Деменцията в света01/02/2006
24.3 милиона души страдат от деменция, като всяка година се диагностицират нови 4.6 милиона пациенти, което представлява по един нов случай на всеки седем секунди, показаха резултатите от реанализ на наличните до момента данни за честотата на деменцията, изготвени от д-р Cleusa Ferri и сътр. и публикувани през декември в списание Lancet (1, 2). Изследователите от Alzheimer’s Disease International* са използвали Delphi метода**, за да определят „разпространението“ на деменцията в различните райони в света. В експертния състав са включени 12 специалисти, на които са предоставени наличните до момента данни от различни популационни и клинични проучвания. Ferri и сътр. са прегледали епидемиологичните данни за деменцията за периода 1980-2004. Информацията, разпределена по региони, е била предоставена на експертите. Прегледани са резултати от проучвания с различен дизайн, като при голяма част от тях не е бил уточнен типа деменция и критериите за поставяне на диагнозата. Пациентите са били разделени във възрастови групи през 5 години от 60 до 84 и болни на и над 85 години. „Разпределението“ на деменцията е изчислено според районирането на СЗО – на 14 региона***, като разграничаването е не само на географски принцип, но и в зависимост от детската смъртност и смъртността в останалата популация. Резултати Броят на засегнатите от деменция ще се удвоява на всеки 20 години, като се очаква да достигне 81.1 милиона през 2040, при запазване на същата честота на смъртността и на ефективността на стратегиите за профилактика и терапия на състоянието. Честотата на това психично разстройство ще нараства с бързи темпове, особено в развиващите се страни. Повечето пациенти с деменция живеят в развиващите се страни (60% - през 2001 година и до 71% през 2040). Нарастването на честотата на заболяването не е еднакво в различните региони – за развитите държави се очаква повишението да е със 100% между 2001 и 2040, докато за Индия и Китай – до 300%. Минуси на проучването „Нашата прогноза трябва да се интерпретира внимателно по няколко причини“, отбелязват авторите: направена е въз основа на демографски данни, които в една част от районите може да не са твърде точни, особено за по-възрастното население. възрастовото разпределение е прието, че остава едно и също в конкретния регион не е отчетена промяна в експозицията на рисковите фактори за деменция, което може да повлияе честотата не е взето под внимание подобряването на медицинското обслужване и социалното подпомагане, което може да намали смъртността и съответно да увеличи честотата Изводи: необходимо е да се следят вековните тенденции на честотата и разпространението на деменцията, определящи епидемиологията, както и на промените в медицинското и социалното обслужване. първичната профилактика трябва да е съсредоточена върху рисковите фактори за съдовите заболявания – хипертония, тютюнопушене, хиперлипидемия, диабет.... усилията да се съсредоточат върху определянето и модифицирането на тези рискови фактори. „Въпреки, че експертният съвет постигна високо ниво на консенсус, то е базирано на оскъдни епидемиологични данни“, отбелязват авторите. Тъй като тенденцията на заболеваемостта и смъртността в развиващите се страни следва в една или друга степен тенденциите в развитите държави, то честотата на деменцията би трябвало също да се променя по този начин. Факти През 2006 се навършват 100 години от първото описание на болестта на Alzheimer – едно от най-инвалидизиращите и тежки заболявания в световен мащаб, представляващо и основна причина за дементния синдром. 21-ви септември 2006 е обявен за световен ден на болестта на Alzheimer. През 1906 на осми април умира пациентка на д-р Alois Alzheimer – Auguste D., страдаща в продължение на пет години от прогресивно намаляване на конгнитивните способности, халюцинации, погрешни представи и тежко нарушение на социалните функции. При аутопсията , д-р Alzheimer установява наличие на амилоидни плаки, неворфибриларни отлагания и атеросклеротични изменения в мозъка и прави първото клинико-патологоанатомично описание на заболяването. Деменцията представлява 11.2% от годините на инвалидизация при хората над 60-годишна възраст, според доклад на СЗО от 2003. Това е повече дори от инвалидизацията след инсулт (9.5%), мускулноскелетни увреждания (8.9%), сърдечносъдови заболявания (5.0%) и всичките форми на неопластични заболявания (2.4%) (3). Степента на инвалидизация при деменция, оценена от експертен консенсус, е била по-висока от почти всички останали заболявания, с изключение на уврежданията на гръбначния мозък и на терминалните стадии на рак. (АЦ) * Alzheimer’s Disease International – организация в подкрепа на различни асоциации в света, създадени за изследване, терапия, профилактика и подпомагане на пациентите с болест на Alzheimer, чиято цел е да насочи вниманието към това заболяване и към другите видове деменции www.alz.co.uk ** Delphi Method – създаден е през 1969 от корпорация RAND (Research and Development – изследване и развитие) за технологично предвиждане. Наречен е на името на древногръцкия град Делфи (Delphi), в който е живял оракул, съветващ политиците при взимането на важни за страната решения. Методът се базира на групово решение за вероятността от определени събития. Сега се използва за прогнозиране на средови, маркетингови или пазарни фактори. При него се ангажира група от експерти в съответната област. Принципът е, че добре информираните специалисти, базирайки се на опита и инстинкта си, са по-добре подготвени да предвидят бъдещето, отколкото теоретичните методи. Предоставя им се цялата информация, като те сами могат да потърсят и допълнително данни, след което експертите отговарят анонимно на въпроси. По-късно те се запознават и с обобщеното мнение на колегите си. Смята се, че по този начин се стига до консенсус, който дава надежден отговор. Предимства на метода: не е необходимо експертите да са на едно място; не се изисква постигане на пълно единогласие между тях; тъй като отговорите са анонимни се избягва прекият спор и „стадното чувство“ (4). *** 14-те района в Света според СЗО - разпределението е от една страна на географски принцип: AMRO – Северна и Южна Америка, EURO – Европа, EMRO – северна Африка и Средния изток, AFRO - Африка, SEARO – Южна Африка, WPRO – западен Пасифик, както и осем подрайона в зависимост от детската смъртност и смъртността при възрастната популация – от А (най-ниски) до Е (най-високи) Използвани източници: 1. Ferri P., Prince M., Brayne C. et al. Global prevalence of dementia: a Delphi consensus study. Lancet 2005; 366: 2112-2117 www.thelancet.com 2. www.alz.co.uk 3. World Health Organization. World Health Report 2003 – Shaping the future. Geneva: WHO, 2003 www.who.int/en 4. www.ryerson.ca?mjoppe/ResearchProcess/841TheDelphiMethod.htm