Имплантирано е най-малкото интракардиално левокамерно асистиращо устройство01/12/2004

За първи път във Великобритания, на пациент беше поставено интракардиално левокамерно асистиращо устройство. През октомври, лекари от Hammersmith Hospital в Лондон (www.hhnt.nhs.uk) имплантираха чрез перкутанен трансфемурален достъп Impella Recover LV (www.impella.com) в лява камера на пациент, след аорто-коронарен байпас (1).

„Възможността да се поставя интракардиално камерно асистиращо устройство, без необходимост от оперативна интервенция, ще промени начина на поведение при някои тежки сърдечни състояния“, заяви др Peter Smith, консултант по сърдечна хирургия.

Impella е имплантирана през a. femuralis в лява камера. Помпата, с диаметър четири милиметра, е осигурила дебит от 2.5 л/мин на пациент, изпаднал в кардиогенен шок след аорто-коронарен бай-пас. На следващия ден устройството е експлантирано.

„Правилното положение на помпата се потвърждава с рентгенов контрол. Въпреки малкия си размер, тя е в състояние да осигури 2.5 л/мин дебит“, добави кардиологът др Kevin Beatt.

Помпата използва електромотор, който е свързан с външно командно устройство. При нужда, тя може да се използва до пет дни. Според авторите, Impella оправдава цената си, особено ако се има предвид алтернативното лечение – спешна реоперация или сърдечна трансплантация. Помпата осигурява временен минимален сърдечен дебит при състояния на тежка сърдечна недостатъчност или шок.

Impella може да доведе до по-бързо възстановяване на помпената функция на миокарда и предотвратяване на развитието на полиорганна недостатъчност в резултат на нисък сърдечен дебит. При ранно приложение на опитни животни е установено намаление със 70% на размера на зоната на миокарден инфаркт. (ИТ)

Използван източник:

1. UK’s first heart pump inserted without surgery provides „rest” after heart operation http://www.innovations-report.com