Начална доза rosuvastatin понижава сигнификантно тоталния и LDL холестерола01/02/2006

Има значими клинични разлики по отношение на холестерол-понижаващия ефект на началните дозировки статини (rosuvastatin*, atorvastatin**, simvastatin*** и pravastatin****), показаха резултатите от обзор на данните от пет рандомизирани, двойно-слепи международни клинични проучвания, публикувани през октомври в International Journal of Clinical Practice (1).

Rosuvastatin (Crestor) води до сигнификантно по-значимo намаление на липопротеините с ниска плътност (low-density lipoprotein cholesterol – LDL-C) и тоталния холестерол, в сравнение с atorvastatin, simvastatin и pravastatin при съответните фиксирани стартови дозировки.

Терапията с rosuvastatin е постигналa в най-голяма степен поставените цели за намаление на холестерола, определени от England National Service Framework (NSF) по отношение на пациенти с коронарна болест. Терапията със статини има за цел да намали общия холестерол под 5 mmol/l или с 25% при пациенти с коронарна болест или с друго оклузивно артериално заболяване, както и при пациенти с 10-годишен риск за коронарна болест >30%, според препоръките на NSF (2). Съответните стойности за LDL-C са 3 mmol/l или 30% намаление.

Резултатите от анализа показват, че таргетни стойности на холестерола са постигнати при 83% от пациентите на терапия с rosuvastatin (atorvastatin – 55%; simvastatin – 51%; pravastatin – 19%, р<0.001). В анализа са включени групи с фиксирани начални дозировки rosuvastatin 10 мг (n=389 души), atorvastatin 10 мг (n=393), simvastatin 20 мг (n=249) и pravastatin 20 мг (n=252) за период от 12 седмици.

Това съотношение се е запазило и при високорисковите пациенти за вторична профилактика (преживян миокарден инфаркт, стенокардия, периферно съдово заболяване, исхемичен инсулт, транзиторни исхемични атаки и диабет с микросъдови усложнения) и първична профилактика (наличие на сърдечносъдов риск >30% в продължение на 10 години) – rosuvastatin (84%) срещу atorvastatin (58%), и rosuvastatin (75%) срещу simvastatin (49%) и pravastatin (24%) (р<0.001).

В анализа са включени три проучвания, сравняващи rosuvastatin с atorvastatin и две проучвания, сравняващи съответно rosuvastatin с pravastatin и simvastatin, при пациенти с първична хиперхолестеролемия. Крайна точка на проучването е била процентът пациенти във всяка група, при които са постигнати таргетните стойности за общ холестерол или LDL-C, според препоръките на NSF.

В групите са включени пациенти на възраст над 18 години, с нива на LDL-C на гладно 4.14-6.5 mmol/l и триглицериди <4.5 mmol/l; всички критерии за включване или изключване от групите са били сходни за различните проучвания.

Определени са и „високорискови пациенти“ според формулата Framingham (2) за оценка на риска при първична профилактика за сърдечносъдово заболяване (съотношение общ холестерол/LDL-C, възраст, пол, хипертония, левокамерна хипертрофия, тютюнопушене и диабет) и пациенти, подлежащи на вторична профилактика. Болните с хетерозиготна фамилна хиперхолестеролемия също са класифицирани като „високорискови“.

Има много данни, които показват, че намалението на общия холестерол редуцира риска при първична и вторична профилактика на сърдечносъдово заболяване. Проведените досега клинични проучвания, включващи повече от 30 000 пациенти, станаха основа за създаването на препоръки и цели на холестерол понижаващата терапията в Европа (3) и САЩ (4).

Препоръки за още по-голямо намаление на общия холестерол и LDL-C дадоха и наскоро завършилите големи клинични проучвания Heart Protection Study (5), PROVE-IT (6) и ASCOT-LLA (7). Постигането на тези цели в клиничната практика е важен елемент за намаление на сърдечносъдовия риск. (ИТ)

* Според ИАЛ (www.bda.bg) разрешени за употреба в България са:

rosuvastatin с търговското име Crestor на AstaZeneca

atorvastatin с търговското име Atoris (на KRKA) и Sortis (на Pfizer)

simvastatin с търговското име Simvacard (на Zentiva), Zocor (на Merck Sharp&Dohme), Vasilip (на KRKA), Simvastatin (на Aliud Pharma)

pravastatin с търговското име Pravastatin (на Унифарм) и Lipostat (на Bristol-Myers Squibb)

Използвани източници:

1. Achievement of English National Service Framework lipid-lowering goals: pooled data from recent comparative treatment trials of statins at starting doses. Int J Clin Pract 2005; 59 (10): 1171-1177 http://www.blackwellpublishing.com

2. Wilson P., D’Agostino R., Levy D., Belanger A., Silbershatz H., Kannel W. Prediction of coronary heart disease using risk factor categories. Circulation 1998; 97: 1837–1847 http://circ.ahajournals.org

3. De Backer G., Ambrosioni E., Borch-Johnsen K. et al. for the Third Joint Task Force of European and other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J 2003; 24: 1601–1610 http://eurheartj.oxfordjournals.org

4. Expert panel on detection, evaluation, and treatment of high blood cholesterol in adults (Adult Treatment Panel III). Executive summary of the third report of the National Cholesterol Education Program (NCEP). JAMA 2001; 285: 2486–2497 http://jama.ama-assn.org

5. Heart Protection Study Collaborative Group. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20,536 high-risk individuals: a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2002; 360: 7–22 http://www.thelancet.com

6. Cannon C., Braunwald E., Mccabe C. et al. Comparison of intensive and moderate lipid lowering with statins after acute coronary syndromes. N Engl J Med 2004; 350: 1495–1504 http://www.nejm.org

7. Sever P., Dahlof B., Poulter N. et al. for the ASCOT Investigators Prevention of coronary and stroke events with atorvastatin in hypertensive patients who have average or lower-than-average cholesterol concentrations, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial–Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA): a multicenter randomised controlled trial. Lancet 2003; 361: 1149–1158