Atorvastatin и rosuvastatin имат безопасен бъбречен профил на действие при пациенти с диабет тип 201/02/2006

Двата високоефикасни статина аtorvastatin и rosuvastatin* могат да бъдат прилагани при пациенти с диабет тип 2 и дислипидемия, тъй като не повлияват клинично значимо тяхната уринна екскреция на албумин или бъбречната им функция, съобщиха авторите на проучването URANUS през октомври в он-лайн версията на Diabetes Research in Clinical Practice (1).

В проведеното рандомизирано, двойно-сляпо, с паралелни групи, проучване е сравнен бъбречият отговор към аtorvastatin (начална доза 10 mg, титрирана до 80 mg) и rosuvastatin (начална доза 10 mg, титрирана до 40 mg) за достигане на прицелно ниво на LDL-холестерол <3 mmol/l. При участниците е проследена уринната екскреция на албумин (UEA) в началото, на осма и 16-а седмица от липидопонижаващата терапия, както и степента на гломерулната филтрация (GFR).

Не са били установени значими промени в базовата UEA в нито една от двете групи на 16-а седмица и средната стойност на UEA се е запазила в нормалните граници (аtorvastatin 5.0 mcg/min и rosuvastatin 4.5 mcg/min). Сходно, не е била регистрирана промяна в базовата UEA и при пациентите с изходна абнормална стойност (>/=20 mcg/min).

Приложението на всеки един от двата статина за период от 16 седмици не е било свързано със значимо изменение на GFR. (ДЯ)

* аtorvastatin е популярен с името „турбостатин“, а rosuvastatin – като „суперстатин“ поради това че, в еквивалентни дози с останалите представители на класа, те намаляват по-изразено LDL-C, като розувастатин повече от аторвастатин

Данните от трите клинични проучвания CORALL, ANDROMEDA и URANUs, сравнили ефектите на двата статина при пациенти с диабет тип 2 и дислипидемия, показаха, че розувастатин има по-благоприятно влияние върху атерогенния липиден профил при тази популация и помага за по-лесното постигане на прицелните нива на LDL-C, приети в Европа

CORALL = COmpare the effect of Rosuvastatin with Atorvastatin on Apo B/Apo A-1 ratio in patients with Type 2 diabetes meLLitus and dyslipidaemia (Холандия)

ANDROMEDA = A raNdomised, Double blind, double dummy, multicentre phase IIIb parallel group study to compare the efficacy and safety of Rosuvastatin (10 mg и 20 mg) and atOrvastatin (10 Mg и 20 mg) in subjEcts with type II DiAbetes mellitus (Великобритания)

URANUS = Use of Rosuvastatin versus Atrovastatin iN type 2 diabetes mellitUS subjects (Швеция)

Трите европейски изследвания са част от програмата на фирма AsrtraZeneca GALAXY („Галактика“), обхващаща над 16 клинични проучвания – всичките с имена на съзвезния, предназначени да изследват ефективността на розувастатин при различни групи пациенти.

atorvastatin – Sortis (Pfizer) и Atoris (KRKA) и rosuvastatin – Crestor (AsrtraZeneca) са регистрирани от ИАЛ