Започва най-голямото епидемиологично проучване на деца в САЩ01/12/2004

През ноември в САЩ започна най-голямото епидемиологично проучване на деца, провеждано някога на територията на страната (а най-вероятно и в света). The National Children`s Study е съвместен проект на National Institute of Health, Centers for Disease Control and Prevention и Environmental Protection Agency (1, 2).

Изследването ще обхване над 100 000 деца (от тяхното раждане до навършване на пълнолетие – 21 години) и техните семейства и ще проследи влиянието на факторите на средата върху детското здраве и нормално развитие.

Към „фактори на средата“, които ще се проучват, се отнасят – биологични, химични и физични фактори, социалната среда, особеностите в поведението на индивидите, културните различия и семейният микроклимат и тяхното влияние, генотипът, географското разположение.

Изследователският екип ще анализира взаимното влияние на тези елементи на средата, взаимодействието между тях и въздействието им – благоприятно или увреждащо, което те биха могли да имат върху здравето и нормалното развитие на децата.

Чрез проследяване на участниците през различните етапи на растеж и развитие, авторите ще имат възможността по-точно да оценят ролята на посочените фактори върху състоянието на здраве и болест.

Очаква се The National Children`s Study да се превърне в един от най-богатите източници на информация по проблемите на детското здравеопазване. Първите резултати от изследването се очакват през 2008-2009 година.

The National Children`s Study

(www.nationalchildrensstudy.gov)

е национално по размери – то обхваща територията на цялата страна и включва различни по произход семейства

дефинира понятието „среда“ по-общо – към елементите на средата то отнася не само биологични и физични фактори, но и социални, генетични, културни различия

е лонгитудинално по своя дизайн и ще продължи 21 години

резултатите от него ще бъдат публикувани в динамика – изследователският екип ще анализира данните на определени етапи от проучването, като крайните изводи се очакват след 2025 година

в него участват различни държавни институции, обществени организации и частни лица

използва най-съвременните технологии, което ще осигури точност и достоверност при получаване и обработка на резултатите

„Американската академия по педиатрия (American Academy of Pediatrics – AAP) и нейните членове вярват, че The National Children`s Study ще ни даде ценна информация. То ще ни позволи да получим повече знания и да подобрим грижите, които полагаме за нашите пациенти“, заявява д-р Carol Berkowitz, президент на ААР. (KД)

Използвани източници:

1. US launches large epidemiologic study on children http://www.medscape.com

2. http://www.aap.org