Увеличеният IgE в пъпната вена предсказва алергии01/12/2004

Увеличените нива на серумен IgE в пъпната вена на новородените (cord serum IgE – CS IgE) са рисков фактор за развитие на алергични заболявания при деца на четири и 10-годишна възраст и на астма на 10 години, показаха резултатите от проучване на д-р Sadeghnejad и сътр. от Department of Epidemiology на Michigan State University в САЩ, публикувани в списание Thorax през ноември (1, 2).

Целта на проведеното от тях проспективно, кохортно проучване е да провери хипотезата, лансирана от предходни изследвания, за наличието на връзка между високите нива на CS IgE и появата на симптоми на свръхчувствителност и отключване на астма в по-късните години на детството.

Авторите са мониторирали алергологичния статус на 1456 деца през първите десет години с акцент на първата, втората, четвъртата и десетата година. При раждането на детето родителите е трябвало да попълнят анкета за собствените си възраст, наличие на сенна хрема и на атопичен дерматит т.е. за атопична предразположеност.

На първата и втората години анкетите са съдържали въпроси относно появата на ранни симптоми на алергия при децата, а на четвъртата и десетата – наред с традиционните въпросници, децата са били подложени и на физикален преглед за верифициране на алергологичния статус.

Друг важен компонент на проучването е измерването чрез имуноензимен тест на стойностите на CS IgE при 93.3% от децата при раждането им. Нивата на CS IgE се приемат за повишени, ако надхвърлят 0.5 kU/l.

В хода на изследването авторите са дефинирали и са се придържали към определени критерии за диагностициране на астма, които са различни за съответната възраст, както следва:

на една, две и четири години минималните критерии за диагностициране на астма включват – три или повече епизоди на свиркащи хрипове през последните 12 месеца

на 10 години – суспектни данни за астма в предходните години и епизоди на кашлица и хрипове през последните 12 месеца.

Всички деца са били подложени на интрадермално тестуване със стандартната серия алергени, двукратно – на четири и на десет години. Резултатите от тестуването са интерпретирани като позитивни за свръхчувствителност, ако реакцията към поне един от алергените се е оказала положителна (уртика с размер поне 3 мм на 15-та минута) и за негативна, ако реакциите към всички алергени са били отрицателни. Интрадермалното тестуване се приема за достоверен маркер, обективизиращ алергичната нагласа на организма.

Резултатите показват, че на четири и десет години съответно 20.2% и 27% от децата са имали алергични прояви, като рискът за развитие на свръхчувствителност корелира с високите нива на CS IgE ( 0.5 kU/l), респективно: съотношение на честотите OR – 2.29, доверителен интервал CI – 95 % за 4-годишните и OR – 1.73, CI – 95 % за 10-годишните.

Честотата на астма варира при различните възрастови групи: 10.3% на една-две години, 15.2% на четири години и 12.8% на 10 години. За оценка на връзката между високите нива на CS IgE и развитието на астма е използван логистичен регресионен анализ.

Според авторите, високите нива на CS IgE при раждането не са свързани с появата на астма на възраст една-две и четири години, независимо от наличието на атопични белези, но показват по-висок относителен риск от отключване на астма на 10-годишна възраст (OR – 1.66, CI – 95 %).

Асоциацията е по-подчертана при тези от децата, които не са боледували до момента от алергични заболявания (OR – 3.35, CI – 95%) и при които астмата e диагностицирана в по-късна възраст.

Тезата за наличието на връзка между повишените стойности на CS IgE и развитието на алергии през детството е формулирана за първи път от Orgel и сътр. през 1975 година (3) и е подкрепена по-късно от резултатите от някои малки проучвания:

Taniq и сътр. публикуваха в Clinical and Experimental Allergy през 1999 година данни за това, че CS IgE е по-значим маркер в „предсказването“ на алергиите при деца, в сравнение с анамнезата за наличие на атопична фамилна обремененост (4).

Kaan и сътр. съобщиха през 2000 година, че високите нива на CS IgE са рисков фактор за развитие на уртикария, в резултат на свръхчувствителност към храни, при деца на 12-месечна възраст. Според тях, „тъй като този вид уртикария е продром за поява на анафилаксия, измерването на CS IgE при раждането е показано при деца с по-голяма вероятност за развитие на алергични заболявания (с атопичен терен от страна на родителите, родените през зимата деца и др.) с оглед предприемане на превантивни мерки още в ранно детство“, коментират авторите (5).

Интерпретация на резултатите:

По време на бременността в организма на майката и в плода настъпват имунологични промени, които се изразяват в превалиране на T-helper 2 (Th2) лимфоцитната популация над Th1, и които могат да бъдат отчетени най-рано в 10-12 гестационна седмица.

Девиацията на имунния отговор, т.е. доминирането на Th2 популацията, има протективно действие за успешното износване на плода. Тази пренастройка на имунитета корелира с повишената секреция на гонадотропин, която стимулира отделянето на прогестерон, обуславящ от своя страна повишена продукция на Th2-цитокини.

Th2-лимфоцитната популация се стимулира и от контакта на организма на бременната жена с аероалергени от различен тип. Това води до увеличена секреция на IL-4 и IL-13, които на свой ред индуцират продукцията на IgE.

Тя може да бъде отчетена в последствие чрез измерване на стойностите му в пъпната вена при раждането – CS IgE. Ето защо феталните имунологични промени се явяват определящи за формиране на алергичната нагласа на организма в детска възраст.

Възможно обяснение на факта, че CS IgE е показателен маркер за развитие на астма при деца едва на 10 години, а не по-рано, са по-ограничените възможности за обективизиране на диагнозата астма в началните години, както и фактът, че суспектните за астма симптоми в ранна детска възраст, често са преходни и изчезват при около 2/3 от децата до 10-годишната им възраст. (ММ)

Използвани източници:

1. Sadeghnejad A., Karmaus W., Davis S. et al. Raised cord serum immunoglobulin E increases the risk of allergic sensitisation at ages 4 and 10 and asthma at age 10. Thorax Nov. 2004; 59: 936–942 http://www.thoraxjnl.com

2. Umbilical cord blood may help predict allergy risk, Oct. 28 http://www.reutershealth.com

3. Orgel H., Hamburger R., Bazaral M., et al. Development of IgE and allergy in infancy. J Allergy Clin Immunol 1975; 56: 296–307 http://www.sciencedirect.com/science/journal/00916749

4. Tariq S., Arshad S., Matthews S., Hakim E. Elevated cord serum IgE increases the risk of aeroallergen sensitization without increasing respiratory allergic symptoms in early childhood. Clin Exp Allergy. 1999 Aug; 29 8: 1042-8 http://www.blackwell-synergy.com

5. Kaan A., Dimich –Ward H., Manfreda J. Cord blood IgE: its determinants and prediction of development of asthma and other allergic disorders at 12 months. Ann Allergy Asthma Immunol. 2000 Jan; 84 1: 37-42 http://allergy.edoc.com