Celebrex не повишава риска от сериозни сърдечносъдови усложнения01/02/2006
Celebrex (celecoxib)* не е свързан с увеличен риск за сърдечносъдови тромботични усложнения, в сравнение с плацебо или с неселективни нестероидни противовъзпалителни средства** (НСПВС), показаха резултатите от мета-анализ на 41 клинични проучвания с участието на общо 44 309 пациенти, представен през ноември на годишната среща на Американската колегия по ревматология*** (1). „Клиничните проучвания, включени в мета-анализа, са с продължителност от две седмици до три години и имат за крайна точка на изследването оценка на сърдечносъдовия риск (миокарден инфаркт, инсулт, сърдечносъдова смърт или композитен показател от трите)“, заяви проф. Lee Simon, бивш директор на отдела за артритни, обезболяващи и офталмологични медикаменти към Центъра за контрол и превенция на заболяванията в САЩ, представил данните на конгреса. Резултатите показват, че пациентите, които са приемали celecoxib не са имали повишен риск от миокарден инфаркт (МИ), инсулт или сърдечносъдова смърт, в сравнение с пациентите, които са получавали плацебо или неселективни НСПВС. Не е регистрирана разлика в честотата на инсулт между пациентите, получавали celecoxib и плацебо; регистрирана e сигнификантно по-висока честота на инсулт в групите с неселективни НСПВС, в сравнение със celecoxib. Случаите на МИ са били повече в групите със celecoxib, в сравнение с групите, приемали неселективни НСПВС, но разликата не е била сигнификантна; в сравнение с плацебо-групите, пациентите, приемали celecoxib, не са имали сигнификантно по-висока честота на инсулт. Болните на терапия с celecoxib са имали по-ниска честота (несигнификантна) на хипертония, отоци и сърдечна недостатъчност, в сравнение с получавалите неселективни НСПВС. „Celecoxib в дози от 200 mg/ден не е свързан с повишен риск от сериозни сърдечносъдови тромботични усложнения, в сравнение с плацебо или с неселективни НСПВС“, добави проф. Simon. Резултатите от мета-анализа са предоставени на лекарствените регулатори в САЩ и Европа, съобщи д-р Gail Cawkwell, медицински директор в Pfizer. Безопасният сърдечносъдов профил на celecoxib бе потвърден и от представените резултати от двойно-сляпото, плацебо-контролирано проучване GAIC (Glucosamine/Chondrotin Arthritis Intervention Trial), спонсорирано от Националния институт за здраве**** на САЩ. Изследването има за цел да сравни ефекта от хранителните добавки glucosamine***** 1500 mg/ден и chondrotin sulphate****** 1200 mg/ден (самостоятелно или в комбинация) с celecoxib 200 mg/ден за период от шест месеца при 1258 пациенти с умерена или тежко изразена болка , в резултат от остеоартрит на коляното. FDA е изискала междинни резултати от проучването, за да сравни сърдечния риск от приема на celecoxib с хранителните добавки. Според автора на изследването д-р Daniel Clegg от University of Utah, „няма данни за повишен сърдечен риск от приложението на celecoxib, в сравнение с хранителните добавки; и двата клона на проучването имат сходен безопасен профил“. Междувременно, изследователи от Cleveland Clinic обявиха, че започват най-голямото международно проучване за оценка на сърдечносъдовия риск при приложение на Cox-2 инхибитори и неселективни НСПВС в САЩ, Канада, Европа, Латинска Америка и Австралия от началото на 2006 (2). То е спонсорирано от Pfizer и по неофициални данни ще струва около $100 милиона. Изследването включва 20 000 пациенти с артрит, които са преживели миокарден инфаркт, инсулт, аортокоронарен байпас, имплантиране на стент