Amlodipine е по-подходящ от enalapril за лечение на нормотензивни пациенти с ИБС01/12/2004

Блокерът на калциевите канали amlodipine може да се окаже по-добър избор на терапия от enalapril при пациенти с исхемична болест на сърцето (ИБС) и нормално артериално налягане, показаха резултатите от проучване на др Steven E. Nissen и сътр. от Cleveland Clinic Foundation (www.clevelandclinic.org), Ohio, САЩ, публикувани в ноемврийския брой на The Journal of the American Medical Association (JAMA) (1).

Последните изследвания показват значителни предимства на АСЕ инхибиторите и блокерите на калциевите канали пред останалите антихипертензивни медикаменти при пациенти с установена ИБС и относително нормално артериално налягане (2).

В проучването с акроним CAMELOT – КАМЕЛОТ* (Comparison of AМlodipine vs. Enalapril to limit Occurrences of Thrombosis) е сравняван ефектът на двата медикамента спрямо плацебо при пациенти с кардиоваскуларен риск. При лечение с блокера на Са канали рискът от коронарен инцидент намалява с 31%, докато enalapril редуцира риска с 15%.

В двойно-сляпото, рандомизирано, многоцентрово 24-месечно проучване са включени 1991 пациента с доказана ангиографски ИБС (>20% стеноза на коронарните артерии) и стойност на диастолното артериално налягане <100 mmHg. В допълнително проучване при 274 пациенти е оценяван ефектът на медикаментите върху прогресирането на атеросклеротичния процес чрез използването на интраваскуларен ултразвук (IVUS substudy – IntraVascular Ultrasound Substudy).

Плацебо групата включва 655 души; групата приемаща АСЕ инхибитор – 673; а групата на лечение с amlodipine – 663 пациенти. Първичният критерий за оценка е появата на сърдечносъдов инцидент, като се съпоставят резултатите от лечение с amlodipine и enalapril, както и ефектът на два медикамента в сравнение с плацебо. Вътресъдовото ултразвуково изследване е извършено в началото и в края на втората година от проучването.

Наблюдаваните кардиоваскуларни инциденти са били сърдечна смърт, нефатален миокарден инфаркт, необходимост от коронарна реваскуларизация, хоспитализация поради ангина пекторис или конгестивна сърдечна недостатъчност, фатален или нефатален инсулт, или транзиторна исхемична атака, както и новодиагностицирано заболяване на периферните съдове.

Средното артериално налягане на пациентите от трите групи в началото е било 129/78 mmHg. При плацебо групата е наблюдавано повишение с 0.7/0.6 mmHg. За групата на amlodipine и enalapril се отчита намаление с 4.8/2.5 mmHg и 4.9/2.5 mmHg, съответно (р<0.001).

Сърдечносъдовите инциденти, възникнали в хода на проучването, са 151 (23%) при получавалите плацебо, 136 (20.2%) при лекуваните с АСЕ инхибитор и 110 (16.6%) при лекуваните с блокер на Са канали. При сравнение между двата медикамента, статистически сходни резултати се наблюдават само за показателя „хоспитализация поради ангинозна симптоматика“ (р<0.003).

Amlodipine намалява необходимостта от реваскуларизация с 27%, нефаталния миокарден инфаркт с 26% и риска от инсулт или транзиторна исхемична атака с 50%. При лечение с amlodipine е наблюдавано значително намаление на прогресирането на атеросклерозата в края на IVUS, с тенденция за прогрес при останалите две групи.

Предимствата на аmlodipine (www.pfizer.com/download/uspi_norvasc.pdf) пред АСЕ инхибиторите могат да се обяснят с:

1. антиангинозния му ефект, чрез което се намалява честотата на исхемичните епизоди и необходимостта от реваскуларизация

2. антихипертензивното му действие, водещо до намаляване на честотата и на мозъчносъдовите инциденти

Проучването CAMELOT показва, че трябва да се осмисли подходът при лечение с АСЕ инхибитори на нормотензивни пациенти с ИБС, както и да се ревизират препоръчваните прицелни стойности на артериалното налягане при пациенти с ИБС. (ОИ)

Използвани източници:

1. Nissen S., Tuzcu E., Libby P. et al. Effect of antihypertensive agents on cardiovascular events in patients with coronary disease and normal blood pressure. JAMA 2004; 292: 2217-2225 http://www.jama.ama-assn.org

2. Fox K. European Trial on Reduction of Cardiac Events With Perindopril in Stable Coronary Artery Disease Investigators. Efficacy of perindopril in reduction of cardiovascular events among patients with stable coronary artery disease: randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial (the EUROPA study). Lancet 2003; 362: 782-788 http://www.thelancet.com