Carvedilol превъзхожда metoprolol при лечение на сърдечната недостатъчност01/02/2006

Carvedilol води до по-добри резултати от metoprolol tartrate при пациенти с хронична сърдечна недостатъчност, независимо от останалите прогностични фактори, показа ретроспективен сравнителен анализ на данните от европейското проучване COMET (Carvedilol Or Metoprolol European Trial), публикуван през ноември в European Heart Journal* (1).

„Carvedilol** бе свързан с по-ниска смъртност отколкото metoprolol tartrate във всички анализирани подгрупи – пациенти, постигнали стойности на сърдечната честота или на систолното артериално налягане над или под средните, или пациенти, получавали таргетната или по-ниска доза бета-блокер“, коментира водещият изследовател д-р Marco Metra от Universita di Brescia, Италия.

В анализа са участвали 2599 души, които са лекувани с един от двата бета-блокера за период от четири месеца след рандомизацията. Проследено е било влиянието на сърдечната честота (СЧ), систолното артериално налягане (САН) и дозата на бета-блокера върху крайните резултати.

СЧ над средната стойност и САН под средното ниво са били предиктори на значимо по-висока смъртност на четвъртия месец – относителен риск (RR) при >68 удара/минута 1.3 (p120 mmHg 0.78 (р<0.0013). Достигането на таргетната дозировка на съответния бета-блокера е корелирало с по-добри резулати (RR 0.78, p<0.0025).

Превъзходството на carvedilol пред metoprolol tartrate се е запазило при мултивариабилен модел (RR 0.77, p=0.0004), независимо от останалите фактори като СЧ, САН или прилаганата доза.

„Дозировката на бета-блокера както и СЧ и САН, постигани от терапията, имат независима прогностична стойност при сърдечна недостатъчност. Въпреки това, по-благоприятните ефекти на carvedilol в сравнение с metoprolol tartrate са независими от предефинираните прицелни дозировки, използвани в COMET“, пишат в заключение авторите на проучването. (ДЯ)

* European Heart Journal e издание на European Society of Cardiology (Европейското дружество по кардиология)

** Carvedilol e регистриран от ИАЛ (www.bda.bg) с търговски имена Coryol (KRKA), Dilatrend (Roche) и др.

За допълнителна информация:

Бета-блокерите намаляват смъртността при хронична сърдечна недостатъчност. КардиоD 2005, бр. 2: 24-28

Използван източник:

1. Metra M., Christian Torp-Pedersen C., Swedberg K. et al for the COMET investigators. Influence of heart rate, blood pressure, and beta-blocker dose on outcome and the differences in outcome between carvedilol and metoprolol tartrate in patients with chronic heart failure: results from the COMET trial. Europ Heart J 2005, 26 (22): 2259-2268 http://eurheartj.oxfordjournals.org