FDA одобри aripiprazole за лечение на остра биполярна мания01/12/2004

Американската агенция за храните и лекарствените средства (FDA) одобри през октомври Abilify (aripiprazole) (www.abilify.com) на Bristol-Myers Squibb и Otsuka Pharmaceuticals за лечение на остра биполярна мания, включително маниакални и смесени епизоди, при пациенти с биполярни афективни разстройства.

Решението на FDA е базирано на положителните резултати от две плацебо-контролирани проучвания върху 516 пациенти с тип I биполярно разстройство с остри маниакални или смесени епизоди. И в двете проучвания е наблюдавано значително подобрение на симптомите.

Abilify е регистриран от FDA (www.fda.gov) през 2002 година за лечение на шизофрения, където положителният му ефект е доказан при краткосрочни и дългосрочни проучвания.

Странични ефекти на медикамента са: невролептичен малигнен синдром (рядко, но фатално усложнение), хипергликемия, световъртеж, ортостатична хипотония, главоболие, възбуда, инсомния, гадене, повръщане, запек и тремор. (ИТ)

Новини от годишната среща на Канадската психиатрична асоциация

От 14 до 17 октомври 2004 година в Montreal, Канада се проведе годишната среща на Канадската психиатрична асоциация (Canadian Psychiatric Association-CPA). Представяме ви част от по-интересните доклади. Подробна информация за конгреса може да намерите на http://www.cpa-apc.org.

Постпарталните психози зависят от продължителността и времето на раждане

Нарушенията на съня в периода около раждането са в пряка връзка с развитието на постпартални психози, показаха резултатите от проучване, проведено в University of Western Ontario, Лондон, Канада (1).

„Жени, които са с нарушения на съня, поради протичащото раждане, са с висок риск за развитие на пуерперална психоза. Инсомнията е един от най-честите и ранни белези на послеродовата психоза“, според проф. Verinder Sharma от Regional Mental Health Care.

Проучени са 21 жени, които са развили психоза до четири седмици след раждането. Изключени са случаи с планово Цезарово сечение, мъртъв плод или преждевременно раждане. В контролната група са включени жени, които не са развили постпартална психоза.

57% от пациентките са били първескини, като при тях раждането е протекло по-дълго, което според авторите ги прави по-рискови за развитието на психоза. 87% са съобщили за периоди на нарушение на съня, което е било основна причина за развитието на постпартална психоза. За неспокойство са съобщили 83% от пациентките.

„Следващата стъпка ще бъде опит да намалим честотата на постпарталната психоза чрез намаляване на епизодите на инсомния“, допълни проф. Sharma.

Изследователите са установили също така, че честотата на постпартална психоза е била по-висока при пациентки с фамилна анамнеза за биполярни нарушения.

Алкохолът влошава симптомите на биполярна депресия

Консумацията на алкохол, особено на концентрат, влошава симптомите на биполярна депресия. Комбинацията от биполярно нарушение и злоупотреба с алкохол води до по-тежко протичане на заболяването и по-продължителен болничен престой, показаха резултатите от проучване, проведено в University of Toronto (2).

„Алкохолните напитки – бира, вино или концентрат, имат различно изразен негативен ефект при тези пациенти. Концентратите имат силно негативно влияние върху симптомите при биполярна депресия“, според др Benjamin Goldstein, един от авторите на изследването.

В проучването са включени 84 пациенти, при които е установена значима корелация между епизоди на мания и приема на концентриран алкохол. Приемът на вино е бил свързан с повече проблеми за пациентите на работното място, докато за бирата не е установена такава зависимост.

Пациентите са оценявани по Hamilton Depression Rating Scale, Clinician-Administered Rating Scale of Mania (CARS-M), Social Adjustment Scale и Khavary Alcohol Test. Средната възраст, при която е започнало страданието е била 21 години; 2/3 от пациентите са били жени; 42% са работили. Пациентите са били на постоянна терапия през последните четири седмици.

Установено е също, че пациентите с биполярна депресия консумират значително по-малко алкохол (около 2/3 от пациентите са консумирали до една напитка на седмица) в сравнение с други демографски групи (студенти, пенсионери и др.).

„Проучването едва ли е репрезентативно за всички пациенти с биполярна депресия. Следващата ни стъпка е да включим по-голяма група пациенти и да се опитаме да установим дали има пряка връзка между проявата на симптомите и консумацията на алкохол“, допълни др Goldstein (2).

