Децата на по-възрастни бащи са изложени на повишен риск от шизофрения01/12/2004
Децата на по-възрастни бащи имат по-голяма вероятност да отключат шизофрения в зряла възраст, показаха резултатите от проучване на шведски изследователки екип от Karolinska Institute, публикувани в British Medical Journal през ноември (1, 2). „Напредналата възраст на бащата е мощен независим фактор за развитието на шизофрения. Връзката между възрастта на бащата и заболяването е по-силно изразена при пациенти, фамилно необременени за психични заболявания, което дава допълнителни доказателства, че натрупването на de novo мутации в герминативните клетки допринася за цялостния риск за появата на шизофрения“, коментират авторите. Изследователският екип е проследил над 700 000 души, родени в Швеция между 1973-1980. Анализите са извършени въз основа на клиничните досиета на хоспитализираните между 1989-2001 с диагноза „шизофрения“ (n=639) и с „неафективни психози“ (n=1311). Критериите за проследяване са били: възраст на майката и на бащата; усложнения по време на раждането (нормално/оперативно) и особености на неонаталния период (дължина и тегло при раждане, Apgar-score); фамилна анамнеза за шизофрения и за неафективни психози; социално-икономически фактори. Анализът на резултатите показва, че 15.5% от случаите на шизофрения са при пациенти, чиито бащи са били на възраст над 30 години при раждането. Връзката между възрастта на бащата и останалите неафективни психози е по-слабо изразена. Доказано е, че напредналата възраст на бащата, е независим рисков фактор за развитието на някои карциноми (например на простата) и за появата на ахондроплазия – вероятно също в резултат на натрупаните с годините спорадични de novo мутации в герминативните клетки. Според данни от публикувано през 2001 година проучване, 26.6% от случаите на шизофрения, могат да се дължат на напредналата възраст на бащата (3). Повечето от клиничните изследвания върху проблема са малки по обхват и не могат да оценят влиянието на допълнителните рискови фактори както и да проследят въздействието на съпътстващите фактори на средата. Като използва модела на кохортното изследване, екипът на Karolinska Institute е проследил доколко социално-икономическите фактори, фамилната обремененост за психични заболявания и усложнената акушерска анамнеза, повлияват връзката между възрастта на бащата и риска за шизофрения. Авторите са изследвали и влиянието на антропометричните показатели при раждане и Apgar-score, които се приемат за вероятни рискови фактори. Предполага се, че при определен генетичен терен, въздействието на тези фактори отключва шизофрения. В Англия и Уелс средната възраст на бащите е нараснала от 29.2 през 1980 до 32.1 години през 2002. Въз основа на изводите от проучването, авторите са изчислили, че това е довело до 710 допълнителни случаи на шизофрения през 2002. (КД) Използвани източници: 1. Sipos A. et al. Paternal age and schizophrenia: a population based cohort study BMJ 2004; 329: 1070 http://bmj.bmjjournals.com 2. Schizophrenia risk higher in children of older fathers www.innovations-report.com 3. Malaspina D., Harlap S., Fennig S., Heiman D., Nahon D., Feldman D., et al. Advancing paternal age and the risk of schizophrenia. Arch Gen Psychiatry 2001;58: 361-367 http://archpsyc.ama-assn.org