Ново лечение на хроничните чревни възпалителни заболявания01/12/2004

Нови лекарствени средства се очаква да подобрят прогнозата при болестта на Crohn и хроничния улцерозен хеморагичен колит (ХУХК), показаха резултатите от няколко проучвания, представени на годишния конгрес на Американския колеж по гастроентерология (American College of Gastroenterology – ACG) и публикувани в American Journal of Gastroenterology през ноември (1).

Конвенционалната терапия на възпалителните заболявания на червата (inflamatory bowel disease – IBD) не е достатъчно ефективна и безопасна по отношение на дълготрайната прогноза и е съпроводена с редица странични ефекти. Медикаменти като моноклоналните антитела infliximab, natalizumab, както и новата лекарствена форма на mesalamine могат да изместят досега използваните лекарствени средства.

Според проучването ASCEND (Assessing Safety and Clinical Efficacy in a New Dose) на Sandborn и сътр., новата таблетна форма на mesalamine от 800мг значително подобрява прогнозата при лечение на ХУХК (2).

Пациентите в ASCEND са разделени на две групи – на терапия с таблетки от 400 мг с обща дневна доза от 2.4 г и на лечение с новата лекарствена форма (дневна доза от 4.8 г). Kритерият за оценка е достигането на пълна или частична ремисия.

Включени са 268 пациента, като състоянието им е оценявано периодично в продължение на шест седмици. От групата на лечение с новата таблетна форма от 800 мг, частична или пълна ремисия е достигната при 71.8% от пациентите, докато при дозировка от 2.4 г успех в терапията се наблюдава при 59.2% (р<0.03). По отношение на локализацията на заболяването, не се отчита разлика в ефикасността на двете таблетни форми. Няма статистически значима разлика в наблюдаваните странични ефекти в двете групи.

Предимство на новата форма е, че редуцира броя таблетки, необходими за индуциране на ремисията (за да се достигне доза от 4.8 г, пациентите приемат по 12 таблетки от 400 мг на ден) при по-добра ефективност и без увеличаване на нежеланите реакции. Ремисия е постигната и при форми на заболяването, ограничени до ректума или дисталния колон.

В обширното проучване TREAT (Crohn’s Therapy, Resource, Evaluation and Assessment Tool), включващо над 6000 пациента и представено от Lichtenstein и сътр., е оценяван рискът от развитието на стриктура, стеноза или обструкция (stricture, stenosis, obstruction – SSO) при лечение на болестта на Crohn с infliximab (3). При 4247 болни, получавали медикамента, са наблюдавани 91 случая на SSO в сравнение с 41 при пациентите, нелекувани с infliximab.

Анализът на резултатите показва, че рискът за поява на усложнения при пациент за една година е 2.1 при лечение с infliximab спрямо 1.2 при останалите (относителен риск 1.89, интервал на чувствителност 95%). Въпреки несъществената, според авторите, разлика, медикаментът трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с фиброзни усложнения, водещи до стеноза.

В изследването ENACT-2 (Evaluation of Natalizumab in Active Crohn Disease Trial-2) е оценяван ефектът на новия медикамент natalizumab (IgG 4 моноклонално антитяло срещу aлфа-4 интегрин) при пациенти, резистентни на лечение с infliximab, или достигнали ремисия при болестта на Crohn според ENACT-1. Участвали са 339 души, разделени в терапевтична и контролна групи като 108 от тях са лекувани преди това с infliximab (4).

Пациентите от предходното проучване са били отново разделени случайно на две групи – терапевтична, при която болните са продължили да получават natalizumab в доза 300 mg интравенозно месечно за шест месеца и плацебо-група.

Положителен терапевтичен отговор е наблюдаван при 61% от болните в терапевтичната група в сравнение с 28% при плацебо групата. Ремисия е достигната при 44% от лекуваните болни срещу 26% в контролната група. Резултатите показват, че natalizumab е надеждно средство за лечение на болестта на Crohn при резистентност към други медикаменти.

В доклада на Habal и Grover са представени данните от 20-годишно проспективно проучване, което проследява бременността при жени с IBD (5). За този период при 136 жени (76 с болест на Crohn и 60 с ХУХК) са наблюдавани 174 бременности. Като контроли са използвани 83 небременни жени с IBD и 200 здрави бременни. Състоянието на всички бременни е наблюдавано на всеки четири до шест седмици, а активността на болестния процес е оценяван с помощта на специални въпросници.

Пореден пристъп на IBD е наблюдаван при 18.3% от бременните пациентки срещу 22.9% от контролната група. Бременните са лекувани предимно с противовъзпалителни медикаменти, като се избягват имуномодулаторите (виж таблицата)

Интересно е да се отбележи, че пристъп на заболяването е наблюдаван при 9.7% от бременните жени, приемащи медикамент, срещу 34% от нелекуваните бременни жени.

Основната цел е предпазване от екзацербация на заболяванията, като това може да се постигне и при по-мека терапия на IBD, тъй като активното заболяване води до по-тежки последствия за плода, отколкото активното лечение. (ОИ)

* 5-ASA – 5-аминосалицилова киселина; 6-MP – 6-меркаптопурин

За допълнителна информация:

American College of Gastroenterology http://www.acg.gi.org

Inflamatory bowel disease http://www.ccfa.org

Mesalamine http://www.medicinenet.com/mesalamine/article.htm

Natalizumab http://www.elan.com/research_development/Antegren

Infliximab http://www.remicade.com

Използвани източници:

1. http://www.medscape.com/viewarticle/492990

2. Sandborn W., Hanauer S, Katz S. et al. Efficacy and safety of asacol 4.8 g/day (800 mg tablet) compared to 2.4 g/day (400 mg tablet) in treating moderately active ulcerative colitis. Am J Gastroenterol. 2004; 99: S251 http://www.mdng.com/gastroenterology

3. Lichtenstein G., Cohen R., Feagan B. et al. Use of Crohn’s disease medications, including infliximab, are not risk factors for the development of intestinal stricture, stenosis, or obstruction — data from the 6000-patient TREAR registry. Am J Gastroenterol. 2004; 99: S250

4. Panaccione R., Sandborn W., Colombel J. et al. Efficacy assessment of natalizumab in patients with Crohn’s disease and prior history of infliximab therapy: results from ENACT-2. Am J Gastroenterol. 2004; 99: S270

5. Habal, FM, Grover, SC. Inflammatory bowel disease and pregnancy: a 20 year prospective case control study. Am J Gastroenterol. 2004; 99: S260