Ендометриозата повишава риска от мигрена01/12/2004

Жените в репродуктивна възраст с ендометриоза са изложени на повишен риск за развитие на мигрена, показаха резултатите от проучване на д-р Simon Ferrero и сътр. от University of Genoa, Италия, публикувани във водещото европейско списание за репродуктивна медицина Human Reproduction през октомври. (1, 2)

Изследването е първото, което използва критериите от 1988 година на International Headache Society (IHS) (www.i-h-s.org) при класификацията на видовете главоболие.

Авторите са проследили клиничните прояви на мигрена (поне един пристъп на главоболие през последната година) при 133 жени в репродуктивна възраст с лапароскопски доказана ендометриоза и 166 контроли. Всички пациентки са били разпитани и прегледани от опитен невролог, който е използвал международно приетите критерии на IНS при поставяне на диагнозата.

При 38.3% от жените с ендометриоза е установена и мигрена, което е над два пъти повече в сравнение с контролната група – 15.1% (р<0.001). Мигрена с прояви на аура е наблюдавана при 18 пациентки с ендометриоза (13.5%) и само при две от контролите (1.2%). Началните прояви на мигрена се появяват с около пет години по-рано при жените с репродуктивни нарушения – 16.4 години спрямо 21.9 за контролната група (р<0.001).

Честотата на мигренозните пристъпи, както и интензивността на главоболието, не са се различавали съществено в двете групи, въпреки че авторите отчитат тенденция към по-голяма продължителност на кризите, които не са купирани с медикаменти, при жените с ендометриоза. Тежестта на ендометриозните нарушения не повлиява честотата на пристъпите, интезивността им и тяхната продължителност (когато не се прилагат антимигренозни средства).

Около 5% от жените в репродуктивна възраст имат ендометриоза, а между 15% и 19% от женското население в Европа и САЩ страда от мигрена. Вероятността тези две патологични състояния едновременно да засягат една жена е около 2 на 100 души женско население в репродуктивна възраст (3).

„Всеки гинеколог би трябвало винаги да пита своите пациентки, при които се подозира или е доказана ендометриоза, дали имат пристъпи на главоболие“, заявява д-р Ferrero. „Ако отговорът е положителен, трябва да се препоръча преглед при невролог. Както ендометриозата, така и мигрената упражняват независим и значителен отрицателен ефект върху качеството на живот“.

„Ние все още не сме открили каква е връзката между двете патологични състояния, въпреки че се подозира участието на някои биохимични медиатори. Много вероятно е системното отделяне на простагландини от ендометриалната тъкан да допринася за появата на мигрена“, заявиха италианските учени.

„От друга страна е установено, че нарушеният контрол в синтеза на азотния оксид играе роля както за появата на мигрена, така и за ендометриоза. Връзката между двете заболявания изисква допълнителни проучвания“. (КД)

Използвани източници:

1. Ferrero, S. et al, Increased frequency of migraine among women with endometriosis. Hum Reprod 2004 Oct 28 http://humrep.oupjournals.org

2. Endometriosis linked to increased risk of migraine http://www.medscape.com

3. New Italian research links migraine to endometriosis http://www.innovations-report.com