След неуспешна тромболиза, терапия на избор е коронарната ангиопластика01/12/2004
При пациенти с остър миокарден инфаркт (ОМИ), при които не е постигната реперфузия след тромболитична терапия, последващата спасителна ангиопластика дава по-добри резултати от повторна тромболиза или консервативна терапия с хепарин, показаха резултатите от проучването REACT, представени на Научната сесия на Американската сърдечна асоциация (American Heart Association Scientific Sessions) през ноември (1). При около 40% от пациентите с ОМИ тромболитичната терапия е безрезултатна. Според един от ръководителите на проучването проф. Anthony Gershlick от University of Leicester, Великобритания, в повечето подобни случаи лекарите инстинктивно се обръщат към ангиопластиката, въпреки липсата на сигурни научни доказателства за ефикасността . Рандомизираното, контролирано проучване REACT (Rescue Angioplasty versus Conservative Therapy or Repeat Thrombolysis - Спасителна ангиопластика срещу консервативна терапия или повторна тромболиза, www.cardiosource.com) сравнява безопасността и ефикасността на следните методи за терапия на ОМИ: перкутанна транслуминална коронарна ангиография с или без интервенция повторна тромболиза с активиран тъканен плазминогенен активатор или рептилаза консервативна терапия с венозна инфузия на хепарин В изследването са включени 427 пациенти с ОМИ и неуспешна тромболиза на средна възраст 61.1 години. Близо 75% от участниците са мъже. В 60% от случаите първата фибринолиза е провеждана със стрептокиназа: средното време от началото на коронарния инцидент до първоначалната тромболитична терапия е било 140 минути фибрин-специфичната повторна тромболиза е била започвана след средно 330 минути от началото на болката спасителната перкутанна коронарна интервенция е била правена след средно 414 минути При 15.3% от пациентите от групата с ангиопластика е настъпила смърт или са имали нефатален повторен ОМИ, инсулт или значима сърдечна недостатъчност. При групата с повторна тромболиза процентът на случаите с фатален изход или тежки усложнения е бил почти двойно по-голям – 31%. При пациентите на консервативна терапия този процент е бил 29.8%. Шестмесечната преживяемост е била 84.6% в групата с ангиопластика, 68.7% в групата с повторна тромболиза и 70.1% в групата на консервативна терапия. Както писахме и в предишни броеве на MD (3, 4): през последните години коронарната ангиопластика се налага като терапия на първи избор при ОМИ. Желателно е извършването да стане до 90 минути от началото на симптомите, което изисква изключително добра организация на доболничната медицинска помощ. Фибринолизата е показана до три часа от началото на инцидента при очаквано забавяне на перкутанната коронарна интервенция. (РК) Използвани източници: 1. Gershlick A. Rescue Angioplasty versus Conservative Therapy or Repeat Thrombolysis (REACT) Trial for Failed Reperfusion in AMI -- Primary End Point Data www.americanheart.org 2. Laino Ch. AHA: Rescue Angioplasty Best Option After Failed Lysis. Doctor’s guide 2004, November 8 3. Ибишев О. Ангиопластиката – терапия на първи избор при остър миокарден инфаркт. MD 2004; 1: 31 4. Ибишев О. Нови указания за лечение на миокарден инфаркт със ST елевация. MD 2004, 2: 31-32