Пробиотиците и mesalazine имат сходен ефект при поддържане на ремисия на ХУХК



01/12/2004

Пробиотик, съдържащ щам на E.coli Nissle 1917 (EcN), има сходен ефект с mesalazine при поддържане на ремисията при хроничен улцеро-хеморагичен колит (ХУХК), показаха резултатите от обширно международно проучване на W. Kruis и сътр., публикувано в списание GUT през ноември (1).

Пробиотиците са живи непатогенни микроорганизми, които подобряват баланса на ендогенната микрофлора. Досегашните проучвания не показват съществена разлика при поддържане на ремисиите на ХУХК при лечение с пробиотик и mesalazine*.

ХУХК е хронично-рецидивиращо заболяване, като терапевтичната цел при него е предотвратяване на изостряне на заболяването и поддържане на ремисията. Настоящите практически указания препоръчват като „златен стандарт“ за лечение аминосалициловите производни, които имат ефект върху участващите в патогенезата на ХУХК левкотриени, цитокини и кислородни радикали. Терапията с тези лекарства обаче е ефективна само при възпалителен тласък (2).

В двойно-сляпото, рандомизирано проучване на Kruis и сътр., обхванало 60 болнични заведения в десет европейски страни, се сравняват ефектите на пробиотичния препарат, съдържащ щамa EcN и mesalazine при ХУХК. В него са включени 327 пациента в ремисия, разделени на две групи – на лечение с пробиотик 200 мг еднократно дневно (162 пациента) и на лечение с 500 мг mesalazine (165 пациента) три пъти дневно в продължение на година.

Целта на изследването е да потвърди еднаквата ефективност на медикаментите при превенция на рецидивите. След анализ на резултатите, при 36% от пациентите от пробиотичната група се наблюдава рецидив, докато при другата група делът им е 33.9%. (р=0.003). Подгруповият анализ не показва значима разлика по отношение на продължителността и локализацията на заболяването при двете терапевтични групи.

Поносимостта и профилът на безопасност е сходен и при двата медикамента. Наблюдаваните странични реакции са 42.0% за пробиотичната и 35.2% за месалазиновата група.

Гастроинтестиналните нарушения, довели до прекъсване на терапията, са кръв и слуз в изпражненията и диария (EcN 4.3%, mesalazine 4.2%). Най-честите нечревни странични ефекти са вирусна инфекция (EcN 4.9%, mesalazine 4.2%), гадене (съответно 3.1% и 3.0%) и главоболие (1.9% и 0.6%). Лабораторните тестове не показват значима разлика между двете групи.

Геномът и характеристиките на EcN са добре проучени. Механизмите на пробиотичната му активност са свързани с патогенезата на ХУХК – инхибиране на адхезията на патогени и подобряване на защитната функция на мукозата, както и инхибиране на нуклеарен фактор В.

EcN съдържа непатогенни адхезионни молекули, а имуномодулиращата му активност се изразява в индуциране на неспецифичен естествен имунитет при преждевременно родени деца. Безопасността на този щам на E.coli се доказва и от липсата на отделяни от него ентеротоксини, цитотоксини и хемолизини. Настоящото проучване потвърждава данните за безопасността на лекарството, сравнима с тази на плацебо и на mesalazine.

Употребата на пробиотици при поддържане на ремисиите на ХУХК е патогенетично обосновано, тъй като се предотвратяват възпалителните реакции, респективно екзацербациите на IBD. Терапията с EcN е ефективна и безопасна, като може да се приеме за алтернатива на лечението с mesalazine. (ОИ)

* Допълнителна информация

http://www.drugs.com/cons/Mesalazine.html

Използвани източници:

1. Ktuis W., Fric P., Pokrotnieks J. et al. Maintaining remission of ulcerative colitis with the probiotic Escherichia coli Nissle 1917 is as effective as with standard mesalazine Gut 2004; 53: 1617-1623 http://gut.bmjjournals.com/cgi/content/full/53/11/1617

2. British Society of Gastroenterology. Clinical practice guidelines: inflammatory bowel disease 1996 http://www.bsg.org.uk/clinical-prac/guidelines.htm