Quetiapine е ефективна монотерапия при биполярна депресия

Quetiapine* е ефективен като монотерапия при лечението на биполярна депресия и намалява общата честота на нежеланите странични ефекти, показаха резултатите от двойно сляпо, плацебо-контролирано проучване (3).

„Стандартната терапия при биполярна депресия е комбинация от медикаменти. Това е първото проучване, което използва монотерапия. Quetiapine има ефективна антидепресантна активност с ниска честота на нежелани странични реакции“, заяви др Wayne MacFadden, един от авторите на проучването.

„Приложението на антидепресанти обикновено предизвиква състояния на мания/хипомания. При монотерапия с quetiapine, честотата на индуцираната от терапията мания беше сравнително ниска спрямо плацебо-групата“, добави той.

В проучването са участвали 511 пациенти, разделени в три групи в зависимост от прилаганото лечение: първа група – 600 мг/ден quetiapine за период от осем седмици (170 пациенти); втората група – 300 мг/ден quetiapine за период от осем седмици (172 пациенти); трета група – контроли на плацебо (169 пациенти).

Пациентите от двете групи с quetiapine са имали статистически значимо подобрение по няколко показателя, включително Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS) и Hamilton Depression Rating Scale.

Странични ефекти, като сухота в устата, седиране, сомнолентност, световъртеж и запек, са наблюдавани при 26.1% от получавалите доза 600 мг/ден quetiapine, при 16% от тези на 300 мг/ден quetiapine и при 8.8% от плацебо-групата.

* Quetiapine fumarate (Seroquel на AstraZeneca http://www.seroquel.com) e антипсихотичен препарат, одобрен да се прилага за лечение на шизофрения (управление на много от нейните прояви като халюцинации, делюзии, враждебност и др.), както и за краткосрочна монотерапия на остри маниакални епизоди, свързани с биполярно I разстройство – биполярна мания (при лица на възраст над 18 години).

Нуждата от прилагане на терапията трябва да се преценява периодично, за да се минимизира рискът от тардивна дискинезия, припадъци и ортостатична хипотония. Трябва да се използва внимателно при възрастни пациенти с чернодробно увреждане.

Topiramate е ефективен при резистентни на традиционната терапия пациенти с обсесивно-компулсивно нарушение

Topiramate* е ефективна добавка за някои пациенти с обсесивно-компулсивно нарушение (obsessive-compulsive disorder – OSD), които са били резистентни на традиционната терапия, показаха резултатите от проучване на McMaster University в Хамилтън (4).

„Една част от пациентите се повлияха добре от добавяне на topiramate към терапията. Положителният ефект може би се дължи на влиянието на медикамента върху глутамата“, заяви проф. Michael Van Ameringen, автор на проучването.

В проучването са включени пет мъже и 11 жени със средна продължителност на заболяването 26.6 години. Лекарите са включили средна доза от 253.1 мг/ден topiramate към монотерапия със селективен инхибитор на обратното залавяне на серотонин (selective serotonin reuptake inhibitor – SSRI) или комбинация от SSRI за период от 14 до 26 седмици. Изходната оценка на пациентите според Clinical Global Score (CGS) е бил 6.1, тоест пациентите са били в категорията на тежко болни.

В края на лечението 68.8% са имали значително подобрени показатели по CGS – 43.8% са били с оценка 2 (съществено подобрение) и 25% с оценка 1 (значително подобрение).

Авторите са започнали проучването с topiramate при пациенти с OCD, поради наличието на предишни обещаващи резултати в тази област. (ИТ)

* Topiramate (Topamax, Epitomax) e антиконвулсант, който не е химически сходен с нито един друг антиконвулсант или антидепресант. Механизмът на неговото действие остава неуточнен.

Topiramate е разрешен да се прилага за лечение на епилепсия и синдром на Lennox-Gastaut.

Подробна информация за този препарат можете да намерите на:

http://www.psycom.net/depression.central.topiramate.html

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/uspdi/203085.html

Използвани източници:

1. Sharma V. Duration of labour, time of delivery and puerperal psychosis (Abstract 24)

2. Goldstein B. Alcohol consumption in bipolar disorder: impact on six-month outcome among non-alcoholic patients (Abstract 50)

3. MacFadden W. Double–blind, placebo-controlled study of quetiapine in bipolar depression (Abstract 58)

4. Van Amerinden M. Adding topiramate to an SRI in treatment-resistant obsessive-compulsive disorder (Abstract 37)