Femara с предимства при ранен рак на гърдата01/02/2006

Femara* (letrozole) намалява в по-голяма степен честотата на рецидивите при рак на гърдата, позитивен за хормонални рецептори, когато се прилага като адювантна терапия при жени в постменопауза, в сравнение с tamoxifen, показаха резултати от проучването BIG 1-98**, публикувани през декември в New England Journal of Medicine (1, 2).

Letrozole е особено ефективен за превенция на далечни метастази, които увеличават чувствително смъртността при заболяването. Препаратът е с предимства при пациентки с метастази в лимфните възли и такива, които са получавали предходна адювантна терапия.

„Ние сме окуражени от значителните ползи от терапията при жени, които са с висок риск от далечни метастази, което може да доведе до подобрение на преживяемостта в тази група“, заяви проф. Beat Thurlimann, ръководител на проучването BIG 1-98.

Около 800 000 жени с ранен рак на гърдата се диагностицират в света всяка година. Първичната терапия включва оперативното отстраняване на тумора и околната тъкан. Следоперативната (адювантна терапия) включва лъчелечение и/или химиотерапия. Ако туморът е позитивен за хормонални рецептори, пациентките получават ендокринна терапия с tamoxifen за период от пет години, което бе стандартно лечение в продължение на десетилетия до появата на ароматазните инхибитори като letrozole.

Резултатите от проучването показват, че в сравнение с tamoxifen (20 мг/ден), letrozole (2.5 мг/ден) е довел до сигнификантно намаление на:

честотата на рецидив на рака на гърдата; развитието на друг тумор на гърдата; развитие на друго злокачествено заболяване или смърт с 19% (р=0.003)

честотата на развитие на далечни метастази с 27% (р=0.001)

честотата на рецидив при пациентки с метастази в лимфните възли с 29% (р<0.001)

честотата на рецидив при жени с предхождаща химиотерапия с 30% (р=0.01)

BIG 1-98 е международно фаза III двойно-сляпо, рандомизирано, многоцентрово проучване, проведено в 27 страни, включило 8010 пациентки в постменопауза с ранен рак на гърдата, позитивен на хормонални рецептори (4003 с letrozole и 4007 с tamoxifen). Това е единственото проучване, което сравнява директно letrozole с tamoxifen, както и секвенциална терапия с двата препарата, през първите пет години след оперативно лечение.

Целта на проучването е да установи дали letrozole намалява в по-голяма степен честотата на рецидиви, в сравнение с tamoxifen, измерена чрез продължителността на периода без заболяване (дефинирана като развитие на локален, регионален или дистален рецидив; второ злокачествено заболяване или настъпване на смърт).

Средният период на проследяване е 26 месеца, като повече от 1100 пациентки са завършили петгодишния курс на терапия. Резултатите за секвенциалната терапия се очакват през 2008.

Анализът на резултатите показва, че:

петгодишен период на преживяемост без заболяване е регистриран в 84% от случаите в групата с letrozole, срещу 81.4% в групата с tamoxifen

10.2% от групата с letrozole и 13.6% от групата с tamoxifen развиват рецидив за период от пет години

общата преживяемост е по-висока в групата с letrozole, но разликата не е сигнификантна

letrozole намалява риска при всички пациентки с естроген-позитивен тумор, без разлика с прогестерон-рецепторния статус

Letrozole и tamoxifen имат различен профил на безопасност:

letrozole, в сравнение с tamoxifen, води по-често до костни фрактури (5.7% срещу 4%, р<0.001); болки в ставите (21.1% срещу 13.4%); миокарден инфаркт (0.6% срещу 0.4%)

tamoxifen, в сравнение с letrozole, води по-често до тромбемболия (3.5% срещу 1.5%, р<0.001); ендометриален карцином (0.3% срещу 0.1%, р=0.18); нощни изпотявания (16.4% срещу 14.1%); наддаване на тегло (12.9% срещу 10.7%); вагинално кървене (6.6% срещу 3.3%, р<0.001)

Въз основа на резултатите от проучването, FDA одобри нова индикация за приложение на Femara – като първа линия адювантна терпия при жени в постменопауза с рак на гърдата, позитивен за хормонални рецептори.

Медикаментът е единственият от този клас, одобрен за начална терапия непосредствено след оперативното лечение и след завършване на пет годишен цикъл с tamoxifen (екстензивна адювантна терапия).

Продажбите на Femara за първите девет месеца на 2005 са се увеличили с 45% и са достигнали $390 милиона, което го прави най-бързо нарастващия по приходи продукт от онкологичните медикаменти на Novartis. На фармацевтичния пазар на ароматазни инхибитори, Femara е в конкуренция с Arimidex (anastrozole) на AstraZaneca – с продажби за $856 милиона за първите девет месеца на 2005, и Aromasin (exemestane) на Pfizer с продажби за $176 милиона за същия период (3).

След одобрението на новите индикации, продажбите на Femara могат да достигнат до $1.4 милиарда годишно, смятат анализатори. (ИТ)

* Femara (www.femara.com) на Novartis е регистриран в България (според http://www.bda.bg)

** BIG (Breast International Group) e мрежа за сътрудничество на различни центрове, базирани в Европа, Австралия, Латинска Америка и Канада, за провеждане на изследвания, интерпретация и размяна на информация за ранен рак на гърдата

За допълнителна информация:

Мамографиите – навреме и редовно! MD 2004; Брой 2 (октомври)

Ниска чувствителност на мамографиите в средна възраст. MD 2004; Брой 3 (ноември)

IL-2 определя прогнозата и лечението при рак на гърдата. MD 2004; Брой 4 (декември)

Лечението на рак на гърдата през 2005. MD Брой 1 (февруари)

Рак на гърдата, Kylie Minogue, поп-звезди. MD 2005; Брой 5 (юни)

Открити са „генни“ медиатори за метастазиране на рака на млечната жлеза в белите дробове. MD 2005; Брой 8 (октомври)

Рак на гърдата – намалена преживяемост при висока експресия на TRAIL-R2. MD 2005; Брой 8 (октомври)

Arimidex одобрен за адювантна терапия при ранен рак на гърдата. MD 2005; Брой 8 (октомври)

Честота на рецидивите и 15-годишна преживяемост при ранен рак на гърдата. MD 2005; Брой 8 (октомври)

Trastuzumab – ефективно лечение на HER2-позитивен рак на гърдата. MD 2005; Брой 10 (декември)

Използвани източници:

1. Breast International Group (BIG) 1-98. A comparison of letrozole and Tamoxifen in postmenopausal women with early breast cancer. NEJM 2005; 353: 2747-2757 http://www.nejm.org

2. Swain S. Aromatase inhibitors-a triumph of translational oncology. NEJM 2005; 353: 2807-2809

3. PharmaTimes Newsonline 03.01.2006. Novartis gets OK for broader Femara use http://www.pharmatimes.com