Започва най-голямото епидемиологично проучване на деца в САЩ01/12/2004
През ноември в САЩ започна най-голямото епидемиологично проучване на деца, провеждано някога на територията на страната (а най-вероятно и в света). The National Children`s Study е съвместен проект на National Institute of Health, Centers for Disease Control and Prevention и Environmental Protection Agency (1, 2). Изследването ще обхване над 100 000 деца (от тяхното раждане до навършване на пълнолетие - 21 години) и техните семейства и ще проследи влиянието на факторите на средата върху детското здраве и нормално развитие. Към „фактори на средата“, които ще се проучват, се отнасят – биологични, химични и физични фактори, социалната среда, особеностите в поведението на индивидите, културните различия и семейният микроклимат и тяхното влияние, генотипът, географското разположение. Изследователският екип ще анализира взаимното влияние на тези елементи на средата, взаимодействието между тях и въздействието им – благоприятно или увреждащо, което те биха могли да имат върху здравето и нормалното развитие на децата. Чрез проследяване на участниците през различните етапи на растеж и развитие, авторите ще имат възможността по-точно да оценят ролята на посочените фактори върху състоянието на здраве и болест. Очаква се The National Children`s Study да се превърне в един от най-богатите източници на информация по проблемите на детското здравеопазване. Първите резултати от изследването се очакват през 2008-2009 година. The National Children`s Study (www.nationalchildrensstudy.gov) е национално по размери – то обхваща територията на цялата страна и включва различни по произход семейства дефинира понятието „среда“ по-общо - към елементите на средата то отнася не само биологични и физични фактори, но и социални, генетични, културни различия е лонгитудинално по своя дизайн и ще продължи 21 години резултатите от него ще бъдат публикувани в динамика – изследователският екип ще анализира данните на определени етапи от проучването, като крайните изводи се очакват след 2025 година в него участват различни държавни институции, обществени организации и частни лица използва най-съвременните технологии, което ще осигури точност и достоверност при получаване и обработка на резултатите „Американската академия по педиатрия (American Academy of Pediatrics - AAP) и нейните членове вярват, че The National Children`s Study ще ни даде ценна информация. То ще ни позволи да получим повече знания и да подобрим грижите, които полагаме за нашите пациенти“, заявява д-р Carol Berkowitz, президент на ААР. (KД) Използвани източници: 1. US launches large epidemiologic study on children www.medscape.com 2. www.aap.org