Еозинофилите – активирани при ремисия на ХУК01/02/2006

Еозинофилите са възможен участник в репаративните процеси на лигавицата при хроничния улцерозен колит (ХУК) и са в повишена концентрация при ремисия на заболяването, показаха резултатите от проучване на Rampinen и сътр., публикувани през декември в списание Gut (1).

Въпреки данните за повишаване на концентрацията на еозинофилните токсини при активен ХУК, самите еозинофилни клетки се срещат в най-голямо количество при ремисия. Това се доказва чрез новия метод поточна цитометрия (flow cytometry), който потвърждава и значителното увеличаване на неутрофилните левкоцити при екзацербация на заболяването.

Улцерозният колит е хронично възпалително състояние с неизвестна етиология, характеризиращо се с периоди на изостряне (активно заболяване) и на ремисия (неактивно), с главни симптоми диария и ректално кървене. Възпалението засяга мукозата на колона, с акумулиране на неутрофилни и еозинофилни гранулоцити, мастоцити, лимфоцити и моноцити.

В процеса неизменно е ангажиран ректумът и болестта може да се задържи като проктит или да напредне проксимално с включване на colon sigmoideum и colon descendens (дистален колит) или засягане на цялото дебело черво (тотален колит).

Еозинофилите са проинфламаторни клетки, отделящи токсични протеини – еозинофилен катионен протеин (ЕСР), еозинофилен протеин Х (ЕРХ), еозинофилна пероксидаза (ЕРО). Тези клетки секретират и различни видове цитокини – интерлевкини (IL 2, IL 3, IL 5, IL 4, IL 8), тумор некротизиращ фактор alpha (TNF alpha), реактивни кислородни метаболити и липидни медиатори.

Освен свойството си да убиват навлезлите в организма паразити, еозинофилите могат да играят ролята на антиген-представящи клетки, стимулирайки Т-клетъчната активация и пролиферация. Те участват в патогенезата на алергичните заболявания, бронхиалната астма и гастроинтестиналните нарушения.

Според данни на Zagai и сътр., еозинофилните гранулоцити потенцират ремоделирането на тъканите чрез фибробластна стимулация и отделяне на ЕСР и трансформиращ фактор бета (2).

Ролята им при ХУК обаче остава ненапълно изяснена. Приема се, че количеството им се увеличава рязко при пациенти с хронично заболяване. Това се доказва и от увеличената концентрация на еозинофилния хемотаксичен фактор и на адхезионните молекули при активност на процеса.

Известно е, че инфилтрирането на чревната мукоза от неутрофилите е най-важният маркер за активност на улцерозния колит. Тези клетки се пренасочват от циркулацията към мястото на възпаление, като често са причина за тъканна деструкция, поради секреция на токсични протеини.

Целта на Lampinen и сътр. е да въведат в практиката достоверен метод, изясняващ ролята на отделните възпалителни клетки при ХУК, сравнявайки представянето им в мукозата и тяхната активност в различните етапи на заболяването. Допълнително е изследвана и ролята на клетките при дистален колит.

В проучването са включени пациенти с ендоскопски, хистологични и клинични данни за ХУК. Критериите за ремисия са липса на симптоматика или незначителни промени в лигавицата на колона. При типична клинична картина (най-малко две до четири изхождания на ден, с примес на кръв или слуз) и ендоскопски данни за възпаление, отчетени по скалата на Binder (гранулираност и трошливост на мукозата, гной или кръв, язви), болестта се приема за активна.

Взети са биопсии от шест области на целия колон и от терминалния илеум на 10 пациенти с активен тотален ХУК, 10 с неактивен тотален колит, осем с активен дистален и 11 здрави контроли, като са измерени нивата на неутрофили и еозинофили в колона и периферната кръв.

Резултатите показват, че еозинофилите при ХУК са в по-големи количества, отколкото при контролите, като тяхната концентрация е по-голяма при неактивна форма на заболяването. Регистрирана е по-голяма активност на клетките при пациентите с дистален колит. Броят на неутрофилните левкоцити е бил значително по-висок при екзацербации на ХУК.

Цитометрията, използвана в това проучване, доказва проинфламаторната роля на неутрофилните левкоцити при активирането на ХУК. Все още обаче не е ясно дали еозинофилите имат активираща или репаративна функция и дали участват в патогенезата на заболяването или протектират увредената мукоза. Отговорът на тези въпроси е в провеждане на проучвания, включващи по-голям брой пациенти в различен етап на заболяването. (ОИ)

Използвани източници:

1. Lampinen M., Ronnbolm A., Amin K. et al. Eosinophil granulocytes are activated during remission phase of ulcerative colitis Gut 2005; 54: 1714-1720 http://www.gutjnl.com

2. Zagai U., Skold C., Trulson A. et al. The effect of eosinophils on collagen gel contraction and implication for tissue remodeling. Clin Exp Immunol 2004; 135: 427-433 http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0009-9104