Интензивното понижаване на LDL-холестерола намалява честотата на инсулта с 25%01/02/2006

Стратегията за агресивно понижаване на LDL-холестерола е важна не само за вторична профилактика на сърдечносъдовите инциденти при пациентите с исхемична болест на сърцето, но може да понижи значимо и тяхната заболеваемост от всеки един тип мозъчен инсулт, показаха резултатите от подпроучване на Treatment to New Target (TNT), представени през ноември 2005 на научните сесии на American Heart Association (1).

Редуцираната честота на мозъчносъдовите инциденти е още една клинична полза, която терапията със статини постига при пациентите с исхемична болест на сърцето (ИБС), заключиха авторите.

Анализ на данните от подпроучване на TNT („Лечение до нови прицелни стойности“) показа, че интензивното липидопонижаване с atorvastatin 80 mg/ден намалява значимо риска от общи фатални и нефатални мозъчносъдови инциденти с 23% и от инсулт с 25% в сравнение с прилагането на ниската доза 10 mg/ден. Разликата по отношение на намалената честота на транзиторните исхемични атаки (TIA) е недостоверна.

Първичната крайна точка на проследяване – композитен показател от смърт, причинена от ИБС, нефатален спонтанен миокарден инфаркт, ресусцитиран сърдечен арест и фатален/нефатален инсулт – е достигнала честота 8.7% в групата на аторвастатин 80 mg спрямо 10.9% от получавалите аторвастатин 10 mg.

Тези данни съответстват на абсолютно намаление на заболеваемостта от значими сърдечносъдови инциденти с 2.2% или на редукция на относителния риск с 22% (p=0.0002) за пет години, показаха резултатите от TNT, публикувани през миналата година в списание New England Journal of Medicine (2, 3).

Интензивното липидопонижаване с аторвастатин може да постига сигнификантни клинични ползи при пациентите със стабилна ИБС, заключиха LaRosa и сътр., но предупредиха, че дозата от 80 mg дневно води до по-високи нива на аминотрансферазата в сравнение с дозата от 10 mg.

Редица други проучвания също посочиха, че при пациенти с коронарна болест статините намаляват мозъчносъдовите инциденти в сравнение с плацебо. Но TNT е първото изследване, сравнило две различни дози на един и същи статин (Lipitor/Sortis на Pfizer), което показа предимство на интензивната спрямо стандартната терапия по отношение на първичната крайна точка на проследяване.

При лекуваните с доза 80 mg е постигнато ниво на LDL-холестерол 2 mmol/l (77 mg/dl) спрямо 2.6 mmol/l (101 mg/dl) при получавалите 10 mg дневно от същия медикамент. Участниците (общо 10 001 пациенти с клинични данни за стабилна ИБС) са с изходни стойности на LDL-С <3.4 mmol/l (130 mg/dl), постигнати с прилагането на 10 mg atorvastatin за осем седмици преди рандомизацията им, при сходни останали характеристики; 60% са с предходен миокарден инфаркт и 5% са преживяли мозъчносъдов инцидент.

За пет години проследяване, терапията с аторвастатин 80 mg е постигнала редукция на инсулта с 25% в сравнение с аторвастатин 10 mg (2.3% спрямо 3.1%, степен на вероятност – HR=0.75, р=0.007). Установено е било намаление и в честотата на TIA от 2.2% на 1.7%, но тази разлика е недостоверна. Мозъчносъдовите инциденти са били редуцирани от 5.0% на 3.9% (HR=0.77, р=0.007).

По-ниската прицелна стойност на LDL-C е по-добра, като различната стратегия води до разлика в честотата на мозъчните инциденти още на третия месец (р=0.002). Всяка промяна в нивото на LDL-C с 0.026 mmol/l (1 mg/dl) корелира с изменение в честотата на мозъчносъдовите инциденти с 0.6%.

Проследена е заболеваемостта от различни категории инсулти, от които 54% са исхемични, 25% – емболични, 12% – хеморагични и 9% – неуточнени. Дозата от 80 mg дневно аторвастатин e довела до по-ниска честота на всеки един от тези типове инсулт.

Въпреки че редукцията на инсултите е умерена и на транзиторните исхемични атаки – статистически незначима, резултатите от TNT подкрепят тезата, че интензивният подход за понижаване на LDL-C постига по-добри резултати по отношение на първичната профилактика на мозъчносъдовите инциденти при пациенти, получаващи терапия със статин за вторична профилактика на сърдечносъдовите инциденти. (ДЯ)

Използвани източници:

1. LaRosa J. Internsive lipid lowering with atorvastatin in patients with stable coronary disease http://www.cardiosource.com

2. LaRosa J., Grundy S., Waters D. et al. Treating to New Targets (TNT) Investigators. Intensive lowering with atorvastatin in patients with stable coronary disease. N Engl J Med 2005, 352: 1425-35 http://www.nejm.org

3. Янкова Д. Интензивното липидопонижаващо „лечение до нови цели“ и проучването TNT. КардиоD 2005, 1: 33-37 http://www.protos.bg/cardioD