или са със стенокардия или диабет. Пациентите са разделени в три групи: celebrex 200 mg/ден, ibuprofen 2400 mg/ден и naproxen 1000 mg/ден и ще бъдат проследени за период от две години. Участниците в проучването ще получават също така и допълнителни медикаменти, свързани с основното им сърдечно заболяване (aspirin, статини и др.), както и omeprazole за превенция на стомашни кръвоизливи и язви. „Данните за сърдечния риск, свързан с приема на Cox-2 инхибитори и НСПВС са основно върху нискорискови групи пациенти. Нашата цел е да изследваме ефекта на медикаментите при високорискови пациенти, проследени за продължителен период“, заяви Steven Nissen от Cleveland Clinic, водещ автор на проучването. Поради повишен сърдечен риск, от продажби бяха спрени последователно Vioxx (през септември 2004) и Bextra (през април 2005 в САЩ и през октомври 2005 в ЕС) (3), а Celebrex остана единственият Cox-2 инхибитор на фармацевтичния пазар в САЩ, но продажбите му спаднаха с 45% за една година (от $2.18 милиарда през 2004 на $1.2 милиарда през 2005). Одисеята с Cox-2 инхибиторите доведе до нов преглед на сърдечносъдовия профил и на неселективните НСПВС. Приложението на неселективните НСПВС не е свързано с повишен сърдечен риск, е окончателното заключение на Европейската лекарствена агенция (EMEA), направено през октомври (4, 5, 6). (ИТ) * Celebrex (celecoxib) (www.celebrex.com) на Pfizer е регистриран в България ** naproxen, diclofenac, ibuprofen, loxoprofen, acetaminophen и ketoprofen *** American College of Rheumatology (ACR) www.rheumatology.org. Срещата се състоя през ноември в Сан Диего **** National Institute of Health (NIH) www.nih.gov ***** glucosamine e регистриран в България с търговското име Dona (на Rottapharm) ****** chondrotin sulphate e регистриран в България с търговското име Structum (на Pierre Fabre) За допълнителна информация: COX-2 selective and non-selective non-steroidal anti-inflamatory drugs (NSAIDs) www.fda.gov/cder/drug/infopage/cox2/default.htm Сагата Vioxx. Кардио D 2004; Брой 2: 41 www.protos.bg/CardioD „Черен петък“ за FDA. МD 2005; Брой 1 (февруари): 75-77 COX-2 инхибиторите се завръщат. MD, 2005; Брой 2 (март): 73-74 Pfizer прие препоръката да спре Bextra. MD 2005; Брой 3 (април): 72 Изтеглянето на rofecoxib. MD 2005; Брой 3 (април): 72 Сериозни промени в лекарствените инструкции на НСПВС. MD 2005; Брой 4 (май): 71-73 Кардиотоксични ли са CОХ-2 инхибиторите и неселективните НСПВС? MD 2005; Брой 6 (юли) 46-47 Европейската лекарствена агенция не препоръчва промени в инструкциите на неселективните НСПВС. MD 2005, Брой 7 (септември): 75 Неселективните НСПВС не повишават сърдечения риск. MD 2005; Брой 9 (ноември): 76 Bextra окончателно спрян от продажби. MD 2005; Брой 9 (ноември): 66 Използвани източници: 1. American College of Rheumatology www.rheumatology.org/annual/abstracts/search.asp 2. ЕМЕА Press release 17 Oct 2005 EMEA update on non-selective NSAIDs www.emea.eu.int/htms/hotpress/h29896405.htm 3. Questions and answers on the EMEA review of cardiovascular and gastrointestinal safety and serious skin reactions with non-selective NSAIDs www.emea.eu.int/pdfs/human/press/pr/30009505en.pdf 4. Key elements for the summaries of product characteristics of non-selective NSAIDs adopted by the CHMP during its meeting in October 2005 www.emea.eu.int/pdfs/human/press/pr/34345605en.pdf 5. EMEA public statement on the suspension of the marketing authorization for Bextra (valdecoxib) in the European Union www.emea.eu.int/pdfs/human/press/pus/35823405en.pdf