Бифункционален гликолипид – нова алтернатива за терапия на хиперлипидемията01/02/2006

Новосинтезираният бифункционален гликолипид LCO-Tyr-GalNAc3 има висока ефективност по отношение на улесняването на холестероловото захващане от хепатоцитите, което го прави обещаваща алтернатива за лечение на пациенти с хиперлипидемия, повлияваща се слабо от конвенционална липидопонижаваща терапия, показаха резултатите от проучване на д-р Patric Rensen и сътр., публикувани през октомври в списание Atherosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology (1).

LCO-Tyr-GalNAc3 е гликолипид със силно липофилна литохолиево-олеатна структура и с висок наномоларен афинитет към хепатоцитните ASGPR рецептори.

ASGPR (asialoglycoprotein receptor) са трансмембранни гликопротеини (42 kDa), отговорни за захващането, интернализацията и деградацията на екстрацелуларни гликопротеини с терминален галактозен остатък. Те се експресират по повърхността на хепатоцитите, като се разполагат полярно – по синусоидалната и латералната плазмена повърхност на клетъчната мембрана, но не и по тази, в контакт с жлъчното каналче (2).

Способността на ASGPR да захващат LDL-холестерола (low density lipoprotein) и HDL-холестерола (high density lipoprotein) ги правят обект на изследвания в насока разработване на антиатеросклеротични медикаменти. LCO-Tyr-GalNAc3 е създаден с цел да се повиши ефективността на хепатоцитите по отношение на тази им функция – да се увеличи постъпването на холестерола в тях и по този начин да се потисне процесът на атерогенезата.

Д-р Rensen и сътр. интравенозно инжектират на мишки маркирани с радиоизотоп LDL и HDL, предварително инкубирани с LCO-Tyr-GalNAc3. Това е довело до значително нарастване на захващането на липопротеините от ASGPR, съответно със 70% и 78% за LDL и HDL спрямо липопротеините, които не са били свързани с LCO-Tyr-GalNAc3.

Интравенозно приложен, LCO-Tyr-GalNAc3 се свързва в серумните липопротеини и провокира значително и продължително (повече от 48 часа) понижение на холестерола при мишки с нормален липиден профил или с хиперлипидемия. Бифункционалният гликолипид е ефективен дори и при субкутанно приложение.

„Ако такъв ефект върху атерогенезата бъде наблюдаван и при хора, LCO-Tyr-GalNAc3-индуцираното захващане на липопротеините (включително и на HDL) от черния дроб може да се окаже ефективен подход за лечението на атеросклерозата, особено полезен за пациенти, които не отговарят на конвенционалната холестерол-понижаваща терапия“, заключават авторите на проучването. (АЦ)

Използвани източници:

1. Rensen P., Sliedregt L., Santbrink P. et al. Stimulation of liver-directed cholesterol flux in mice by novel N-acetylgalactosamine-terminated glycolipids with high affinity for the asialoglycoprotein receptor. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2005; 26: early online edition. 2005-10-27 http://atvb.ahajournals.org

2. http://www.cellsciences.com/content/p-detail.asp?rowid=7597