Бързи биомаркери за миокардна исхемия01/12/2004

Нови биомаркери, подпомагащи ранното диагностициране на миокардната исхемия (МИ), могат да подобрят прогнозата при пациенти с ангинозна симптоматика, заяви др Allan S. Jaffe в доклад пред научната сесия на Американската сърдечна асоциация (American Heart Association – AHA) през ноември (1).

Стандартните маркери за сърдечна некроза са кардиално-специфичните тропонин I и тропонин Т, както и най-често използваният в България за диагностициране на миокарден инфаркт ензим креатинкиназа (СК изоензим МВ). Те обаче не могат да се прилагат като достоверен показател при пациенти с анамнеза за гръдна болка и без промени в ЕКГ и в лабораторните показатели.

Пациентите с миокардна исхемия са изложени на повишен риск от бъдещ коронарен инцидент. Поради по-дискретно изявената клинична симптоматика, те често не се хоспитализират. Годишно в САЩ се пропускат около 25 000 болни с ангинозна симптоматика без данни за миокарден инфаркт.

Въвеждането на нови биомаркери може да подпомогне бързата и точна диагноза на миокардната исхемия, което има решаващо значение за лечението и профилактиката на тези пациентите. Новите показатели са надежден метод за диагностицирането на пациенти с остър коронарен синдром (ОКС).

Предстоящо е одобрението от Американската агенция за храните и лекарствените средства (FDA) на първия биомаркер за миокардна исхемия – исхемично-модифициран албумин (ischemiа-modified albumin, IMA). Серумните нива на IMA се повишават при пациенти, при които се развиват исхемични промени по време на перкутанна коронарна интервенция (ПКИ).

IMA е два пъти по-чувствителен показател от ЕКГ изследването и четири пъти по-чувствителен показател от тропонина при диагностицирането на пациенти с миокардна исхемия, особено при тези с нестабилна ангина. Нивата на този маркер зависят от степента и продължителността на ПКИ, а не само от механичнaтa увреда по време на процедурата.

Друг серумен маркер е протеинът, свързващ мастните киселини (fatty acid-binding protein, FABP). През юни Hasegawa и сътр.от Kobe Hospital, Япония публикуваха данни за FABP в Journal of Thoracic Cardiovascular Surgery. Според авторите, той може да се използва като надежден показател за периоперативната миокардна исхемия в детската сърдечна хирургия (2).

Повишените серумни нива на холин също могат да се използват като предиктор за сърдечен инцидент при пациенти, суспектни за ОКС. При пациенти без данни за миокарден инфаркт и при нормални нива на тропонина, стойностите на холина могат да се прилагат като показател за предсказване на риска за развитието на нестабилна ангина (чувствителност 86.4% и специфичност 86.2%).

Въпреки високата чувствителност на всички тези показатели, нито един от тях не е специфичен само за миокардната тъкан. Тези субстанции могат да се отделят и от други тъкани – мозък, скелетна мускулатура, черен дроб и др. Серумните нива на посочените биомаркери могат да се повишат и при други патологични процеси, ангажиращи миокарда – миокардит, белодробен емболизъм.

Новите показатели показват тенденция към бързо нормализиране. IMA например се повишава веднага след исхемичния епизод, стойностите му остават високи в продължение на четири часа, след което до осем часа се нормализират.

При нормални стойности на бързите маркери за исхемия, измерени навреме, може да се отхвърли исхемичен епизод. (ОИ)

Използвани източници:

1. Jaffe A. New markers of cardiac ischemia. American Heart Association Scientific Sessions 2004 Rapid News Summaries http://www.cardisource.com/meetings/rapidnews

2. Hasegawa T., Yoshimura N., Oka S. et al. Evaluation of heart fatty acid-binding protein as a rapid indicator for assessment of myocardial damage in pediatric cardiac surgery.  J Thorac Cardiovasc Surg 2004; 127: 1697-702 http://jtcs.ctsnetjournals.org