях 13 (59%) са при здравни професионалисти, поставили ваксината.

Грешки, свързани с приложението на назалната ваксина

Съобщенията са общо 17 (4%). Те включват поставянето на две дози вместо една (n=10), неправилна апликация (n=5) и имунизиране на две бременни жени.

„Подобно на останалите ваксини, LAIV-T може, макар и рядко, да доведе до случаи на анафилаксия и алергични реакции. Необходимо е стриктно проследяване на неврологичните усложнения като синдрома на Guillain-Barre. Вероятният риск за вторична трансмисия на атенюирания вирус изисква провеждането на клинично проучване“, пишат авторите в заключение.

Според тях, високият процент на нежелани реакции, свързани с грешки при поставянето на ваксината и с имунизирането на индивиди, които са противопоказани за назалната ваксина, изисква здравните професионалисти да спазват прецизно указанията на производителя.

В уводна статия на същия брой на JAMA, д-р Kathleen Neuzil и д-р Marie Griffin коментират: „Във времето, в което противогрипната ваксина предотвратява или скъсява инфекцията, LAIV дава възможност за повишаване на имунитета при здрави индивиди. В момента LAIV е показана за приложение във възрастта между пет и 49 години, въпреки че в бъдеще тези индикации могат да бъдат разширени. Както при всеки лицензиран продукт, така и при LAIV е необходимо стриктно проследяване на профила на безопасност.

Натрупаните за момента доказателства показват, че и двата вида противогрипни ваксини са безопасни. Изборът на ваксина за здравите индивиди във възрастовата група между пет и 49 години трябва да се определя от наличността, предпочитанията на пациентите и цената“ (2). (КД)

* Ваксината е известна като LAIV-Т (Live Attenuated Influenza Vaccine) и се предлага на американския пазар под името FluMist (www.flumist.com). Тя е тривалентна, студово-адаптирана и температуро-чувствителна. Изработена е от щамовете на грипни вируси, еквивалентни на препоръчаните за съответния сезон щамове.

** VAERS работи съвместно с Американската агенция по храните и лекарствените средства (FDA) от 1990, като регистрира всички нежелани реакции, които постъпват както от страна на пациентите, така и от страна на лекарите. Системата е национална, което позволява идентифицирането на редки и необичайни реакции, които не могат да се открият дори и в големи клинични проучвания.

*** Според указанията на производителя на FluMist, одобрени от FDA, ваксината не е показана при (3):

– Деца под пет години и възрастни над 50 години

– Имуносупресирани пациенти – болни с неопластично заболяване, СПИН, на лечение с имуносупресивни медикаменти

– Болни с анамнеза за астма и хронични заболявания (сърдечносъдови, бъбречни, белодробни, диабет, анемия)

– Индивиди с алергия към компонентите на ваксината

– Бременни

– Деца на възраст между пет и 17 години на терапия с Aspirin поради риск от развитие на синдрома на Reye

– Индивиди с анамнеза за Guillain-Barre Syndrome (GBS)

– Поради риск от вторична трансмисия, имунизираните трябва да избягват близък контакт с имуносупресирани болни

За допълнителна информация:

Траянов И. Грип: препоръки за ваксиниране за сезон 2005/06. МД 2005; Брой 8: 26-27

Използвани източници:

1. Izurieta H., Haber P., Wise R. et al. Adverse events reported following live, cold-adapted, intranasal influenza vaccine. JAMA 2005; 294: 2720-2725 http://jama.ama-assn.org

2. Neuzil K., Griffin M. Vaccine Safety – Achieving the Proper Balance. JAMA 2005; 294:2763-2765

3. http://www.fda.gov